رویش روان شناسی

رویش روان شناسی

رویش روان شناسی سال هشتم آبان 1398 شماره 8 (پیاپی 41) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشناسی انسجامی نیازهای بنیادین روانشناختی تنظیم شناختی هیجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 670
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نوجوانان انجام شد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. از این بین تعداد 329 نفر (157 دختر و 162 پسر) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی (دسی و رایان، 2000)، خودشناسی انسجامی (قربانی، واتسون و هارگیس، 2008) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) بود. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر داده ها تحلیل شد. یافته ها نشان داد که نیازهای بنیادین روانشناختی و خودشناسی انسجامی به ترتیب با راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان، دارای همستگی مثبت و با راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان دارای همبستگی منفی هستند. همچنین نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد تایید قرار گرفت. از این رو لازم است در زمینه تنظیم هیجانی در نوجوانان، مداخلات روانشناختی به سمت ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و خود شناسی انسجامی سوق داده شود.
۲.

ویژگی های روانسنجی مقیاس کمال گرایی نوروتیک در بین دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های روانسنجی کمال گرایی نوروتیک دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 269
هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک در دانشجویان می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی اکتشافی بوده و از نظر شیوه اجرایی جزء تحقیقات همبستگی است. نمونه پژوهش به تعداد 420 نفر به شیوه خوشه ای چند مرحله ای از بین زنان دانشجوی دانشکده های دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انتخاب شده و به هردو پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک پاسخ داده اند. یافته های پژوهش نشان داد که اعتبار پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک به روش آلفای کرونباخ 87/. گزارش شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه مبتنی بر تحلیل عاملی انجام پذیرفت و نتایج نشان داد که محتوای پرسشنامه از شش عامل تشکیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پرسشنامه کمال گرایی نوروتیک از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و می توان آن را در پژوهش های دیگر استفاده کرد
۳.

اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس بر بهزیستی روان شناختی و استرس تجربه شده زنان با معلولیت جسمی - حرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش شادکامی شناختی - رفتاری بهزیستی روان شناختی استرس(فشار روانی) معلولین جسمی - حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 980 تعداد دانلود : 539
با توجه به پیامدهای روانی-اجتماعی معلولیت و لزوم بررسی آن، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس بر بهزیستی روان شناختی و استرس زنان با معلولیت جسمی- حرکتی بود. پژوهش حاضر آزمایشی از نوع نیمه تجربی است . جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه زنان معلول جسمی- حرکتی انجمن معلولین جسمی- حرکتی شهرستان اردبیل بودند که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه ی استرس هولمز و راهه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که در میانگین نمرات استرس و بهزیستی روانی گروه آموزش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بطوری که پس از آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس نمرات استرس گروه آزمایش بصورت معناداری کاهش و نمرات بهزیستی روانی بصورت معناداری افزایش یافت (01/0> p ). باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که استفاده از آموزش شادکامی به شیوه شناختی- رفتاری فوردایس، می تواند موجب بهبود بهزیستی روان شناختی و کاهش استرس تجربه شده معلولین جسمی- حرکتی شود. لذا، توجه مشاوران و روانشناسان مراکز توانبخشی به اهمیت مداخلات کاربردی روانشناختی در افزایش سلامت روان افراد معلول ضروری است.
۴.

مقایسه ابعاد کمالگرایی، نظم جویی هیجانی و خودآگاهی در افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق و فاقد بیماری قلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افراد سالم بیماری قلب و عروق کمالگرایی نظم جویی هیجانی خودآگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 286
بیماری های قلبی و عروقی جزء بیماری های جدی محسوب می شوند. بنابراین اطلاع از خطرات و علائم هشدار دهنده می تواند حتی از مرگ جلوگیری نماید. خطر ابتلا به برخی از انواع بیماری های قلبی عروقی بستگی به عوامل زیادی دارد. برخی از این عوامل قابل کنترل و برخی دیگر غیر قابل کنترل می باشند. از این رو، مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه مولفه های قابل کنترل روانی، نظیر کمالگرایی ، تنظیم شناختی هیجانی و خودآگاهی در افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق و سالم پرداخت. این مطالعه مقطعی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، بیماران قلبی و افراد فاقد بیماری بودند که در بازه زمانی شهریور تا آذر 1396 به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. تعداد 150 نفر (75نفر افراد مبتلا به بیماری قلبی، 75 نفر افراد فاقد بیماری قلبی) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کمالگرایی (تری شورت و همکاران، 1995)، نتنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی، 2002) و خودآگاهی (نئواستروم و داویس، 2002) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t گروههای مستقل و مانوا تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری از نظر کمالگرایی، نظم جویی هیجانی و خودآگاهی بین افراد مبتلا به بیماری قلبی و افراد سالم وجود دارد (01/0 > p ، 05/0 > p ) وتحلیل واریانس نیز یافته های پژوهش را تایید کرد. با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت که با برگزاری دوره های آموزشی و درمان شناختی-رفتاری و بیوفیدبک مبتلایان به بیماری قلبی می توان موجب بهبود اثرات روانشناختی بر پیشرفت بیماری شد.
۵.

