رویش روان شناسی

رویش روان شناسی

رویش روان شناسی سال هشتم اردیبهشت 1398 شماره 2 (پیاپی 35) (مقاله علمی وزارت علوم)

یادداشت ها

مقالات

۱.

پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بر اساس ویژگی های شخصیتی و تاب آوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی تاب آوری رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 284
هدف این پژوهش، رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه که در سال1395 مشغول به کار بودند. با استناد به فرمول کوکران وبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد150 نفراز این افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه پنج عاملی جدید شخصیت( NEO )، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون( CD-RIS ) و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور( JSS ) که روایی و پایایی آن ها تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. در حالی که بین ویژگی های شخصیتی روان نژند و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنادار بود.
۲.

رابطه بین بازدهی های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت(مورد مطالعه کارکنان بیمارستان امام رضا آمل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازدهی های رهبری مدیریت تعارض خلاقیت کارکنان بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 965 تعداد دانلود : 542
زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بازدهی های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض بر خلاقیت کارکنان بیمارستان امام رضا شهرستان آمل بود. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری شامل 622 نفر از کارکنان بیمارستان بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 225 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه خلاقیت عابدی، پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و پرسشنامه بازدهی های رهبری چندگانه باس و آولیو بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. یافته ها: بین مؤلفه های مدیریت تعارض با خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. بین بازدهی های رهبری با خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که همکاری، اجتناب، رضایتمندی، کوشش مضاعف و اثربخشی خلاقیت کارکنان را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: میزان بازدهی های رهبری و مدیریت تعارض کارکنان می تواند بر خلاقیت تاثیر داشته باشد
۳.

بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و سبک های دلبستگی معلمان مرد متأهل دوره ابتدایی منطقه عشایر شهرستان لردگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های دلبستگی معلمان دلزدگی زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 267
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی و سبک های دلبستگی معنوی در معلمان مرد متأهل دوره ابتدایی منطقه عشایر شهرستان لردگان بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل معلمان مرد متأهل دوره ابتدایی منطقه عشایر شهرستان لردگان در سال تحصیلی 98-1397 که تعداد کل آن ها 206 نفر می باشد با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد140 نفر از معلمان در پژوهش شرکت داده شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل دلزدگی زناشویی پینز (1996) و سبک دلبستگی کولینز و رید(1990) بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تمام روابط بین متغیرهای موجود معنادار بوده اند. همچنین دلبستگی نزدیک بودن، دلبستگی اضطرابی، خستگی جسمی و از پا افتادن عاطفی 29 درصد واریانس دلزدگی زناشویی را تبیین کرده اند. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان می دهد که می توان دلزدگی زناشویی (65/6= F و 019/0= P ) را بر اساس سبک های دلبستگی اضطرابی و نزدیک بودن پیش بینی کرد. بیشترین سهم در پیش بینی دلزدگی زناشویی مربوط به سبک دلبستگی اضطرابی با 168/0= ß، سهم بعدی مربوط به سبک دلبستگی نزدیک بودن که دارای سهمی برابر با 163 /0= ß می باشد. اما سبک دلبستگی وابستگی هیچ سهمی نداشته بنابراین از هر دو مدل حذف شده است.
۴.

نقش پیش بین افسردگی در نقص نظریه ذهن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانایی ذهن خوانی افسردگی نظریه ذهن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 637
افسردگی یکی از اختلال های شایع در روانپزشکی است. افرادی که از اختلالات خلقی رنج می برند، رفتار های غیر انطباقی نشان می دهند که می توانند روابط با دیگران را تحت تاثیر قرار داده و منجر به مشکلاتی در تعاملات اجتماعی شوند. یکی از مفاهیمی که برای درک کنش اجتماعی آسیب دیده مورد استفاده قرار گرفته، مفهوم نظریه ذهن است. پژوهش حاضر، یک مطالعه همبستگی- توصیفی بوده و بر روی بیماران افسرده مراجعه کننده به کلینیک دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران در پاییز 1391 و همتای سالم انجام گردید. آزمودنی ها به وسیله آزمون ذهن خوانی از طریق چشم و پرسشنامه افسردگی بک-2 مورد سنجش قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که افسردگی با ضریب تبیین 66 درصد و سطح معناداری 001/0 p< ، نقش پیش بینی در نقص ذهن خوانی دارد. سوگیری توجه به محرک های منفی و تفسیر منفی از محرک اجتماعی از جمله حالت های ذهنی افراد دیگر، از ویژگی های شناختی بیماران مبتلا به افسردگی است. می توان با ارائه آزموش های لازم به خانواده ها و برطرف نمودن نقص نظریه ذهن کودکان، در پیشگیری برخی اختلال ها و مشکلات، اقدام نمود.
۵.

