مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال پنجم تابستان 1389 شماره 12

مقالات

۲.

تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخه فازی

۵.

نقش واسطه ای غنی سازی شغل در رابطه مولفه های رهبری تحول گرا با تعهد عاطفی کارکنان

۷.

بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه بر روی مدیریت بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران

۹.

ارزیابی کفایت درونی مراکز آموزش کوتاه مدت عمومی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن در واحدهای منطقه ده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