بررسی رفتار و اختلال های شخصیت در دیسفوریا جنسیتی: مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مطالعه موردی اختلال شخصیت دیسفوریا خودشیفته اختلال هویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 29 تعداد دانلود : 952
ملال جنسیتی، نارضایتی است که فرد در زمینه جنسیت خود تجربه می کند. خصوصیات اصلی ملال جنسیتی شامل احساس ناراحتی و نارضایتی عمیق و دائم در مورد جنس زیست شناختی و جنسیت تجربه شده است. افراد مبتلا به ملال جنسیتی معتقدند که به جنس دیگر تعلق دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی در افراد دارای ملال جنسیتی انجام شده است. این مطالعه از نوع موردی است. در این مطالعه، یک آزمودنی خانم 49 ساله بصورت داوطلبانه شرکت کرده است. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه، مشاهده، ملاک های تشخیصی DSM-5 ، آزمون های MMPI-2 ، MCMI-3 ، و آزمون بندرگشتالت استفاده شده است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که آزمودنی در زمینه روابط بین فردی مشکل دارد، احساس بیگانگی می کند و فکر می کند توسط اطرافیان اش درک نمی شود. او دارای صفت کمرویی است. اغلب در باره میزان پذیرش و محبوبیت اجتماعی اش نگران است و تلاش می کند تصویر مطلوبی از خودش ارائه دهد. ارتباط اجتماعی اش سطحی و بدون مسئولیت پذیری است. با دوستان و اقوام درجه یک (خواهر و برادر) رفتار متضادی از قهر و آشتی مداوم دارد. آزمودنی مورد مطالعه واجد شرایط اختلال های اشخصیت تکانشی، نمایشی و خودشیفتگی است.
۶.

بررسی ویژگی های روان سنجی، ساختار عاملی و روایی سازی مقیاس تأخیر در خشنودی تحصیلی و ارتباط آن با جهت گیری هدف پیشرفت و خود-کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأخیر در خشنودی تحصیلی جهت گیری هدف پیشرفت خودکارآمدی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 818
در بافت تحصیلی، تأخیر در خشنودی به عنوان حالتی از قصد و آمادگی برای به تعویق انداختن پاداش های فوری به منظور دنبال کردن اهداف بلندمدت تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف وارسی شاخص های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تأخیر در خشنودی تحصیلی بیمبنتی و کارابنیک انجام گرفت. این مقیاس 10 گویه ای بر روی یک نمونه 250 نفری از دانش آموزان متوسطه دوم شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس های تأخیر در خشنودی تحصیلی، جهت گیری هدف پیشرفت و خود-کارآمدی تحصیلی استفاده گردید. نتایج تحلیل عامل تأییدی حکایت از برازش مطلوب مدل با داده ها دارد. نتایج ضریب آلفای کرونباخ (79/0) و تنصیف (74/0) نشان دهنده همسانی درونی مقیاس بود. افزون بر این، همبستگی مثبت و معنی دار تأخیر در خشنودی تحصیلی با جهت گیری هدف پیشرفت و خود-کارآمدی تحصیلی به دست آمد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد مقیاس تأخیر در خشنودی تحصیلی ابزاری قابل اعتماد و معتبر برای کاربرد در پژوهش های آموزشی و روان شناختی است.
۷.

تأثیر محرومیت از خواب بر خلق و خوی و زمان واکنش در افراد ورزشکار و غیرورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق و خوی زمان واکنش محرومیت از خواب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 915
کیفیت خواب با سلامت جسمانی و روانی و کیفیت زندگی در ارتباط است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرومیت از خواب بر خلق و خوی و زمان واکنش در ورزشکاران و غیرورزشکاران می باشد. روش این تحقیق از نوع نیمه تجربی است و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. 20 دختر دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون تمام شرکت کنندگان پرسش نامه خلق و خوی برومرز 32 سؤالی را تکمیل کردند و آزمون زمان واکنش از آنها به عمل آمد. یک هفته بعد شرکت کنندگان ساعت 8 شب وارد مکانی تحت کنترل شده در خوابگاه دانشجویی شدند و همان شب از خواب محروم شدند. سپس ساعت 8 صبح پس آزمون به عمل آمد و شرکت کنندگان ضمن تکمیل پرسشنامه، آزمون زمان واکنش را انجام دادند. نتایج نشان داد یک شب بی خوابی به طور معناداری باعث تغییر در خلق و خوی و زمان واکنش ساده و انتخابی در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار شد (05/0> p ). اما میزان تأثیر آن بر گروه غیر ورزشکار بیشر بود که احتمال می رود این مهم به دلیل سابقه ورزشی و میزان کارکرد بدنی بالاتر گروه ورزشکار باشد. بنابراین یک شب بی خوابی می تواند بر روی مسائل روان شناختی ازجمله خلق و زمان واکنش افراد تأثیرگذار باشد
۸.