فراوانی زیرگروه های اختلال وسواس- اجبار: نقش جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اختلال وسواس - اجبار زیرگروه ها مقیاس وسواس- اجبار ییل براون جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 938
شناخت زیرگروه هایی از مبتلایان به اختلال وسواس- اجبار که از ثبات و همگنی برخوردار باشند می تواند در فهم تنوع پاسخ درمانی، بهبود کارآیی درمان و همین طور در پیشرفت نظریه های سبب شناختی نقش مهمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی زیرگروه های اختلال وسواس- اجبار در نمونه ایرانی مبتلایان به این اختلال بود. طرح پژوهش یک طرح مقطعی- توصیفی بود. نمونه ای در دسترس از 50 درمانجوی مبتلا به اختلال وسواس- اجبار مراجعه کننده برای درمان انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها مقیاس وسواس- اجبار ییل براون (گودمن و همکاران، 1986) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش های توصیفی، و استنباطی خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که شایع ترین زیرگروه های وسواس عبارتند از وسواس های پرخاشگرانه، آلودگی و مذهبی. همچنین اجبارهای آداب تکرار، پاک گردانی/ شستشو و وارسی کردن بیشترین فراوانی را در میان اجبارها داشتند. از طرفی زیرگروه وسواسِ نیاز به تقارن و صحت و زیرگروه اجبارِ انباشت گری/ جمع آوری کمترین فراوانی را داشتند. به علاوه، زیرگروه های وسواس ها و اجبارها با توجه به جنسیت آزمودنی ها توزیع فراوانی متفاوتی داشت. وسواس های پرخاشگرانه و آلودگی، و اجبار پاک گردانی/ شستشو در زنان، و وسواس های پرخاشگرانه و جنسی، و اجبارهای آداب تکرار و وارسی کردن در مردان فراوانی بیشتری داشت. این یافته ها از ایده جهانی بودن الگوی نشانه های این اختلال حمایت می کند. اما نکته قابل تأمل، تعلق گرفتن بالاترین فراوانی وسواس ها در هر دو جنس، و به ویژه با اختلاف قابل توجهی در زنان، به وسواس پرخاشگرانه است. در این پژوهش زنان بیش از دو برابر مردان وسواس پرخاشگرانه داشتند، که این موارد، متفاوت از الگوی شایع جهانی است.
۶.

پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری بر اساس سرمایه روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه روان شناختی بهزیستی ‏ذهنی دانشجویان پرستاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 93
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سرمایه روان شناختی در پیش بینی بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر بود. روش: طرح پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان مشغول به تحصیل در سال95 می باشد که 89 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی منظم به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.از پرسشنامه هایسرمایه روان شناختی لوتانز و بهزیستی ذهنی دینر جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده گردید. یافته ها: نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که فرضیات پژوهشی در سطح 99/0 از اطمینان معنادار می باشد. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گرفته می شود که سرمایه روان شناختی و مولفه های آن پیش بینی کننده مناسبی برای بهزیستی ذهنی دانشجویان می باشد.
۷.

