مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی سال هفتم مرداد و شهریور 1394 شماره 3 (پیاپی 26) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران ورزش قهرمانی بانوان تحلیل سوات برنامه راهبردی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 848
اعتقاد بر این است که برنامه ریزی راهبردی نوعی برنامه ریزی است که از طریق دوراندیشی انجام می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین برنامه راهبردی ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بود. روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری اطلاعات، روش تحقیق آمیخته (کیفی - کمی) و بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک، مطالعه پیشینه و نظرهای اعضای شورای راهبردی (شامل تیم تحقیق و افراد خبره در زمینه ورزش قهرمانی بانوان) پرداخته شد و از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط اعضای شورای راهبردی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ (93/0 a=) تأیید شد استفاده و بین نمونه تحقیق منتشر شد. نمونه تحقیق براساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان (118) از بین جامعه آماری (شامل 172 نفر) انتخاب شد. با استفاده از آزمون دوجمله ای (به منظور تعیین معناداری اهمیت هر یک از گویه های SWOT) و روش دلفی، برگزاری جلسات و چندین مرحله تحلیل راهبردی چهار قوت، نه ضعف، هفت فرصت و یازده تهدید تأیید و براساس آزمون آماری فریدمن رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق بعد از تجزیه وتحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و مشخص شدن امتیاز وزنی عوامل نشان داد که ورزش قهرمانی بانوان کشور باید از راهبردهای تدافعی استفاده کند و تدوین برنامه راهبردی و انتخاب راهبردهایی مناسب همچونالگوپردازی، طراحی و ساخت اماکن ورزشی ویژه بانوان با توجه به مقتضیات فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی و ایجاد شرایط لازم اخذ و میزبانی رویدادهای ورزشی مؤثر بین المللی بانوان در داخل کشور به منظور به حداقل رساندن ضعف ها و دوری از تهدیدها پیشنهاد شد.
۲.

رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت شغلی کیفیت زندگی کاری بعد شناختی بعد ساختاری سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 734
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و به شیوه میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 68 نفر بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری مورد بررسی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (85/0=α) و کیفیت زندگی کاری والتون (95/0=α) و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری مثبت و معنادار است (68/0 =r ، 01/0=P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری، مؤلفه های محیط ایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعه قابلیت های انسانی و پرداخت منصفانه و کافی می توانند سرمایه اجتماعی را به طور چشمگیری پیش بینی کنند.
۳.

عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش حمایت تولید ملی المپیاد دانشجویی سرمایه ایرانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 491
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ورزش، از دیدگاه شرکت کنندگان در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر بود. این پژوهش از نوع توصیفی است و به صورت میدانی انجام گرفته است؛ 331 نفر از 2400 شرکت کننده در المپیاد ورزشی، به طور تصادفی ساده انتخاب شدند (267 ورزشکار، 29 مربی و 35 سرپرست). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که براساس مبانی نظری موجود و پیشینه تحقیق تنظیم شده بود. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش، پنج عامل شامل توسعه منابع انسانی و سیاست گذاری دولت، نقش تولیدکنندگان و عوامل اقتصادی، نقش وزارت ورزش و جوانان، نقش فرهنگ جامعه و نقش تبلیغات را به عنوان عوامل مؤثر نشان داد.
۴.

مدل یابی تأثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش شغلی کارکنان رفتار سازمانی سازمان ورزشی شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 550
این پژوهش به منظور بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (152=N) فهرست منابع انگیزش (بارباتو، 2004) را کامل کردند و مدیران مستقیم این کارکنان رفتارهای شهروندی سازمانی آنها را با استفاده از مقیاس رفتار شهروندی سازمانی (پادساکوف و همکاران، 1990) ارزیابی کردند که از مجموع 152 پرسشنامه توزیع شده، 140 پرسشنامه (5/92 درصد) قابل استفاده بود که همین تعداد به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. رابطه مثبت و معنا داری بین ابعاد انگیزش شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی (01/0>P و 29/0 =r) به دست آمد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که دو بعد انگیزش خودپنداره درونی و انگیزش ابزاری واجد شرایط پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی اند. مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که 24 درصد تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را می توان با انگیزش شغلی تبیین کرد. این نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد انگیزش شغلی تا حدودی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را تبیین می کند و لازم است مدیران با شناسایی و تقویت ابعاد انگیزش شغلی به ویژه ابعاد خودپنداره درونی و انگیزش ابزاری بروز رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و در نهایت اثربخشی سازمان خود را ارتقا دهند.
۵.