نقش باورهای ارتباطی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رضایت جنسی پرستاران زن متأهل شهر کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باورهای ارتباطی ویژگی های شخصیتی رضایت جنسی پرستاران زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 216
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش باورهای ارتباطی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رضایت جنسی پرستاران متأهل زن شهر کرمانشاه انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود.جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی پرستاران متأهل زن شهر کرمانشاه در سال 95 -94 است نمونه آماری 278 نفربر اساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های باروهای ارتباطی اپستین و ایدلسون، پنج عاملی بزرگ شخصیتی مک کری و کاستا و رضایت جنسی لارسون انجام شد. داده های جمع آوری شده ازطریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام و نرم افزار spss-20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان نژندی با رضایت جنسی رابطه ی منفی معنی داری در سطح (05/0>p) و بین ویژگی های شخصیتی (دلپذیر بودن، انعطاف پذیر بودن و مسئولیت پذیر بودن) با رضایت جنسی رابطه ی مثبت معنی داری در سطح (01/0>p) وجود دارد. بین باورهای ارتباطی (باور به مخرب بودن مخالفت و کمال گرایی جنسی) و باورهای ارتباطی کل با رضایت جنسی رابطه ی منفی معنی داری در سطح (01/0>p) و بین توقع ذهن خوانی با رضایت جنسی رابطه ی منفی معنی داری در سطح (05/0>p) وجود دارد و نیز بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و باورهای ارتباطی (باور به تغییر ناپذیری همسر و باورهای مربوط به تفاوت جنسیتی) رابطه ی معنی داری مشاهده نشد. همچنین از بین ویژگی های شخصیتی، مسئولیت پذیری و از بین باورهای ارتباطی (باور به مخرب بودن مخالفت و کمال گرایی جنسی) باهم 34 درصد رضایت جنسی را پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که ویژگی شخصیتی مسئولیت پذیری و باورهای ارتباطی (باور به مخرب بودن مخالفت و کمال گرایی جنسی) توان پیش بینی رضایت جنسی رادارند.
۹.

بررسی نقش واسطه ای تصور از خدا در رابطه بین مقابله مذهبی و امید به زندگی در بیماران قلبی و عروقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصور از خدا مقابله مذهبی امید به زندگی بیماران قلبی و عروقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 971
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای تصور از خدا در رابطه بین مقابله مذهبی و امید به زندگی در بیماران قلبی و عروقی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه مردان با بیماران قلبی – عروقی که در سال 1396 به منظور انجام درمان و معاینات مربوطه به قسمت قلب و عروق بیمارستان گنجویان دزفول مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 100 نفر مرد انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس امید به زندگی اشنایدر و همکاران(1991) ، مقیاس تصور از خدا ( GIS ) ، و مقیاس مقابله مذهبی فرم کوتاه پارگامنت و همکاران(2011) بود. جهت تحلیل داده ها ازماتریس ضریب همبستگی و روش تحلیل مسیر استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی، یافته های حاصل از ضرایب همبستگی و معادلات رگرسیونی حکایت از آن داشت که بین سه متغیر تصور از خدا، مقابله مذهبی و امید به زندگی ارتباط معنی دار وجود داشت و میزان امید به زندگی بر اساس تصور از خدا ومقابله مذهبی مثبت و منفی قابل پیش بینی بود. همچنین ضرایب مستقیم و غیر مستقیم استاندارد شده مدل مفهومی نشان داد که متغیرهای پیش بین هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم بر امید به زندگی بیماران قلبی عروقی قابلیت پیش بینی دارند. بنابراین ارائه مراقبت کل نگر و توجه به نیازهای معنوی و معنویت بیماران قلبی و عروقی درکنار نیازهای جسمی توصیه می شود
۱۰.

پیش بینی هراس اجتماعی براساس خودشیفتگی آسیب پذیر و ابعاد کمالکرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودشیفتگی آسیب پذیر ابعادکمالگرایی هراس اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 632
مطالعات متعددی نشان داده اند که هراس اجتماعی سومین اختلال روانی شایع پس از اختلال مصرف االکل و افسردگی است. همین امر لزوم بررسی بیشترآن را ضروری می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پیش بینی اختلال هراس اجتماعی براساس خودشیفتگی آسیب پذیرو ابعاد کمالگرایی بود. تعداد400 دانشجوی دانشگاه تهران به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و مقیاس هراس اجتماعی(کانورو همکاران، 2000)، نسخه کوتاه مقیاس خودشیفتگی مرضی(شوئن لبروهمکاران،2015) ومقیاس کمالگرایی چندبعدی(هویت و فلت 1998) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ویژگی خودشیفتگی آسیب پذیر هراس اجتماعی را پیش بینی می کند و ویژگی کمالگرایی و دو بعدآن کمالگرایی خویشتن مدار وکمالگرایی اجتماع مدارنیز توان پیش بینی هراس اجتماعی را دارند . ازین رو می توان نتیجه گرفت که همبودی این دو ویژگی شخصیتی اختلال هراس اجتماعی را قوی تر پیش بینی می کند و توجه اختصاصی به این ویژگی ها به پیشگیری و درمان اختلال هراس اجتماعی کمک می نماید
۱۱.