بررسی شیوه های ابراز وجود دانشجو- معلمان از منظر اساتید (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابراز وجود دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 456
ابراز وجود به مثابه یکی از مهارت های زندگی، قلب رفتار بین فردی، کلید ارتباط های انسانی و حاصل تعامل اجتماعی است که در فرایند جامعه پذیری و بازجامعه پذیری، تولید و بازتولید می شود. هدف این پژوهش، ازیک طرف، مطالعه شیوه هایی است که دانشجو-معلمان در فرایند تعاملات خویش با اساتید، کارکنان و دانشجو-معلمان دیگر، از منظر اساتید این دانشگاه، ابراز وجود می کنند؛ از طرف دیگر، مطالعه مقولاتی است که از منظر اساتید، دانشجو-معلمان، در ابراز وجود مورد غفلت قرار می دهند. روش مطالعه، کیفی؛ روش نمونه گیری، نظری-هدفمند؛ تکنیک جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه-استاندارد با 15 نفر از اساتیدی که در این دانشگاه حداقل شش ترم تدریس داشته اند بوده و بر اساس اشباع نظری پایان یافته است. جهت تحلیل یافته ها، مصاحبه ها ابتدا تحلیل محتوا و کدگذاری شده اند؛ سپس به مفاهیم تبدیل و پس ازآن به مقولات عمده بازسازی معنایی شده اند. با توجه به یافته ها، عمده ترین شیوه های ابراز وجود دانشجو-معلمان از نظر اساتید، در سه مقوله عمده «اعتقاد به مبانی و ارزش های اسلامی»، «توسعه حرفه ای معلم» و «استفاده از فناوری های نوین» بازسازی معنایی گردیده اند. همین طور ازنظر مصاحبه شوندگان، دانشجو-معلمان در ابراز وجود، به دو مؤلفه «تفکر انتقادی» و «روحیه پژوهشگری» بی توجه بوده اند و از آن ها غفلت کرده اند.
۸.

رابطه سلامت روانی، وضعیت مذهبی و هوش معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت روانی هوش معنوی وضعیت مذهبی مسابقات قرآن عترت و نماز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 286
: هدف این مطالعه بررسی رابطه سلامت روانی و مؤلفه های آن (جسمانی سازی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی)، هوش معنوی و وضعیت مذهبی در بین دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 1396 در شهر اردبیل است. روش تحقیق : این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و آزمون آماری آن همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در تابستان سال 1396 است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی- طبقه ای است، به طوری که از بین دانش آموزان هر استان به تعداد مساوی، افرادی به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از بین پسران شرکت کننده در مسابقات 220 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس 28 سؤالی سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1997) استفاده شد. همچنین برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و برای سنجش وضعیت مذهبی از پرسشنامه وضعیت مذهبی لطف آبادی (1381) استفاده گردید. یافته ها : نتایج به دست آمده نشان داد که بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی (و مؤلفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) رابطه منفی معنی دار و بین هوش معنوی و سلامت روانی (و مؤلفه های اضطراب و اختلال خواب و افسردگی) رابطه منفی معنی دار وجود دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که تنها وضعیت مذهبی سلامت روانی دانش آموزان را به طور معنی داری در سطح (00/0≥ p ) پیش بینی می کند . بحث و نتیجه گیری : با توجه به رابطه منفی معنی دار بین وضعیت مذهبی و سلامت روانی (و مؤلفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) و هوش معنوی و سلامت روانی (و مؤلفه های اضطراب و اختلال خواب و افسردگی) دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قرآن، عترت و نماز، این عوامل باید در مقابله با دشواری های روان شناختی آنان مورد توجه قرار گیرد.
۹.

مقایسه ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان در افراد شاغل و غیر شاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنظیم شناختی هیجان فراهیجان افراد شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 510 تعداد دانلود : 519
هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان در افراد شاغل و غیر شاغل بود. این پژوهش یک مطالعه علی- مقایسه ای است. جامعه مورد نظر افراد شاغل و غیرشاغل شهر تبریز بود. نمونه آماری شامل 200 نفر (100 نفر افراد شاغل و 100 نفر غیرشاغل) بود که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که بین برخی زیرمولفه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فراهیجان در بین افراد شاغل و افراد غیرشاغل تفاوت معناداری وجود دارد؛ این بدین معنی است که افراد شاغل از راهبردهای مناسب تری برای کنترل هیجانات خود در مقابله با مسایل زندگی اجتماعی و شغلی استفاده می کنند. نتایج پژوهش کنونی می تواند تلویحاتی برای برنامه ریزی جهت آموزش مهارت های تنظیم هیجان در این افراد داشته باشد و پیشینه ای برای تحقیقات گسترده تر در این زمینه ایجاد کند.
۱۰.

