مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال چهاردهم تابستان 1401 شماره 2 (پیاپی 57) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطۀ مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های ورزشی سرمایه اجتماعی کارآفرینی مدیران مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 260
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی شهر شیراز بود . روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق شامل 400 نفر از مدیران باشگاه های خصوصی شهر شیراز و نمونه آماری شامل 196 آزمودنی بود که به صورت خوشه ای و براساس پراکندگی باشگاه ها در مناطق یازده گانه شهری شیراز انتخاب شدند. به منظور سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه شرون لاوسون (2003)، سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه گائینی (1391) و سنجش کارآفرینی از پرسشنامه چوپانی (1389) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 5 نفر از استادان بررسی و تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. به منظور بررسی روابط بین داده ها از روش تحلیل مسیر با حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزار PLS2، استفاده شد. یافته ها:  نتایج نشان داد که بین مؤلفه های مدیریت دانش و کارآفرینی در باشگاه های ورزشی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی رابطه معناداری مشاهده شد. افزون بر این نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی می تواند میانجی مناسبی برای توسعه کارآفرینی از طریق مدیریت دانش در باشگاه ورزشی باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود باشگاه ها علاوه بر توسعه زیرساخت به منظور ایجاد باشگاه ورزشی دانش محور در راستای توسعه کارآفرینی مانند ایجاد آکادمی، به ایجاد شبکه های درون و بیرون باشگاهی با توجه به خلاقیت و کارایی سرمایه های اجتماعی خود اقدام کنند تا به این ترتیب مسیر توسعه کارآفرینی کوتاه تر و مؤثرتر شود.
۲.

طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش حکمرانی حکمرانی ورزشی مطلوب صنعت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 120
مقدمه : توسعه ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکردهای سازمان یافته ای است که دامنه وسیعی از بازیگران و ذی نفعان را در برمی گیرد و هیچ روشی مناسب تر از الگوی حکمرانی مطلوب که سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعه ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی را مشخص و ترسیم کند، وجود ندارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب ورزش کشور است. روش پژوهش:  برای دستیابی به این هدف از رهیافت کیفی نظریه داده بنیاد و مصاحبه های عمیق هدفمند با نخبگان این حوزه استفاده شد. در نهایت پس از مصاحبه با 25 نفر اشباع نظری موردنظر حاصل و داده ها از طریق سه مرحله کدگذاری تجزیه وتحلیل شد و الگوی نهایی تدوین شد. یافته ها: در این الگوی پارادایمی، سه مفهوم «نداشتن امید به آینده»، «عدم عقلانیت معناداری» و «اکنون زدگی» به عنوان پدیده مرکزی شناسایی شدند. سپس 26 مقوله اصلی مرتبط با این مفاهیم در قالب شرایط علی مؤثر (8 مقوله)، شرایط زمینه ای (6 مقوله)، شرایط میانجی که تعامل این سه بخش را تسهیل یا تسریع می کند (4 مقوله)، راهبردهای لازم (6 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) معرفی شدند. نتیجه گیری: محقق در پایان به این نتیجه رسید که با در نظرگرفتن شرایط علی موثر بر مقوله مرکزی و همچنین با توجه به مهیا کردن بستر و تقویت و یا در برخی موارد حذف عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها و اجرای صحیح راهبردها، 8 پیامد برای ورزش کشور رخ می دهد که عبارتند از؛ «رضایت ذینفعان ورزش»، «مشارکت غیردولتی»، «بازدهی بالا»، «جامعه باز»، «انسجام ساختاری» و «اقتصاد پایدار در ورزش»، «آگاهی محیطی» و «سرمایه اجتماعی» که تحت عنوان دو مقوله «حکمرانی ذینفع بر ذینفع» و «شکل گیری حیات استاندارد» ذکر شدند.
۳.

طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکانات رفاهی تجهیزات مطلوبیت فضای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 143
مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران است. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی است. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و افراد دارای تجارب مدیریتی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی شامل تمامی افراد 18 سال به بالا که حداقل هفته ای دو بار از فضاهای ورزشی در شهر تهران استفاده می کنند، بودند. دوازده نفر در بخش کیفی و 384 نفر در بخش کمی نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند بود که نتایج برگرفته از این مصاحبه در قالب پرسشنامه ای با پنج عامل اصلی در بخش کمی استفاده شد. در این پژوهش برای روایی محتوایی از نظر خبرگان و اعتبار سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی)، برای تعیین پایایی مدل از دو شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخص های روایی واگرا و همگرا (Ave) و مدلسازی معادله ساختاری از نرم افزارهای اس.پی.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. یافته ها: شاخص برازش مدل 68/0 GOF= گزارش شد و نتایج پژوهش مدل نهایی را در پنج عامل امکانات رفاهی، ترجیح، دسترسی، تجهیزات و طراحی تأیید کرد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر ترجیح بر مطلوبیت فضاهای ورزشی پارکی توسعه فضای ورزشی پارکی کم هزینه و با قیمت مناسب پیشنهاد می شود. بنابراین اگر اماکن ورزشی فضایی پارکی امن و مطلوب را ف راهم س ازیم و فعالیت ها و تفریحات سالم به گونه ای سازمان یافته و مطابق با ارزش های جامعه میسر شود، ح ضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست پذیری افراد جامعه افزایش می یابد.
۴.

برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل یابی معادلۀ ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش رسانه های ورزشی سواد رسانه ای سواد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 472
مقدمه: تحقیق حاضر برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل یابی معادله ساختاری بود. روش پژوهش: ابتدا مدل اولیه با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین شناسایی و در ادامه برازش آن با روش مدل یابی معادله ساختاری ارزیابی شد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تحلیل داده های کمی از روش مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. نمونه مورد بررسی در بخش کیفی شامل 26 نفر از صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با پرسشنامه پیمایش شدند. یافته ها: در بخش کیفی، الزامات تولید محتوا، گسترش اندیشه سواد، برجسته سازی مقوله ورزش و مدیریت محتوا به عنوان شرایط علی و شکل محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای، تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطب، گنجاندن سواد رسانه ای در محتوای آموزشی، پیش نیازهای آموزش سواد رسانه، تحت عنوان شرایط زمینه ای شناسایی شدند. در بخش کمی برازش مدل برآمده از یافته های کیفی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آموزش سواد رسانه ای، مدیریت تولید محتوا، به کارگیری صنایع رسانه ای و برجسته سازی مقوله ورزش بر ایجاد و توسعه سواد رسانه ای در ورزش اثر دارد.
۵.

ارائۀ مدل توسعۀ ورزش پاک در ایران با روش (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوپینگ ساختاری تفسیری مدلسازی ورزش پاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 774
مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی مهم ترین عامل مدل توسعه ورزش پاک در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های میدانی بود. با عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش روش کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی است. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 17 نفر از خبرگان حوزه مدیریت ورزشی) برای شناسایی چارچوب مدل توسعه ورزش پاک در ایران انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و مؤلفه ها و عوامل مدل توسعه ورزش پاک در ایران شناسایی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل استفاده از عوامل فرهنگی، مهارت ها و انگیزش دارای قدرت نفوذ بالا، عوامل فردی و سازمانی، پیامد اخلاقی و پیامدهای اجتماعی دارای قدرت وابستگی بالا و عوامل مدیریتی و عوامل ساختاری دارای قدرت نفوذ و وابستگی بالایی هستند. بنابراین چارچوب مدل توسعه ورزش پاک در ایران، درکی عمیق تر و دیدگاهی وسیع تر در اختیار محققان قرار می دهد و چارچوب مدل توسعه ورزش پاک در ایران را به زمینه تخصصی وسعت می بخشد. نتیجه گیری: مطالعه پیش رو مطرح می کند که چارچوب ارائه شده براساس فلسفه و ارزش های جهانی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد بهره گیری از توسعه ورزش پاک در ورزش سبب می شود تا برخی اصول و ارزش های اخلاقی طی اجرایی کردن فعالیت های ورزشی مورد تأکید قرار گیرد و اجرایی شود.
۶.

پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران فوتبال(مطالعۀ موردی: باشگاه تراکتورسازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش های فردی کیفیت تیمی هواداران وفادار هویت تیمی هویت نژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 74
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران بود. انگیزش هوادار از موضوعات با اهمیت در مطالعات حوزه هواداران است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی پیشینه تحقیق سه متغیر جامعه شناختی ارزش های فردی، هویت تیمی و هویت نژادی به عنوان پیش بین های انگیزش هواداران فوتبال تراکتورسازی تبریز انتخاب شدند. همچنین متغیر کیفیت تیم به عنوان تعدیل کننده مَدنظر قرار گرفت. روش پژوهش: به این منظور براساس روش نمونه گیری کوکران 384 نفر از هواداران باشگاه به صورت داوطلبانه و آنلاین در فصل 1397- 1398 مسابقات لیگ برتر فوتبال پرسشنامه های ارزش های فردی کاهلی (1983)، هویت تیمی احمدبابا (2003)، هویت نژادی فینی (1992)، کیفیت تیمی ژانگ و همکاران (1997) و انگیزش هواداران اَل تیبیتی (2004) را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد انگیزش هواداران به صورت معناداری تحت تأثیر کیفیت تیمی (=.345β)، ارزش های فردی (=.25β)، هویت تیمی (=.186β) و هویت نژادی (=.117β) بوده است. با این حال اثر تعدیل کنندگی کیفیت تیمی معنادار نبود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از انگیزه بسیار بالای هواداران از تیم تراکتورسازی بود. با توجه به نتایج به دست آمده مدیران باشگاه می توانند در خصوص متغیرهای کیفیت تیمی استفاده از بازیکنان ستاره و مربیان حرفه ای، ارزش های فردی با فراهم کردن امنیت بیشتر، هویت تیمی توزیع لباس و پرچم، هویت نژادی استفاده از سوابق فرهنگی و تاریخچه و رسم و رسوم قومی، برنامه هایی برای افزایش انگیزش هواداران تدوین و اجرا کنند.
۷.

ارائۀ الگوی پارادایمی توسعۀ سواد حرکتی در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش و توسعه دانش آموزان درس تربیت بدنی سواد حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 858
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط آموزش و توسعه سواد حرکتی دانش آموزان و ارائه الگوی پارادایمی توسعه سواد حرکتی است. روش پژوهش: روش پژوهش، روش کیفی نظریه مبنایی (داده بنیاد) بوده و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و جامعه پژوهش، 17 نفر از صاحب نظران تربیت بدنی و سواد حرکتی بودند. اعتبار و روایی روش تحقیق از طریق بازبینی توسط مشارکت کنندگان و مرور توسط خبرگان غیر شرکت کننده تأیید و برای تحلیل داده های از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عامل اصلی آموزش و توسعه سواد حرکتی دانش آموزان، بسترسازی مناسبِ توسعه سواد حرکتی توسط متولیان امر ورزش در جامعه است که متأسفانه در جامعه ما به علت عوامل علّی، شرایط زمینه ای و مداخله ای ایجاد نشده است. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، اتخاذ راهبردهای عملیاتی از جمله استفاده از زمان اوقات فراغت دانش آموزان به منظور هدف گذاری و برنامه ریزی توسعه سواد حرکتی، ایجاد هماهنگی بین سازمان های متولی ورزش و همچنین ارزشیابی، افزایش مهارت و انگیزه دبیران می تواند پیامدهای آموزش و توسعه سواد حرکتی و ایجاد سبک زندگی فعال دانش آموزان را حاصل کند.
۸.

طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب و کارهای ورزشی براساس نظریۀ داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری روش تحقیق کیفی صنعت ورزش نظریه داده بنیاد نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 65
مقدمه : از پژوهش حاضر طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش کیفی بود و از نظریه داده بنیاد استفاده شد. روش پژوهش: جامعه آماری شامل استادان مدیریت ورزشی کشور، کارآفرینان حوزه ورزش، محققان اقتصاد ورزش و فعالان صنعت ورزش بود. برای شناسایی عوامل از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بود. با 14 نفر از افراد جامعه آماری مصاحبه انجام گرفت و 127 کد و 43 مقوله فرعی استخراج شد. یافته ها: داده های کیفی با مجموعه ای از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. براساس الگوی پارادایمی در تاب آوری کسب وکارهای ورزشی چند عامل علی اهمیت دارند که برخی از آنها شامل وضعیت اقتصادی کشورند. برخی از زمینه های مؤثر در تاب آوری کسب وکارها ورزشی شامل ظرفیت کسب وکارهای ورزشی بودند؛ همچنین برخی عوامل مداخله گر در آن شامل تطابق پذیری و آینده نگری بودند؛ بعضی از راهبردهای مهم برای تاب آوری کسب وکارهای ورزشی شامل به کارگیری راهبردهای مدیریتی و بهبود و سازماندهی وضعیت توزیع منابع مالی و پیامدهای تاب آوری کسب وکارهای ورزشی شامل پیامدهای مالی و اقتصادی برای کسب وکار بودند. نتیجه گیری: طبق نتایج، دولت، مدیریت و صاحبان کسب وکارها از اصلی ترین بازیگرانی هستند که باید شرایط لازم برای افزایش تاب آوری کسب وکارهای ورزشی را فراهم کنند.
۹.

عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقۀ منا (MENA)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باز بودن تجاری صنعت ورزش عوامل اقتصادی کشورهای منطقه منا کالاهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 913
مقدمه: پدیده جهانی شدن یکی از چالش برانگیزترین مباحث در کشورها به شمار می رود و بررسی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. لذا در تحقیق حاضر، عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی کشورهای منا مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و تحلیلی می باشد و بصورت اسنادی انجام گرفته است. روش پژوهش: آمار متغیرهای تولیدناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و داده های صادرات و واردات کالاهای ورزشی کشورهای عضو منطقه منا در طی سال های 2018-1993 به ترتیب از سایت بانک جهانی داده و مرکز تجارت جهانی جمع آوری گردید. برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات معمولی پویای پانلی (DOLS) و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که با افزایش یک واحد تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 064/0 واحد افزایش می یابد. ضریب متغیر شاخص قیمت منفی می باشد، این بدان معنا است که با افزایش یک واحد شاخص قیمت کالاها، به میزان 014/0 واحد درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش یک واحد نرخ ارز، درجه باز بودن تجاری کالاهای ورزشی به میزان 012/0 واحد افزایش می یابد. نتیجه گیری: افزایش حمایت ها و سیاست های تشویقی دولت برای جذب سرمایه خارجی می تواند کمک کننده باشد.
۱۰.

طراحی مدل آمیختۀ بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی اینترنت بازاریابی ورزشی صنعت ورزش مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 57 تعداد دانلود : 14
مقدمه تحول سریع در فناوری و تأثیر آن بر رشد پیچیدگی محیط های کسب وکار سبب ایجاد فرصت ها و چالش هایی از منظر بازاریابی می شود و شایسته توجه و تحقیق است. از این حیث هدف از این پژوهش، طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش ایران است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های سراسر کشور، کارشناسان، مدیران و خبرگان آگاه به امور بازاریابی ورزش کشور به تعداد 120 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی در دسترس هدفمند بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط ده تن از استادان مدیریت ورزشی کشور و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی و به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از آزمون حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ضرایب مسیر بین متغیرهای علامت تجاری، ارتباطات، گردآوری اطلاعات، قیمت، خدمات به مشتری، محصول، شخصی سازی، ترفیع و توزیع با متغیر توسعه آمیخته بازاریابی اینترنتی در صنعت ورزش همبستگی بالایی وجود دارد و ضرایب مسیر تماماً بالای 5/0 به دست آمده اند و نشان می دهد که این متغیرها در توسعه آمیخته بازاریابی اینترنتی دخیل اند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود مؤلفه های شناسایی شده در تحقیق حاضر مورد توجه مدیران سازمان های ورزشی کشور قرار گیرد.
۱۱.

شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای عالی فدراسیون های ورزشی متولیان ورزش نظام جامع وزارت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 910
مقدمه: هدف این تحقیق شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران بود. روش پژوهش: روش شناسی تحقیق از نوع ترکیبی-اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظامند و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها بررسی متون تخصصی، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی ضمن بررسی 300 منبع با 14 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیران ارشد ورزش ایران مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری فعالان در حوزه متولیان ورزش ایران بودند و هزار پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد که  604 مورد پاسخ داده شد. تحلیل داده های کمی بااستفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس22 و اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت و سطح اطمینان 99% تعیین گردید. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد 10 متولی و 11 پیامد شاخص برای انواع فعالیت های ورزشی در ایران وجود دارند. یافته های کمی نیز نشان داد متولیان اصلی ورزش ایران مثل «وزارت ورزش و جوانان»، «دانشگاه ها و مدارس» و «شهرداری ها» وضعیت مطلوبی ندارند. «اشتغالزایی» نیز مهمترین پیامد مطلوب توسعه انواع فعالیت های ورزشی در ایران است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های تحقیق و به منظور تحول در شرایط موجود به نظر می رسد رهبری تحول گرای شورای عالی ورزش و یا تدوین، تصویب و اجرای قانون نظام جامع ورزش ایران از مهمترین اقدامات ضروری باشند.
۱۲.

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد اخلاقی عملکرد فنی فوتبال لیگ برتر ورزشکار حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 821
مقدمه: امروزه فوتبال فراتر از یک ورزش شده و حواشی آن به سطح جامعه کشیده شده و موجب جلب توجه بسیاری شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران فوتبال ایران است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از نظر ماهیت و هدف پژوهش کاربردی به شمار می رود و روش اجرا میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته است. نظر به عبور جامعه آماری از مرز صدهزار نفر براساس جدول مورگان 384 نفر که در طول هجدهمین دوره لیگ برتر کشور (سال 1398-9913) حاضر بودند، وارد تحقیق شدند و میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ 89/0 درصد محاسبه شد. آمار توصیفی با میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی با تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن و با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس 24 و لیزرل 8/8 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر داخل زمین دارای هفت مؤلفه و مهم ترین آنها به ترتیب مربی و کیفیت ورزشگاه و همچنین عوامل مؤثر در خارج از زمین دارای شش مؤلفه و به ترتیب فدراسیون و خانواده مهم ترین عوامل تعیین شدند. نتیجه گیری: تأثیر عوامل به دست آمده بر عملکرد ورزشکاران تأیید شد که می توان با استفاده از آموزش و فرهنگ سازی به آنها جهت داد.
۱۳.