تاثیر آموزش زبان فارسی با گفتار آهنگین بر کارکردهای اجرائی پسران 7 تا 10 ساله اتیستیک فارسی زبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتیسم کارکردهای اجرایی گفتار آهنگین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 752
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش آموزش زبان فارسی با گفتار آهنگین، روی کارکردهای اجرایی پسران10-7 ساله اتیستیک فارسی زبان است. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش نیمه تجربی و طرح های پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پنج پسر اتیستیک فارسی زبان هفت تا ده ساله در سرای اتیسم خمینی شهر به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در ابتدا فرم شرح حال کودکان با کمک والدین و مربیان آنها تکمیل شد. در مرحله پیش آزمون از آزمون سنجش رشد نیوشا برای اندازه گیری مهارت های زبان بیانی، دریافتی و گفتاری و از آزمون برج لندن برای اندازه گیری کارکرد اجرایی استفاده شد. آموزش زبان فارسی با کلام آهنگین به صورت انفرادی، برای هر کودک به مدت 46 جلسه ی 20 الی 30 دقیقه ای انجام شد. پس از آموزش، آزمون های پس آزمون گرفته شد. آزمون سنجش رشد نیوشا پس از آموزش، افزایش مهارتهای زبان بیانی، دریافتی و گفتاری را نشان داد. درآزمون برج لندن تفاوت معنادار بین پیش آزمون و پس آزمون دیده شد(0.05> P ). آموزش زبان فارسی با گفتار آهنگین می تواند باعث تقویت کارکردهای اجرایی کودکان اتیستیک شود اما برای مشاهده تاثیرات چشمگیرتربه حجم نمونه وسیع تر نیاز است
۱۲.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر انطباق پذیری مسیر شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشاوره گروهی واقعیت درمانی نظریه انتخاب انطباق پذیری مسیر شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 574
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان بود. در این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه بجنورد در نیمسال 96-1395 بودند. نمونه پژوهش 30 نفر از افراد داوطلب بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2012) بود که قبل و بعد از مداخله توسط هر دو گروه تکمیل گردید. گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای مشاوره گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب گلاسر شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل کوواریانس ( ANCOVA ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، جلسات واقعیت درمانی گروهی به طور معنی داری بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی و ابعاد آن (دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد) تاثیر دارد (05/0 p< ). نتایج اهمیت برنامه واقعیت درمانی گروهی را بر افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی نشان داد، بنابراین توصیه می شود سازمان ها به منظور ارتقاء انطباق پذیری مسیر شغلی افراد خود بر این برنامه مشاوره ای تأکید کنند.
۱۳.

مقایسه اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، تاب آوری و امید به زندگی زنان نابارور با زنان بارور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اضطراب اجتماعی ترس از ارزیابی منفی تاب آوری امید به زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 976
هدف پژوهش حاضر مقایسه اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، تاب آوری و امید به زندگی زنان نابارور با زنان بارور بود. نمونه آماری شامل 300 نفر که شامل 150 زن بارور و 150 نفر زن نابارور به روش نمونه گیری هدفمند از زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی و مطب های خصوصی شهر رامشیر انتخاب شدند.روش پژوهش از نوع علی -مقایسه ای و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس (1987)، فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی لری (1983)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین اضطراب اجتماعی زنان بارور و نابارور تفاوت معناداری وجود نداشت اما ترس از ارزیابی منفی در زنان نابارور نسبت به زنان بارور بیشتر و تاب آوری زنان نابارور کمتر بود در حالی که امید به زندگی زنان نابارور بیشتر بود. بنابراین پیشنهاد می شود که در کنار درمان های پزشکی از خدمات روانشناختی جهت کاهش مشکلات روانشناختی همآیند با ناباروری و نیز حفظ و تقویت امیدواری و تاب آوری در زنان نابارور استفاده گردد.
۱۴.