تأثیر آموزش های کارتونی بر مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش های کارتونی مهارت های زندگی دانش آموزان ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 685 تعداد دانلود : 278
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش های کارتونی بر مهارت های زندگی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 93-1392 است. تعداد 60 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های زندگی خدادادی (1390) و مجموعه کارتون های آموزشی پخش شده در شبکه پویا سیما تحت عنوان مهارت های زندگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره مهارت های زندگی در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین نمرات مهارت های زندگی در گروه آزمایش و گواه دختران تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بین نمرات مهارت های زندگی در گروه آزمایش و گواه پسران تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت انیمیشن و آموزش کارتونی و نقش تأثیرگذار آن ها بر افراد، برای ارتقای و آموزش مهارت های زندگی از این روش استفاده شود.
۱۱.

مقایسه ی رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال وسواس فکری- عملی کیفیت زندگی رضامندی زناشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 633
مقدمه و هدف: اختلال وسواس فکری – عملی یک چالش جدی طولانی مدت هم برای خود بیماران و هم سیستم خانوادگی ایجاد می کند و حوزه های مختلفی از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. شواهد پژوهشی حاکی از تأثیر منفی و مخرب اختلال وسواس فکری – عملی بر رضامندی زناشویی است. با توجه به این موضوع، هدف این پژوهش، مقایسه ی رضامندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و عادی بود. روش: روش این پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی بیماران مبتلا به OCD شهر تبریز، در بیمارستان رازی تشکیل دادند. تعداد 25 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده (از بین چند نفر که توسط روانپزشک یا روانشناس تشخیص OCD به آنها داده شده بود) به عنوان مبتلایان به OCD و از بین افراد عادی نیز تعداد 25 نفر به روش تصادفی ساده که با آنان همتا و به عنوان گروه مقایسه انتخاب شده بودند. مؤلف دوم به بیمارستان مراجعه و پرسشنامه ی رضامندی زناشویی در اختیار نمونه هایی قرار گرفت که توسط روانپزشک یا روانشناس تشخیص OCD داده شده بودند. همچنین از نمونه های عادی که از جامعه ی همتا شده از نظر اقتصادی و فرهنگی با جامعه ی مورد پژوهش بودند، نیز درخواست تکمیل هر دو پرسشنامه(پرسشنامه ی اختلال وسواس فکری_عملی و رضامندی زناشویی) شد؛ پس از تکمیل، محقق آنها را برای بررسی و تحلیل بیشتر جمع آوری کرد و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون T مستقل تحلیل شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین میزان رضایت مندی زناشویی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد عادی وجود دارد (24/2_= t ؛ 02/0= p )؛ به این صورت که میانگین نمرات رضامندی زناشویی در OCD ها کمتر از افراد عادی بود. بحث: افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی میزان رضایت مندی زناشویی کمتری دارند. این نتایج می تواند تلویحاتی برای برنامه ریزی های مناسب در جهت درمان این بیماران داشته باشد.
۱۲.

بررسی توانمندسازی بر انگیزه ی کاری کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی انگیزه ی کاری ورزش فعالیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 1000
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین توانمندسازی و انگیزه ی کاری کارکنان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس بود. بدین منظور، در این بررسی علی-مقایسه ای، 120 کارمند ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان فردوس به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی اسپریتزر و انگیزه ی کاری رابینسون جمع آوری گردید. داده های به دست آمده به وسیله ی آزمون های تی-مستقل و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار اس پی اس س (نسخه 16) و در سطح معناداری (05/0 P< ) مورد آنالیز و آزمون قرار گرفتند. ارتباط معنادار و مثبتی بین توانمندسازی و انگیزه ی کاری وجود داشت (05/0 P< ). افزون براین، اختلاف معناداری نیز میان ورزشکاران و غیرورزشکاران در میزان توانمندسازی و انگیزه ی کاری وجود داشت (05/0 P< )؛ درصورتی که، این تفاوت ها بین زنان و مردان معنادار نبود (05/0 P> ). یافته های این پژوهش نشان می دهد که توانمندسازی و انگیزه ی کاری ارتباط معناداری با میزان سطح فعالیت فیزیکی دارند و باید در کارکنان سازمان ها موردتوجه قرار گیرند.
۱۳.

