روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) بهار 1386 شماره 48

مقالات

۱.

چگونگی راه اندازی اولین آزمون ساختار یافته عینی - بالینی روانپزشکی در ایران و میزان رضایت استادان، دستیاران و بیماران استاندارد شده از آن

۲.

ارزیابی کیفی نخستین آزمون ساختار یافته عینی - بالینی(OSCE)روانپزشکی در ایران

۳.

پایایی و روایی نخستین آزمون ساختار یافته عینی - بالینی (Osce) روانپزشکی در ایران

۴.

نگرش استادان و دستیاران روانپزشکی درباره عملکرد بیماران استاندارد شده در آزمون ساختار یافته عینی - بالینی روانپزشکی

۵.

آیا بیماران استاندارد شده می توانند در آزمون ساختار یافته عینی - بالینی به قضاوت عملکرد دستیاران بپردازند؟

۶.

نگرش دستیاران روانپزشکی ایران پیرامون آزمون ساختار یافته عینی - بالینی روانپزشکی

۷.

اعتباریابی آزمون ساختار یافته عینی - بالینی روانپزشکی: یک بررسی راهنما

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