شناخت و اولویت بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آداب حضور احساس امنیت استادیوم فوتبال الگوسازی فرهنگی خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 977
مقدمه: هدف این پژوهش شناخت و اولویت بندی اقدام های فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران با هدف ارتقای امنیت آنها بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی است که در بخش کیفی، اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور استادیوم های فوتبال ایران طی سیزده مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و تحلیل محتوای عرفی داده ها شناسایی شد. در بخش کمی پژوهش نیز دوازده نفر از شرکت کنندگان بخش کیفی، اقدامات شناسایی شده را به منظور اولویت بندی، در ماتریس مقایسه های زوجی از نظر اهمیت به صورت دوبه دو مقایسه کردند و داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار Expert choice تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد الگوسازی فرهنگی با وزن نسبی 177/0 مهم ترین اقدام در توسعه آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال ایران است. فرهنگ پذیری، پشتوانه سازی قانونی، نظارت و کنترل، مدیریت و برنامه ریزی، پشتوانه سازی اجرایی، سازماندهی کارگزاران ورزشی، هم اندیشی و شبکه سازی، و ارتقای آکادمیک به ترتیب با وزن های 167/0، 122/0، 121/0، 119/0 و 107/0، 071/0، 068/0 و 048/0 در اولویت های بعدی قرار گرفتند (01/0= نرخ ناسازگاری). نتیجه گیری: به نظر می رسد شناسایی الگوهای رفتاری مناسب و معرفی آنها به جوامع هدف اعم از تماشاگران، ورزشکاران، مربیان و غیره توسط سازمان دهندگان مسابقات فوتبال و همچنین سیاستگذاران حوزه فرهنگی-ورزشی و نیز تخصیص و هزینه کرد درست بودجه های فرهنگی در این مسیر، بتواند در تربیت نسلی نو از هواداران فوتبال و ارتقای امنیت استادیوم های فوتبال در آینده کمک شایانی کند. با این حال، آن دسته از اقداماتی که در اولویت بندی صورت گرفته در رده های پایین قرار گرفته اند، همچنان حائز اهمیت اند و نباید مورد غفلت قرار گیرند. 
۱۴.

برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائۀ الگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو بانوان برندسازی توسعه فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 724
مقدمه: هدف از این پژوهش برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو بود. روش تحقیق کیفی بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی بود. جامعه آماری پژوهش استادان و خبرگان رشته ورزشی فوتبال بودند. نمونه گیری به روش هدفمند بود. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 15 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس استادان متخصص، بررسی و تأیید شد و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 90/0 بود. بر این اساس پایایی آزمون نیز تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته نشان داد که 11 مقوله اثر می تواند به عنوان شاخص های برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا موردنظر واقع شود. این 11 مقوله خود شامل 35 مفهوم و 176 عامل یا کد باز است.   نتیجه گیری:  براساس یافته های این پژوهش نتیجه می گیریم که مدیران و مسئولان باید با توجه به شاخص های شناسایی شده اقدام های لازم را برای توسعه و پیشرفت فوتبال بانوان به کار گیرند و در جهت رفع چالش ها و مشکلات پیش رو قدم بردارند.
۱۵.

تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 909
مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران بود. روش پژوهش: این تحقیق با تکیه بر نظریه داده بنیاد مبتنی بر رویکرد استراوس-کوربین انجام شد. جامعه  شرکت کنندگان در تحقیق را صاحب نظران در حوزه ورزش زنان شامل اساتید مدیریت ورزشی، پژوهشگران حوزه مطالعات زنان، مدیران و مسئولین سازمان های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، مدیران شرکت های تجاری خصوصی که مطابق با تکنیک مثلث سازی انتخاب شدند، تشکیل می داد. انتخاب شرکت کنندگان ابتدا به روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه با صاحب نظران با 10نفر آغاز شد و تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 22 نفر در مصاحبه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. ضمن مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران مجموعه ای از مفاهیم اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از درون آن ها مقوله هایی استخراج گردید. یافته ها: در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها تحت عناوین شرایط علّی چالش های فرهنگی-اجتماعی، چالش های مدیریتی – قانونی، شرایط بستری چالش های رسانه ای و چالش های اقتصادی و شرایط مداخله گر محدودیت های ساختاری به دست آمد که در پی تعاملات اصلاحی در ساختاری-اجرایی و فرهنگ سازی می تواند به رفع این موانع کمک کند. در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ الگو، ترسیم و نظریه تدوین و ارائه شد. نتیجه گیری: براساس نتایج، تدوین الگوی طراحی مدل مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان جنبه های مختلفی دارد و توجه همزمان به تمامی ابعاد و رفع موانع باعث جذب حامیان مالی و توسعه همه جانبه و هر چه بیشتر ورزش قهرمانی بانوان کشور خواهد شد.
۱۶.