تأثیر طرح واره درمانی هیجانی بر کاهش افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر خوابگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح واره درمانی هیجانی افسردگی احساس تنهایی دانشجویان دختر خوابگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 283
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی بر کاهش میزان افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر خوابگاهی بود. این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه فاطمیه شهر کرمانشاه است. 24 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه با توجه به ملاک ورود و خروج انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل، گمارده شدند. مداخله طرح واره درمانی هیجانی طی 9 جلسه بروی گروه آزمایش اجرا شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه افسردگی بک –فرم کوتاه، مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگ سالان و پروتکل طرح واره درمانی هیجانی لهی بودند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان دادند که طرح واره درمانی هیجانی به طور معناداری منجر به کاهش افسردگی و احساس تنهایی در دانشجویان می گردد ( P < 0/05 ). بنابراین طرح واره درمانی هیجانی در کاهش میزان افسردگی و احساس تنهایی مؤثر است.
۱۴.

بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین وهمسالان با مهارگری عاطفی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دلبستگی به والدین وهمسالان مهارگری عاطفی نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 897
پژوهش ؛ حاضر با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین وهمسالان با مهارگری عاطفی، نوجوانان شهر شیروان انجام شد. این پژوهش ، توصیفی وازنوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان شیروان در سال تحصیلی(96-1395) که شامل 2400 نفر بوده است.نمونه آماری شامل300 نفراز جامعه مذکوراست که با روش نمونه گیری خوشه ای از بین دبیرستان های شهرشیروان انتخاب شدند.جهت اندازه گیری متغیرهای تحقیق به ترتیب؛ ازپرسشنامه ابعاد دلبستگی والدین وهمسالان( IPPA ) و مقیاس کنترل عواطف ( ACS ) استفاده شد.به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام و ساده و آزمون t توسط نرم افزار spss استفاده شد. نتایج گویای آن است که؛ بین دلبستگی به والدین وهمسالان با مهارگری عاطفی رابطه معنی دار، وجود دارد درنتیجه می توان گفت: دلبستگی به والدین درکنترل عواطف نوجوانان تأثیرمثبت دارد.
۱۵.

اعتباریابی و رواسازی ابزار پیوند والدینی (PBI) در دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزار پیوند والدینی پایایی تحلیل عامل تأییدی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 997
ابزار پیوند والدینی ( PBI ) مقیاسی بسیار کاربردی برای سنجش فرزندپروری ادراک شده است. در مورد دو یا سه عاملی بودن PBI دیدگاه های مختلفی وجود دارد و مطالعات اخیر پنج ساختار عاملی متفاوت را پیشنهاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ضرایب پایایی الگوهای PBI و شناخت الگوی مناسب این ابزار در نمونه ایرانی بود. شرکت کنندگان پژوهش 256 دانش آموز دختر دبیرستانی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که الگوهای PBI در عوامل مراقبت دارای همسانی درونی خوب و در سایر عوامل از همسانی درونی قابل قبول و یا ضعیفی برخوردارند. همچنین، نتایج تحلیل عامل تأییدی برازش قابل قبولی را برای ساختارهای سه عاملی نشان داد. افزون بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که در بین الگوهای سه عاملی PBI ، الگوی کندلر برازنده داده هاست و به عنوان ابزاری قابل قبول در اندازه گیری روابط والد-فرزندی در جامعه دانش آموزان قابل استفاده است.
۱۶.

تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی براضطراب اجتماعی دانش اموزان نابینا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرات ورزی اضطراب اجتماعی نابینا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 307
هدف از انجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش جرات ورزی بر اضطراب اجتماعی دانش اموزان نابینا بوده است. پژوهش مورد نظر از نوع نیمه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون – پس ازآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان نابینای دوره ابتدایی(دوره اول و دوره دوم) شهر تهران تشکیل داد. تعداد اعضای نمونه در این پژوهش 16 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس از جامعه مورد نظر انتخاب شدند. با توجه به کوچک بودن جامعه پژوهشی در این پژوهش سعی شد تا کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه لحاظ شوند. پس از انتخاب نمونه ، اعضا به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (8 نفر آزمایش، 8 نفر کنترل ) گمارده شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (1969) بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری بکار رفت. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین های نمرات اضطراب اجتماعی شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی در مرحله پس آزمون برای اضطراب اجتماعی با 99 درصد اطمینان و برای مولفه های آن یعنی اجتناب و پریشانی اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی با 95 درصد اطمینان معنی دار می باشد.
۱۷.

اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران ویتیلیگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مثبت درمانی ویتیلیگو شادکامی و امید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 968
هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر احساس امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به ویتیلیگو(پیسی) بود. روش : این پژوهش نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان مرد و زن مبتلا به پیسی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل و مطب دکتر شرقی متخصص پوست شهرستان کاشمر در سال 1395 بودند، نمونه تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه، تعداد 30 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ی احساس امیدواری اشنایدر و بهزیستی روانشناختی ریف بود. جهت تحلیل داده ها، از نرم افزار spss-22 و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. یافته ها : یافته های نشان داد که میانگین نمرات امیدواری و بهزیستی روانشناختی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. نتیجه گیری : روان درمان مثبت نگر بر افزایش امیدواری و بهزیستی روانشناختی بیماران ویتیلیگو موثر است. لذا می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی مورد توجه قرار گیرد
۱۸.

پیش بینی مشکلات بین شخصی بر اساس سبک های والدگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: والدگری مشکلات بین شخصی روابط بین فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 120
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های والدگری و مشکلات بین شخصی فرزندان صورت گرفت. تعداد 249 زن و مرد تهرانی (156 زن، 93 مرد) مراجعه کننده به دادگاه های خانواده به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان، پرسشنامه اقتدار والدین ( PAQ )، فرم کوتاه پرسشنامه مشکلات بین شخصی IIP-30) ) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک های والدگری مقتدرانه پدر و مادر با مشکلات بین شخصی فرزندان رابطه منفی معنادار و سبک والدگری آمرانه پدر و مادر با مشکلات بین شخصی فرزندان رابطه مثبت معنادار دارد. نتایج پژوهش رابطه بین سبک والدگری سهل گیرانه پدر و مادر با مشکلات بین شخصی فرزندان را مثبت اما غیر معنادار نشان داد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که روابط بین فردی و مشکلات بین شخصی فرزندان احتمالا تحت تاثیر سبک های والدگری والدین آنها قرار می گیرد.
۱۹.

بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد شناختی کیفیت زندگی اسکیزوفرنی جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 210
بیماری اسکیزوفرنی یکی از شایع ترین بیماری های روانپزشکی است و سالانه هزینه درمانی زیادی را به جوامع تحمیل میکند. از این رو تحقیقات صورت گرفته بر روی این بیماران می تواند در آگاهی بخشی و تعیین برنامه های درمانی افراد مبتلا به این اختلال راه گشا باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بر روی بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت است. به منظور سنجش این دو متغیر در دو گروه مورد مطالعه از پرسشنامه 36سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه ارزیابی شناختی مونترال( MoCA ) استفاده شد. نمونه مورد بررسی شامل 80نفر بیمار اسکیزوفرن زن و مرد مقیم در مرکز نگهداری بیماران مزمن روانی(سرای احسان) و 40 نفر فرد عادی مراجعه کننده به سرای محله سنگلج بود. داده های به دست آمده از این پژوهش توسط آزمون همبستگی پیرسون و یومن ویتنی مورد ارزیابی قرار گرفت ( P<0/05 ) . نتایج حاصل نشان داد که بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بیماران رابطه معنی دار وجود دارد هرچند این رابطه در افراد عادی مشاهده نشد. بین عملکرد شناختی و کیفیت زندگی زنان و مردان اسکیزوفرن تفاوت معنی دار مشاهده نشد. همچنین تفاوت در دو بعد عملکرد شناختی و کیفیت زندگی بیماران و افراد عادی معنادار شد. ی افته های پژوهش حاضر نشان داد در بیمارانی که نمره عملکرد شناختی بالاتری دارند، وجود ناراحتی های جسمی و روانی، کمتر از افرادی که آسیب های شناختی بالا دارند، باعث اختلال در سطح عملکرد می شود. هرچند تفاوت معنی دار میان زنان و مردا ن مشاهده نشد. به این معنی که برداشت بیمار اسکیزوفرن از کیفیت زندگی خود تحت تاثیر عملکرد شناختی او قرار دارد .
۲۰.