مروری بر درمان های دارویی و روانشناختی اختلال نقص توجه-بیش فعالی بزرگسالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقص توجه بیش فعالی توجه درمان روانشناختی دارو درمانی بزرگسالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 31
اختلال نقص توجه-بیش فعالی ( ADHD ) در بزرگسالی از جمله اختلالات مشکل زا در این دوران است که افراد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد. بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری سه علامت اصلی آن هستند که در بزرگسالی بیش فعالی تبدیل به بی قراری می شود. مطالعه حاضر با هدف مرور درمان های دارویی و روانشاختی در درمان این اختلال در بزرگسالان انجام شد. تعداد 55 مقاله پژوهشی و مروری پس از دریافت ملاک های ورود بررسی و گزارش شدند. یافته ها نشان داد که درمان های دارویی علائم اصلی را کاهش داده و بصورت غیرمستقیم مشکلات درون و برون فردی را نیز بهبود می دهد. درمان های روان شناختی نیز در ترکیب با درمان دارویی و تمرکز بر روابط درون و برون فردی و اختلالات همبود با کاهش در علائم مختل کننده اختلال در ارتباط هستند. مطالعه حاضر نشان داد که ترکیب درمان های دارویی و روانشناختی از ضروریات دمان ADHD در بزرگسالی است.
۱۵.

پیش بینی اختلال کارکرد جنسی بر اساس تصویر تن و احساس گناه جنسی در دانشجویان زن با و بدون اختلال کارکرد جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال کارکرد جنسی تصویر تن احساس گناه جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 384
هدف پژوهش حاضر، پیش بینی عضویت گروهی دانشجویان زن با و بدون اختلال کارکرد جنسی بر اساس تصویر تن و احساس گناه جنسی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیش بین بود. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی زنان متأهل دانشجوی دانشگاه های شهر اهواز در سال 96-95 بود که از این میان 270 دانشجو بر اساس ملاک های ورود و خروج و به روش نمونه گیری هدفمند- در دسترس برگزیده شدند. شرکت کننده ها به مقیاس شاخص کارکرد جنسی زنان روزن ( FSFI ) ، پرسشنامه نگرانی از تصویر تن لیتلتون، اکسوم و پوری ( BICI ) و پرسشنامه احساس گناه جنسی موشر ( MGI ) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز و نرم افزار 23- SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به تفکیک اختلال کارکرد جنسی در دانشجویان بود؛ همچنین در تحلیل ممیز (به روش گام به گام) مشخص گردید که تصویر تن بهترین متغیر در پیش بینی اختلال کارکرد جنسی است. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تصویر تن و احساس گناه جنسی قادر به پیش بینی اختلال کارکرد جنسی در دانشجویان زن است
۱۶.

مروری بر مداخله های جدید رایانه ای و مجازی در حوزه افسردگی و اضطراب: فنون اصلاح سوگیری شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصلاح سوگیری شناختی افسردگی اضطراب مداخله های رایانه ای و مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 51
هدف اصلی مقاله حاضر ارائه آخرین نتایج بدست آمده در حوزه مطالعات اصلاح سوگیری شناختی برای ارتقای دانش متخصصان و پژوهشگران در مورد تأثیرات اصلاح سوگیری شناختی هم از چشم انداز مبانی و هم کاربردی می باشد. اولین پژوهش ها در این زمینه با تمرکز بر اصلاح سوگیری تفسیری و سوگیری های توجهی انجام شده اند. پژوهش هایی که با هدف اصلاح سوگیری های شناختی انجام شده اند، اغلب از گونه های مختلف پارادایم آموزشی مبتنی بر سناریو که توسط میتوز و مکینتاش طراحی شده اند، استفاده کرده اند. این روش ها مزایایی دارند از جمله اینکه روش های اصلاح سوگیری شناختی نسبت به روش های سنتی درمان، کمتر طاقت فرسا بوده و برای بیماران قابل پذیرش ترند. دلیل آن هم این است که افکار و باورهای شخصی مستقیما وارسی نمی شوند و مستلزم تعامل اجتماعی یا ملاقات هایی که باعث بدنامی برای مراکز سرپایی می شود را ندارند و هم چنین، بینش بیماران مورد نیاز نیست، زیرا هدف اصلاح سوگیری شناختی به طور مستقیم زیربناهایی نگهدارنده ی سوگیری های شناختی است، چیزی که مداخله های درمانی سنتی تر نظیر شناختی-رفتاری صرفا ممکن است امیدوار باشند که به طور غیرمستقیم آن ها را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین به نظر می رسد درگیر شدن بیماران با این روش آسان تر باشد. پژوهش های پیشین به صورت نسبتا قوی و منسجم نشان داده اند که امکان اصلاح فرآیندهای سوگیری شناختی وجود دارد، اما اطلاعات چندانی در مورد تعمیم دهی این تأثیرات ارائه نشده است. بنابراین در این مرور، پژوهش هایی انتخاب شدند که به بررسی انتقال تأثیرات آموزش اصلاح سوگیری شناختی پرداخته بودند.
۱۷.