تأثیر سبک های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه جایی منابع انسانی در سازمان های ورزشی کارا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی سازمان های ورزشی مدیریت عمل گرا مدیریت بی خاصیت مدیریت تحولی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 792
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سبک های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه جایی منابع انسانی در سازمان های ورزشی است. کلیه مدیران فوقانی و رؤسای اداره ورزش و جوانان (هیأت های ورزشی) استان گلستان در این تحقیق حضور داشتند که از بین آنها تعداد 37n= مدیر فوقانی و 176n= رئیس و نایب رئیس هیأت های ورزشی به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر سه پرسشنامه سبک های مدیریتی چندعاملی (MLQ)، خلاقیت سازمانی آمابیل (1996) و اثربخشی فلتز (1998) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آزمون تجزیه وتحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (MANOVA) و آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین سبک های سه گانه مدیریت، مدیریت تحول گرا (316/0,β= 743/9(F= در مقایسه با مدیریت عمل گرا (109/0,β= 019/5(F= و مدیریت بی خاصیت (002/0,β= 263/4(F= قوی ترین متغیر تعیین کننده میزان خلاقیت کارکنان است. همچنین رابطه معناداری بین سبک مدیریتی تحول گرا با میزان اثربخشی (05/0≥P و 23/0r =) و میزان جابه جایی کارکنان (05/0≥P و 11/0r = -) مشاهده شد و تنها در سازمان هایی که از سبک رهبری بی خاصیت بهره می برند، رابطه مستقیم و معناداری با جابه جایی (05/0≥P و 14/0r =) وجود داشت. با توجه به نتایج پژوهش که نشان داد در هیأت های ورزشی موفق که از سبک مدیریت تحول گرا بهره می بردند، میزان بروز ایده ها و اندیشه های نو (خلاقیت) به نسبت هیأت های ورزشی ناموفق در سطح بالاتری قرار دارد، پیشنهاد می شود در صورت نیاز سازمان به خلاقیت بیشتر کارکنان، از سبک مدیریتی مدیریت تحول گرا استفاده شود.
۶.

تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت منابع انسانی کارکنان دانش تسهیم اطلاعات

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 752
هدف از پژوهش حاضر تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (380=N) تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری برابر با 191 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرونلاوسون و نوآوری سازمانی امید و همکاران استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی درونی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0=α و 83/0=α به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع معادلات ساختاری است و به صورت میدانی اجرا شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدی ریت دان ش ب ا نوآوری سازمانی راب طه مثبت و معناداری (01/0≥P، 684/0=r) وجود دارد. همچنین بین مؤلفه های ایجاد دانش (006/0=P، 464/0=r)، جذب دانش (01/0≥P، 567/0=r)، سازماندهی دانش (019/0=P، 405/0=r)، ذخیره دانش (01/0≥P، 629/0=r)، انتشار دانش (01/0≥P، 785/0=r) و کاربرد دانش (01/0≥P، 669/0=r) با نوآوری رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انتشار دانش (028/0=P، 011/2=β) واجد شرایط پیش بینی نوآوری سازمانی است. با توجه به اینکه مدیریت دانش نقش بسزایی در بهبود نوآوری سازمانی دارد، مسئولان سازمان های ورزشی باید به دنبال ایجاد محیطی صمیمانه و قابل اعتماد همراه با ارتباطات مفید و سودمند در سازمان ها باشند و در پی آن بتوانند با تعاملات سازنده، شرایط توسعه دانش را در سطوح مختلف سازمان به وجود آورند.
۷.

ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی گیران لیگ برتر کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارامدی مربی لیگ برتر کشتی گیران تعهد ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 663 تعداد دانلود : 262
هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی گیران لیگ برتر کشور بود که با روش تحقیق توصیفی همبستگی انجام گرفت. بازیکنان 8 تیم (120n=) شامل تمامی کشتی گیران حاضر در لیگ برتر2012 کشتی ایران پرسشنامه های جمعیت شناختی، پرسشنامه خودکارامدی مربیان (فلتز و همکاران، 1999)، و پرسشنامه مدل تعهد ورزشی (اسکانلان و همکاران، 1999) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد همبستگی بین بعد لذت از مؤلفه های تعهد ورزشی با میزان خودکارامدی مربی (اثربخشی راهبردهای بازی یا رقابت) معنادار است. این یافته ها بینشی را برای تدارک عوامل مؤثر بر تقویت تعهد ورزشی برای مربیان فراهم می کند.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات عوامل مؤثر فرار مالیاتی ورزشکاران حرفه ای مربیان حرفه ای

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 349
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل بروز پدیده فرار مالیاتی در بین ورزشکاران و مربیان حرفه ای بود. به منظور جمع آوری ادبیات پژوهش به مطالعه منابع علمی و همچنین مصاحبه با استادان برجسته پرداخته شد که براساس آن عوامل مؤثر بر بروز پدیده فرار مالیاتی استخراج شدند و بدین وسیله پرسشنامه پژوهش با 32 گویه طراحی شد. جامعه آماری پژوهش را، 1. استادان برجسته تربیت بدنی (آشنا با موضوع پژوهش)، 2. مدیران عامل و معاونان باشگاه های ورزشی اصفهان که در سطح ورزش حرفه ای سابقه فعالیت داشتند، 3. رؤسا و معاونان هیأت ورزشی استان که دارای تیم های لیگ برتری در ورزش کشور بودند، 4. مربیان حرفه ای در رشته های مختلف، و 5. ورزشکاران حرفه ای تیم های لیگ برتری، در شهر اصفهان تشکیل می دادند که در هر پنج بخش نمونه آماری منطبق بر جامعه (در مجموع 206 نفر) بود. پس از توزیع پرسشنامه ها و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از آزمون بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی به گروه بندی عوامل پرداخته شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و همچنین تحلیل تاپسیس گروهی نشان داد که در میان عوامل قانونی، شفاف نبودن اطلاعات مالی باشگاه ها؛ در میان عوامل فرهنگی، طرز تلقی اشتباه ورزشکاران نسبت به پرداخت های مالیاتی؛ در میان عوامل حقوقی، عدم ضمانت اجرایی توسط نهادهای ذی ربط بر باشگاه ها؛ در میان عوامل مدیریتی، دولتی بودن بیشتر باشگاه های ورزشی فعال در کشور؛ و در میان عوامل اقتصادی، عامل عدم پرداخت به موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران؛ در اولویت قرار گرفتند.
۹.

رابطه سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش آموزان نوجوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد اجتماعی روابط اجتماعی مشارکت ورزشی سرمایه اجتماعی نهادهای داوطلبانه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 609
هدف از پژوهش حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی دانش آموزان نوجوان است. جامعه آماری پژوهش را مجموع دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دبیرستان در دبیرستان های دولتی شهر رشت (5682 نفر) که در سال 91-90 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونه آماری 415 نفر (155 پسر و 265 دختر)، با استفاده از جدول مورگان به صورت خوشه ای طبقه ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه را 12 نفر از استادان صاحب نظر جامعه شناسی و تربیت بدنی تأیید کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (85/0 =r ) به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از آزمون های آماری tو رگرسیون چندمتغیره استفاده شد، عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18انجام گرفت. نتایج نشان داد روابط درون خانواده (13 درصد) و حمایت درون خانواده (17 درصد)، میزان مشارکت ورزشی دانش آموزان دختر نوجوان را پیش بینی می کند؛ همچنین مشارکت اجتماعی و عضویت در نهادهای داوطلبانه 34 درصد مشارکت ورزشی پسران و 25 درصد مشارکت ورزشی دختران را پیش بینی می کند (05/0P≤).
۱۰.

اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران وب سایت باشگاه های فوتبال هواداران مؤلفه های تعاملی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 504
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعه یادشده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شدند و نمونه تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون مقایسه ای بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P < برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر چهار مؤلفه تعاملی بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد و بین مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت تفاوت معناداری مشاهده شد. اولویت بندی مؤلفه های تعاملی نشان داد که به ترتیب 1. فرصت های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب سایت؛ 2. خوراک های اطلاعاتی؛ 3. شخصی کردن صفحات خانگی و ایمیل؛ 4. ابزارهای ترویجی خاص بیشترین تأثیر را بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت دارد. بنابراین می توان گفت درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب سایت باشگاه های فوتبال ضروری است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