پایه های انگیزشی و هیجانی حسادت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسادت انگیزش هیجان پیامدهای روانی حسادت غیرت خشونت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 627
حسادت یک هیجان دردناک و ناخوشایند است که منجر به احساس پستی، خشونت و رنجش از اینکه ویژگی ای مورد دلخواه فرد است که در تصرف دیگران است می باشد. حسادت از هیجاناتی است که در اکثر فرهنگ ها دیده می شود. دلیل اهمیت شناخت حسادت، در خشونت همراه با آن است که منجر به رفتارهای پرخاشگرانه می شود. طبیعت خصومت آمیز حسادت در بسیاری از جرم و جنایت های عمومی و تعارض های درون گروهی دیده می شود. حسادت هم چنین با تمایلات نابودگر مانند تمایل برای از بین بردن پیامدهای فردی برای کم رنگ کردن نقاط مثبت فرد مورد حسادت مرتبط است. حسادت با تمایل برای نابود کردن چیزهای خوبی که دیگران دارند و یا احساس لذت از این که فرد مورد حسادت یا حتی گروهی که به آن ها حسادت می شود شکست بخورند؛ حتی اگر مستحق رنج و شکست نباشند، ارتباط دارد. برای اولین بار فروید حسادت را برای دختران به کار برد و حسرت و رشک آلت مردانه را عنوان کرد. اما در واقع آلت مردانه نماد جامعه ی مردسالارانه برای مردان و زنان بود تا اینکه رشک به یک عضو فیزیکی باشد. فروید حسادت را در گروه های مختلف نیز عنوان کرد، به عنوان مثال در کودکان به خصوص در هم شیر ها، در کودک بزرگتر به کودکان تازه متولد شده و کوچکتر حسادت دیده می شود. پس از فروید، ملانی کلاین، اولین روان تحلیل گری بود که حسادت را در تئوری اش به کار برد. ملانی کلاین در کتاب حسادت و قدرشناسی، نظراتش راجع به حسادت را عنوان می کند. تئوری ملاین کلاین بر مبنای ارتباط مادر و کودک و نماد سینه مادر است. مفهوم اصلی خیال کلاین، کارهای وی روی اشیای درونی، و فهم وی از سائق های مرگ و زندگی، سوپر ایگو و عقده ادیپی به فهم دلیل بروز حسادت و مکان آن، چطور بروز پیدا می کند و چطور در درمان های روان کاوی عمل می کند، بسیار کمک کرده است. وی هم چنین معتقد بود که حسادت نوعی غریزه ی انکار زندگی و مخربی است که مملوء از خشم است (به دلیل حجم زیاد مباحث، خلاصه ای از نظریه ملانی کلاین در مورد حسادت به طور جداگانه در پیوست آمده است). در این پژوهش در ابتدا به تعریف حسادت، بیان انواع حسادت، دلایل ایجاد حسادت، پایه های انگیزشی و هیجانی حسادت و ویژگی های آن می پردازیم. سپس مطرح خواهیم کرد که افراد به چه کسانی با چه ویژگی هایی حسادت می کنند. پیامد های روانی و اثر حسادت بر رفتارها را مطرح خواهیم کرد. سپس تعدادی از جدیدترین پژوهش ها در زمینه ی حوزه های مختلف حسادت مطرح و مورد بحث قرار خواهد گرفت. نهایتا نقدی بر تمام مقالات و مباحث ارائه شده عنوان خواهد شد.
۲۱.

تأثیر آموزش مهارت های دلگرم سازی بر هشت نیاز صمیمیت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مهارتهای دلگرم سازی هشت نیاز صمیمیت زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 726 تعداد دانلود : 558
مقدمه: ازدواج مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی همچون برقراری روابط صمیمانه است. با توجه به نقش کیفیت یک رابطه نزدیک و صمیمانه در کیفیت کلی خوشبختی و رضایت عمومی همسران، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های دلگرم سازی بر هشت نیاز صمیمیت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان می باشد. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، 30 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیمارستان فارابی شهر اصفهان انتخاب شده به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمون و کنترل به پرسشنامه بررسی نیازهای صمیمیت باگاروزی 2001 پاسخ دادند. گروه آزمون 10 جلسه آموزش مهارت های دلگرم سازی را دریافت نمود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. یافته ها: تحلیل کوواریانس نشان داد جلسات آموزشی تأثیر معناداری روی هشت نیاز صمیمیت زنان گروه آزمایش داشته است (05/0> P ). آموزش مهارت های دلگرم سازی بر نمره کلی صمیمیت و نیز ابعاد صمیمیت عاطفی، صمیمیت روانشناختی، صمیمیت عقلانی و صمیمیت زیباشناختی تاثیرگذار بود (05/0> P ). نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده همسران می توانند با یادگیری مهارت های دلگرم سازی با افزایش صمیمیت و رضایت بیشتر از زندگی، روابط خود با دیگران را نیز بهبود بخشند.
۲۲.