اثربخشی زوج درمانی تلفیقی بر بخشودگی زناشویی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زوج درمانی تلفیقی بخشودگی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 150 تعداد دانلود : 949
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی زوج درمانی تلفیقی بر بخشودگی زناشویی زوجین بود. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان در سال 1397 تشکیل دادند . نمونه پژوهش شامل 20 زوج (40 نفر) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (10 زوج) و کنترل (10 زوج) قرار گرفتند. برای بررسی بخشودگی زناشویی، از مقیاس سنجش« بخشودگی» در خانواده پولارد و همکاران (1998) استفاده شد. زوجین گروه آزمایش طی 8 جلسه زوج درمانی تلفیقی را دریافت نمودند، در حالی که زوجین گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد در مرحله پس آزمون، میانگین نمرات بخشودگی زناشویی زوجین در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافته است ( 01/0 P< ) . بنابراین، زوج درمانی تلفیقی در بهبود بخشودگی زناشویی زوجین موثر است.
۱۸.

پیش بینی نمایه توده بدنی بر اساس سبک های خوردن و دشواری در تنظیم هیجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنظیم هیجان سبک های خوردن نمایه توده بدنی چاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 381
چاقی یکی از معضلات بهداشتی کشورهای در حال توسعه و پیشرفته می باشد و در کل جهان با سرعت هشدار دهنده ای به خصوص در کودکان و نوجوانان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک های خوردن و دشواری در تنظیم هیج ان با نمایه توده بدنی در دانش آموزان چاق انج ام گرفته است. بدین منظور از 632 نفر جامعه آماری دانش آموزان دختر چاق مقطع متوسطه دوم شهر رشت، تعداد 240 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گی ری خوشه ای انتخاب شدند. کلیه نمونه ها بعد از محاسبه قد، وزن و نمایه توده بدنی به پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان ( DERS ) و پرسشنامه عادات خوردن داچ ( DEBQ ) پاسخ دادند. داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر رابطه معنادار نمایه توده بدنی با سبک های خوردن هیجانی و بیرونی و دشواری در تنظیم هیجان بود. به طوری که نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از تبیین 7/40 درصد از نمایه توده بدنی بر اساس سبک های خوردن و دشواری در تنظیم هیجان بود. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که به واسطه تعامل سبک های خوردن و عدم مدیریت تنظیم هیجان، افراد از رفتار خوردن هیجانی و بیرونی به عنوان وسیله ای برای رویارویی با مسائل و مشکلات استفاده می کنند.
۱۹.

نقش سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی) در انگیزه پیشرفت دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خودکارآمدی امید تاب آوری خوش بینی انگیزه پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 785
انگیزه پیشرفت از جمله عوامل موثر بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد، طبق پژوهش های پیشین انگیزه پیشرفت متاثر از عوامل مختلفی می باشد، در این پژوهش به بررسی نقش سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی) در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانشجویان پرداخته شده است. در این مطالعه همبستگی، 260 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شیوه خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتاز و همکاران و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد که سرمایه های روانشناختی، خودکارآمدی (273/0 r= )، تاب آوری (221/0 r= )، امید (368/0 r= ) و خوش بینی (369/0 r= ) با انگیزه پیشرفت در دانشجویان رابطه معنادار مثبت دارند (01/0> P ). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که به ترتیب متغیرهای خوش بینی، امید و خودکارآمدی قادر به تبیین 25/0 از واریانس انگیزه پیشرفت در دانشجویان بودند. با توجه به اینکه سرمایه های روانشاختی نقش مهمی در انگیزه پیشرفت دانشجویان دارند، می بایست در برنامه ریزی های نظام آموزش عالی در جهت موفقیت تحصیلی دانشجویان به این امر مهم توجه شود.
۲۰.

پیش بینی پرستش افراد مشهور از طریق بررسی اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرستش افراد مشهور اعتبار منبع گسستگی فرا اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 404
گسترش فرهنگ افراد مشهور و پرستش آن ها مسئله بسیار مهمی است که می تواند پیامدهای بسیاری را در سطوح مختلف به همراه داشته باشد که در این بین اعتبار افراد مشهور و ارتباط فرا اجتماعی با آن ها می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور صورت گرفته است. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال 1397 بودند که از این بین 240 دانشجو خانم و آقا (120 دانشجو زن و 120 دانشجو مرد) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس نگرش نسبت به افراد مشهور (مک کاتچئون، لانگ و هوران، 2002)، مقیاس اعتبار منبع (اوهانیان، 1990) و مقیاس گسستگی فرا اجتماعی (کوهن، 2003) استفاده شد. در انتها داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی با سطوح مختلف پرستش افراد مشهور همبستگی مثبت دارند و اعتبار منبع و گسستگی فرا اجتماعی به صورت معناداری قادر به پیش بینی پرستش افراد مشهور هستند (01/0> p ). اعتبار افراد مشهور و گسستگی فرا اجتماعی با آن ها، عواملی بسیار مهم در پرستش افراد مشهور به شمار می روند. بر همین اساس طراحی و اعمال مداخلاتی برای کاهش ادراک غیرمعقول اعتبار افراد مشهور و همچنین بهره بردن از مداخلاتی به منظور کاهش رفتارها و هیجانات پس از گسستگی فرا اجتماعی، می تواند در کاهش پرستش افراد مشهور و در نتیجه کاهش مشکلات ناشی از آن نقش مهمی را ایفا کنند
۲۱.