ارائۀ مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکتشافی داده بنیاد رفتار سیاسی سازمان های ورزشی مدل پارادایمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 684
مقدمه: چگونگی به کارگیری رفتار سیاسی در سازمان ها نقش بسزایی در رفتار و احساسات کارکنان دارد. رفتار سیاسی فرایندی طبیعی در سازمان است که از طریق آن می توان تعارض ها و اختلاف های بین گروه ها و ذی نفعان را بررسی و حل وفصل کرد. در پژوهش حاضر مدل رفتار سیاسی کارکنان سازمان های ورزشی ارائه شده است. روش پژوهش: . به منظور تحقق این هدف از روش کیفی براساس نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. سپس داده ها به روش زمینه ای کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: . دستاوردها گویای آن است که مدل پارادایمی در قالب ابعاد شش گانه شامل سه مقوله شرایط علی (قدرت، شخصیت و پیشرفت شغلی)، یک مقوله پدیده محوری (اعمال نفوذ در سازمان)، پنج مقوله شرایط زمینه ای (تعارض، قوانین، بی عدالتی، ماهیت شغلی و مدیریت)، دو مقوله شرایط مداخله گر (ارتباطات بیرون سازمان و وجهه سیاسی)، پنج مقوله سازوکارها و راهبردها (اطلاعات، ادراکات، احساسات، شبکه های ارتباطی و اختلال) و چهار مقوله پیامدها (مثبت و منفی سازمانی و نیز فردی) شناسایی شدند. نتیجه گیری: رفتارهای سیاسی در سازمان های ورزشی دارای پیچیدگی زیادی در تشخیص و قضاوت اند و مدل هایی مانند پژوهش حاضر می تواند به ادراک چندبعدی و فرایندی آنها کمک کنند.
۱۷.

شناسایی راهکارهای توسعۀ بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال توسعه ارتباطات صنعت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 579
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارهای مؤثر بر پیاده سازی بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران بود. روش پژوهش: این تحقیق با شیوه کیفی انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. مصاحبه شونده ها شامل مدیران و متخصصان اجرایی در سطوح عالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر خلیج فارس، سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال، متخصصان فناوری اطلاعات و به ویژه صاحب نظران بازاریابی دیجیتال و استادان دانشگاهی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: در مجموع، 104 مفهوم به دست آمد که در 13 مقوله و ۶ مقوله اصلی دسته بندی شدند. این مفاهیم شامل تحقیقاتی و آموزشی، نظارتی، منابع، هدف گذاری و قانونگذاری، ارتباطات و راهکارهای اجرایی بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، موفقیت در بازاریابی دیجیتال در فدراسیون مستلزم داشتن تیم متخصص و مجرب، اتخاذ راهبرد های بازاریابی و همچنین وجود زیرساخت ها و سیستم های بازاریابی نیز است. افزون بر این مدیران فدراسیون می توانند با هدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره به رشد و توسعه بازاریابی دیجیتال کمک کنند.
۱۸.