سهم لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و احساس خودکارامدی در بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لذت طلبی عاطفه مثبت عاطفه منفی خودکارامدی بازگشت معتادان به مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 933
هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و احساس خودکارامدی در بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه معتادان بازگشت کننده به مواد مخدر که عود آنها در کمتر از یکسال اتفاق افتاده و مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه 8 شهر تهران در سال 1395 بود که تعداد 200 معتاد بهبودیافته به روش نمونه گیری دردسترس از جامعه آماری مذکور انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های لذت جویی مصرف مواد، مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988)، مقیاس خودکارامدی شرر (1982) و پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد فدردی، برعرفان و ضیایی (۲۰۰۸) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد روابط بین لذت طلبی، عاطفه مثبت و منفی و احساس خودکارامدی با بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر معنی دار است. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد، متغیرهای پیش بین همانند (لذت طلبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و احساس خودکارامدی) متغیر ملاک یعنی همان (بازگشت بیماران معتاد به مواد مخدر) را پیش بینی کرده اند. بدین صورت که، رابطه متغیر لذت طلبی و عاطفه منفی با بازگشت معتادان به مواد مخدر مثبت است که نشان می دهد با افزایش متغیرهای لذت طلبی و عاطفه منفی بر وسوسه مصرف مواد افزوده می گردد و علامت عاطفه مثبت و خودکارامدی منفی است که این بیانگر آن است که با افزایش عاطفه مثبت و خودکارامدی، وسوسه مصرف مواد کاهش می یابد. ضرایب بتا نیز بیانگر آن بود که متغیر لذت جویی با ضریب بتا 887/0 بیشترین تاثیر را در وسوسه مصرف مواد داشته است.
۲۳.

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر امید به زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی امید زندگی کارآموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 216
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر امید به زندگی است . جامعه آماری این پژوهش را کارآموزان کانون های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر سرابله با 180 نفر در سال 1396 تشکیل دادند که طبق جدول مورگان 127 کارآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و علی –غیر آزمایشی می باشد. گردآوری داده های پژوهش با بررسی های کتابخانه ای و روش میدانی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و Amos23 استفاده گردید. برای سنجش متغیر هوش هیجانی از پرسشنامه گلمن (2001) و برای سنجش امید به زندگی از پرسشنامه استاندارد اشنادیر(2005) استفاده شده است. جهت بررسی استانداراد بودن ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش از بررسی سازگاری درونی به کمک آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید، همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده شد. مقدار به دست آمده آلفای کرونباخ برای پرسش نامه هوش هیجانی828/0 و برای امید به زندگی 734/0 بود نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هوش هیجانی بر امید به زندگی تأثیر مثبت و معناداری به میزان649/0 دارد.
۲۴.

اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس زوج های سالمند مبتلا به افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: واقعیت درمانی افسردگی عزت نفس زوج های سالمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 939
برخی عوامل می توانند زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار دهند، یکی از عوامل تهدیدکننده، وجود افسردگی در بین زوج های سالمند است. هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر عزت نفس زوج های سالمند مبتلا به افسردگی شهر کرمانشاه بود. پژوهش از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوج های سالمند 60 سال به بالای شهر کرمانشاه می شد. نمونه ای به حجم 30 زوج سالمند واجد شرایط به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 زوج) کاربندی شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های افسردگی بِک و عزت نفس روزنبرگ جمع آوری شد. گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت درمان واقعیت درمانی به شیوه گروهی قرار گرفت، اما برای گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی به کار گرفته نشد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که واقعیت درمانی باعث کاهش افسردگی و نیز افزایش عزت نفس زوج های سالمند گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، شده است. براساس یافته های فوق می توان گفت، واقعیت درمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان یک درمان مفید جهت بهبود اختلال افسردگی و افزایش عزت نفس در سالمندان به کار گرفته شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۱