ارائه الگوی روابط علی کارکردهای شناخت اجتماعی و درگیری تحصیلی با نقش واسطه ای اهداف پیشرفت در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درگیری تحصیلی کارکردهای شناخت اجتماعی اهداف پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 26
هدف از انجام این پژوهش تبیین مدلی برای پیش بینی درگیری تحصیلی دانش آموزان از طریق کارکردهای شناخت اجتماعی و نقش واسطه ای اهداف پیشرفت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستان های دخترانه دولتی منطقه 3 شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 260 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده بودند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس درگیری تحصیلی (ریو و تیسنگ، 2011)، پرسشنامه توانایی های شناختی (نجاتی، 1391)، و پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مک گرگور، 2001) بود. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-24 و آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خرده مقیاس های خودآگاهی، تئوری ذهن، و تشخیص تهدید کارکردهای شناخت اجتماعی دانش آموزان، 24/0 و خرده مقیاس های اجتناب از عملکرد و گرایش به عملکرد اهداف پیشرفت 26/0 از تغییرات واریانس درگیری تحصیلی را پیش بینی می کنند. نتایج مدل مفهومی برونداد نیز نشان دهنده کارکردهای شناخت اجتماعی با واسطه گری کامل اهداف پیشرفت، 25/0 از تغییرات درگیری رفتاری، 18/0 از تغییرات درگیری عاطفی، 31/0 از تغییرات درگیری شناختی، و 18/0 از واریانس خرده مقیاس درگیری عاملیت را تبیین می کنند. با توجه به نقش کارکردهای شناخت اجتماعی بر جهت گیری هدف و درگیری تحصیلی، برنامه های توان افزایی کارکردهای شناخت اجتماعی دانش آموزان می تواند کمک بسزایی در جهت گیری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
۲۲.

نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی هوش هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 494
هوش هیجانی از جمله عوامل موثر در سلامت روان شناختی نوجوانان می باشد که متاثر از تجارب اولیه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی هوش هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم انجام شد. در این مطالعه توصیفی جهت اجرای پژوهش 384 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 97-1396 به شیوه تصادفی خوشه ای از مدارس شهر رشت انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه (یانگ، کلاسکو، ویشر، 2003) و مقیاس هوش هیجانی (مایر و سالوی، 1993) جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PSSS-22 و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی با محرومیت هیجانی (825/0-)، رها شدگی (383/0-)، شکست (208/0-)، نقص و شرم (290/0-)، وابستگی (535/0-)، آسیب پذیری (454/0-)، بی اعتمادی (246/0-)، گرفتار (814/0-)، ایثارگری (824/0-)، اطاعت (755/0-)، بازداری هیجانی (804/0-)، معیار سرسختانه (808/0-)، استقلال (432/0-) و خود انضباطی ناکافی (854/0-) ارتباط معنادار منفی وجود دارد (01/0> P ). اما بین هوش هیجانی و انزوای اجتماعی (033/0) ارتباط معناداری مشاهده نشد. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که مولفه های طرحواره ناسازگار اولیه مجموعاً قادر به پیش بینی 83/0 از واریانس هوش هیجانی در دانش آموزان هستند (001/0 > p ، 449/134 = (368، 15) F ). نتایج مطالعه حاضر دلالت بر این دارند که طرحواره های ناسازگانه اولیه نقش به سزایی در هوش هیجانی نوجوانان دارند.
۲۳.

اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقاشی درمانی اضطراب جدایی کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773 تعداد دانلود : 492
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. 121 نفر از مادران کودکان حاضر در این مراکز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از طریق آنها، اضطراب جدایی فرزندشان ارزیابی شد و با توجه به ملاک های ورود و خروج 26 نفر از آنها انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. کودکان گروه آزمایش، طی 10 جلسه 45 دقیقه ای در هر هفته دو جلسه بر نامه نقاشی درمانی را دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه علائم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین (1994) و مقاس درجه بندی رفتاری کانرز (1991) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که پس از تعدیل اثر پیش آزمون بین میانگین نمرات پس آزمون اضطراب جدایی دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و نقاشی درمانی باعث کاهش میزان نشانه های اضطراب جدایی کودکان گروه آزمایش شده است. بنابراین، در موقعیت های بالینی و در درمان مشکلات اضطراب جدایی کودکان می توان از نتایج نقاشی درمانی به عنوان درمان غیردارویی سودمند، بهره گرفت.
۲۴.