روایت پژوهی قهرمانان ورزشی بندر انزلی؛ واکاوی علل موفقیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بندر انزلی تحقیق کیفی روایت پژوهی علل موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 894
مقدمه : هدف این تحقیق، واکاوی علل موفقیت قهرمانان ورزشی با رویکرد کیفی و شیوه روایت پژوهی است. روش پژوهش: پژوهش مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری هدفمند است. مصاحبه با 8 نفر از مشارکت کنندگان که براساس کیفیت مدال ها در سطح جهانی و بازی های آسیایی بود، صورت گرفت. یافته ها: براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه های روایتی، مضامین عوامل موفقیت ورزشی عبارت اند از: عوامل روان شناختی (تمرکز و خودباوری، علاقه و اشتیاق، انگیزه، هدفداری، پشتکار و تعهد، تصویرسازی و خودکارامدی)، توانایی فنی و جسمانی (تکنیک، تاکتیک و آمادگی جسمانی)، عوامل مادی و اقتصادی (امکانات، تجهیزات و فضای ورزشی مناسب و پول)، عوامل سازمانی و مدیریتی (وجود مربیان مجرب، مدیریت استعدادیابی، روان شناس ورزشی، رسانه جمعی، دولت و وزارت ورزش، برنامه ریزی و مدیریت زمان)، شرایط محیطی زندگی (شرایط جغرافیایی محل زندگی و موقعیت، فرهنگ و حمایت خانواده)، که پس از بررسی های متوالی تأیید شد نتیجه گیری: بررسی عوامل موفقیت در این تحقیق، نشان داد که عوامل چندگانه ای در موفقیت ورزشکاران دخالت داشته است. بسیاری از عوامل موفقیت ذکرشده با هم در ارتباط اند که مشارکت کنندگان به این مسئله نیز اشاره کردند. برای مثال تمرکز و خودباوری عاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز می شود. یا آمادگی جسمانی به همراه تکنیک مناسب سبب افزایش اعتمادبه نفس می شود و مهارت در تکنیک، محصول یادگیری و تمرینات مکرر و فراوان است.
۱۹.

آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی: رویدادهای ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی اقتصاد ورزش بنیان های معرفتی بنیان های اخلاقی رویداد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 947
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی رویدادهای ورزشی) بود. روش پژوهش: روش تحقیق کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی بود که پس از مصاحبه با 12 نفر محقق به اشباع نظری رسید. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش متخصصین و اساتید مدیریت و اقتصاد ورزش که دارای تجربه  علمی و اجرایی بودند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در مرحله کدگذاری باز 1307 نشان شناسایی گردید که با توجه به تشابه مفهومی در 9 مفهوم طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: بطور کلی برای رسیدن به توسعه  اقتصاد ورزش باید گذشته و حال اقتصاد ورزش را مورد تفسیر و بررسی قرار داد تا با ایجاد تحلیلی درست از تصویر آینده در اقتصاد ورزش کشور با استفاده از سواد آینده، نوآوری و آموزش و همچنین با افزایش مشارکت اجتماعی در آینده پژوهی با استفاده از ایجاد رقابت، رهبری و سرمایه گذاری بنیان های معرفتی و اخلاقی در آینده پژوهی اقتصاد ورزش را طراحی و از طریق رویدادهای ورزشی بزرگ و تحلیل فرصت ها و تهدیدها بتوان به یک اقتصاد موفق و پویا در حوزه  ورزش کشورمان دست پیدا کرد.
۲۰.

بررسی ارزش های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی احتمالی ارزش گذاری تمایل به پرداخت تاثیرات ناملموس میزبانی رویداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 223
مقدمه : هدف از این تحقیق، بررسی ارزش های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و رابطه آن با میزان تمایل به پرداخت به منظور میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی بود. روش پژوهش : روش تحقیق توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی اقشار مردم استان های شمالی کشورند که به صورت خوشه ای و طبقه ای مراکز شهری سه استان تهران، گلستان، گیلان و در مجموع 1155 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تمایل به پرداخت ویکر و همکاران (2016)، که دارای 15 سؤال است و 12 مؤلفه ناملموس ورزش را می سنجد، استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند رگرسیون لجستیک و رگرسیون لجستیک تشخیصی به منظور پیش ینی متغیرها استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد که به طور کلی 49 درصد مردم جامعه، مقدار 245/69 تومان تمایل به پرداخت داشته اند. متغیرهای اعتبار، حس داشتن ورزشگاه و امکانات ورزشی، رضایت، موفقیت، انگیزه داشتن شیوه زندگی سالم، افتخار و شهرت، بیشترین و قوی ترین رابطه معنادار را با پیش بینی میزان تمایل به پرداخت دارند. نتیجه گیری : مسئولان می توانند با به کارگیری امکانات و تجهیزات مناسب و مهیا کردن شرایط برای میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر، از بهبود تأثیرات توسعه ورزش در جامعه حمایت کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