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 303
هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بود، با طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه. نمونه پژوهش، 30 نفر دانش آموز بودند که به شیوه ی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه ( 15 نفر) قرار داده شدند. برای گروه آزمایش، گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه ی 90 دقیقه ای با توالی هر هفته یک جلسه اجرا، ولی گروه گواه، درمان دریافت نکرد. دو گروه در هنگام شروع و پایان پژوهش با استفاده از پرسش نامه خود ناتوان سازی تحصیلی میگلی، آرون کومار و اردن (1996)، آزمون شدند، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل گردید. نتایج نشان داد؛ گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی مؤثر است. نتیجه؛ گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مؤثر است.
۲۵.

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر بهبود رضایت زناشویی و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زوج درمانی هیجان مدار رضایت زناشویی روابط فرازناشویی خشونت خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 96
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود رضایت زناشویی و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شهر مشهد در سال 1397 بود که به روش نمونه گیری در دسترس30 نفر از آن ها، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت یک م اه، برنامه زوج درمانی هیجان مدار را در 8 جلسه 60 دقیقه ای به صورت گروهی دریافت کردند؛ گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از مقیاس رضایت زناشویی انریچ (اولسون، 1989) و پرسشنامه گرایش به روابط خارج از ازدواج (شیردل، 1385) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. بافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای رضایت زناشویی و گرایش به روابط فرازناشویی، تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های حاص از پژوهش می توان اظهار کرد که زوج درمانی هیجان مدار باعث افزایش رضایت زناشویی و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان آسیب دیده از خشونت خانگی شده است. بنابراین، زوج درمانی هیجان مدار می تواند به عنوان شیوه مناسبی در جهت بهبود تعارضات و مشکلات جنسی زوجین در نظر گرفته شود.
۲۶.

رابطه مدیریت دانش و هوش هیجانی با خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت هوش هیجانی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 787
خلاقیت سازمانی یک عامل موثر در موفقیت سازمان ها می باشد که متاثر از عوامل گوناگونی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نقش مدیریت دانش و هوش هیجانی در خلاقیت کارکنان انجام شد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در جامعه آماری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان در سال 1395 انجام شد (290= N ). در این مطالعه 165 نفر مشارکت داشتند. مشارکت کنندگان بر اساس لیست به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)، پرسشنامه مدیریت دانش نوروزیان (1385) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1966) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که خلاقیت کارکنان با هوش هیجانی (634/0= r ) و مدیریت دانش (421/0= r ) رابطه مثبت و معنادار دارد (01/0> P ). همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول متغیر هوش هیجانی (000/0 P= ،453/10 t= ،364/0 β= )، در گام دوم متغیر مدیریت دانش (000/0 P= ،552/3 t= ،223/0 β= ) قدرت پیش بینی کنندگی خلاقیت را در کارکنان دارند و در مجموع 44% از واریانس خلاقیت را به طور معنادار تبیین می کنند. نتایج این مطالعه گویای این است که هوش هیجانی نسبت به مدیریت دانش از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برخوردار است. بر این اساس آموزش هوش هیجانی و توجه به مدیریت دانش در افزایش خلاقیت کارکنان پیشنهاد می شود.
۲۷.

بررسی اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افسرده مقاوم به درمان: مقاله ای مروری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر اختلال افسردگی اساسی افسردگی اساسی مقاوم به درمان تحریک مغزی و الکتروشوک درمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 155
اختلال افسردگی یکی از متداول ترین اختلالات روانی با شیوع 16 درصد در بزرگسالان است و تقریبا 20 درصد از این بیماران پاسخ ناقص یا هم کلا پاسخی به درمان با داروهای ضدافسردگی و تثبیت کننده خلق و روان درمانی نمی دهند. هدف از این مطالعه، بررسی مرروی اثربخشی تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد افسرده مقاوم به درمان است. مطالعه حاضر با جستجو به صورت مروری در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی شامل الزیور، اسپرینگر، پابمد، ساینس دایرکت، گوگل اسکولار و اسکوپوس که مربوط به سال های 2012 تا 2017 بود و با کلید واژه های زیر صورت گرفت: تحریک مغزی، تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر، افسردگی اساسی مقاوم به درمان و اختلال افسردگی اساسی. همه مطالعات بررسی شده، نشان دهنده بهبودی علائم افسردگی پس از مداخله با آر تی آم اس یا تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مکرر هستند. همچنین، اثربخشی این روش علاوه بر کاهش علایم افسردگی مقاوم به درمان، در جلوگیری از عود و بازگشت علایم نیز به اثبات رسیده است. با توجه به اینکه میزان مقاومت در برابر دارو، روان درمانی، الکتروشوک درمانی و سایر روش ها در بیماران افسرده بالاست و از طرفی، اغلب روشهای مداخله ای عوارض جانبی متعددی دارند، بنظر می رسد که استفاده از روش تحریک مغزی آر تی ام اس به عنوان یک روش درمانی غیر تهاجمی و ایمن که اثربخش بودن و سودمندی بالینی آن تایید شده است، می تواند مفید واقع گردد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