رویش روان شناسی

رویش روان شناسی

رویش روان شناسی سال هفتم خرداد 1397 شماره 3 (پیاپی 24) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل ساختاری صلاحیت ها و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیش بینی توانمندسازی روانشناختی کارکنان بانک ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات توانمندسازی روان شناختی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 445
مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل ساختاری صلاحیت ها و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت پیش بینی توانمندسازی روان شناختی کارکنان بانک ملی شکل گرفته است. این پژوهش با طرح همبستگی و روش تحلیللا آماری و معادلات ساختاری ( SEM ) در میان جامعۀ کارکنان شعب بانک ملی شهر تهران به اجرا درآمد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل " پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و گرتچن (1995) با روایی محتوایی مورد تأیید و پایایی 85/0 و پرسشنامه محقق ساخته صلاحیت ها و مهارت های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با روایی 44/29 و پایایی 88/0" بود، و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل تجزیه و تحلیل صورت گرفت و در نهایت مشخص گردید بین صلاحیت ها و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0 P < ). نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد صلاحیت های عملکردی، عاطفی و شناختی، 30% از واریانس توانمندسازی روان شناختی کارکنان را تبیین می کنند. نتایج حاصل از معادله ساختاری نشان دهنده تأثیر صلاحیت ها و مهارت های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان با ضریب 90/0 بوده است.
۲.

بررسی مقایسه ای سطح تحصیلات و نگرش به ازدواج در بین جوانان دختر و پسر شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا کمال گرایی نوروتیک زوج های آشفته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 561
پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بر کاهش کمال گرایی نوروتیک در بین زوج های آشفته شکل گرفت. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین آشفته مراجعه کننده به مراکز مشاوره و کلینیک های مددکاری شهر شهرکرد در سال 1394 بودند، که از بین آنها تعداد 40 نفر (20 زوج) به صورت تصادفی انتخاب شدند.. از تمام آزمودنی ها پیش آزمون و پس آزمون کمال گرایی نوروتیک (میتزمان و همکاران، 1994) به عمل آمد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 5/1 ساعته تحت آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس آنکوا نشان داد آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا تاثیر معناداری بر کمال گرایی نوروتیک گروه آزمایش داشته است (05/0 P < ). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بر کاهش کمال گرایی نوروتیک در بین زوج های آشفته اثربخش می باشد..
۳.

نقش هدف های پیشرفت و معنای تحصیلی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هدف های پیشرفت معنای تحصیلی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 853
این پژوهش با هدف بررسی نقش هدف های پیشرفت و معنای تحصیلی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر انجام شد. مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان شوش در سال 1395 بودند که از میان آنها 350 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه های تجدیدنظرشده هدف های پیشرفت (الیوت و موریاما، 2008)، معنای تحصیلی (هندرسون-کینگ و اسمیت، 2006) و موفقیت تحصیلی (صالحی، 1392) جمع آوری و با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. یافته ها نشان داد هدف گرایش به تبحر (451/0= r )، هدف گرایش به عملکرد (290/0= r ) و معنای تحصیلی (364/0= r ) با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار داشتند، اما هدف اجتناب از تبحر (118/0= r ) و هدف اجتناب از عملکرد (097/0= r ) با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معناداری نداشتند. همچنین متغیرهای هدف های پیشرفت و معنای تحصیلی به طورمعناداری توانستند 7/52 درصد از تغییرات موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر را پیش بینی کنند که در این پیش بینی سهم هدف گرایش به تبحر بیش از سایر متغیرها بود (05/0> p ). نتایج حاکی از اهمیت هدف های پیشرفت و معنای تحصیلی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر می باشد. بنابراین برای افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر می توان هدف گرایش به تبحر، معنای تحصیلی و هدف گرایش به عملکرد آنان را افزایش داد.
۴.

تأثیر قصه گویی بر گرایش منفی نسبت به والدین و پرخاشگری کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پرخاشگری قصه گویی کودکان دبستانی گرایش منفی نسبت به والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 133
هدف از انجام پژوهش تعیین تأثیر قصّه گویی بر تغییر گرایش نسبت به والدین و پرخاشگری کودکان دبستانی است. در این پژوهش که با روش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه، از بین 10 مدرسه از5 منطقه شمال جنوب غرب شرق مرکز تهران 40 کودک که بر اساس تفسیر آزمون ترسیم خانواده توسط کارشناسان ارشد روانشناسی بی اطلاع از موضوع پژوهش دارای گرایش منفی نسبت به والدین و 40 نفر دیگر که در آزمون رفتاری کودکان راتر فرم معلم و پرسشنامه پرخاشگری شهیم در سه خرده مقیاس پرخاشگری – بیش فعّالی، ناسازگاری اجتماعی و رفتارهای ضد اجتماعی پرخاشگر تشخیص داده شدند در دو بخش مجزا مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با آزمون خی دو و آنکووا، وجود رابطۀ معنی دار بین قصّه گویی و تغییر گرایش نسبت به والدین را نشان داد ولی رابطۀ معنی داری بین جنسیت و تغییر گرایش نسبت به والدین دیده نشد بعلاوه تأثیر قصّه گویی بر کاهش خشونت معنادار بوده اما تفاوت معنی داری بین دو جنس از نظر نمرۀ پرخاشگری دیده نشد.
۵.

رابطه تحریف های شناختی با کیفیت روابط زناشویی در معلمان زن متاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت روابط زناشویی تحریف های شناختی معلمان زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 151 تعداد دانلود : 561
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تحریف های شناختی با کیفیت روابط زناشویی در معلمان زن متاهل شهر کرمانشاه انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه معلمان زن متاهل شهر کرمانشاه درسال 1395 بود که از این تعداد نمونه ای به حجم 150نفر به روش نمونه گیری خوشه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدید نظر شده ( RDAS ) و پرسشنامه تحریف های شناختی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و روش همبستگی پیرسون تحلیل شدند.نتایج نشان داد که بین کیفیت روابط زناشویی و خطا های شناختی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد، این بدین معناست که هرچقدر خطاهای شناختی بیشتر باشد کیفیت روابط زناشویی پایین تر و برعکس، یعنی هرچه میزان خطاهای شناختی کمتر کیفیت روابط زناشویی بیشتر است.
۶.

نقش سرسختی روانشناختی و خلاقیت در پیش بینی رضایت شغلی پرستاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرسختی روانشناختی خلاقیت رضایت شغلی پرستاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 426
هدف این پژوهش بررسی نقش سرسختی روانشناختی و خلاقیت در پیش بینی رضایت شغلی پرستاران بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران زن و مرد ساکن در شهرستان سنندج می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 120 پرستار (60زن، 60مرد) است،که بصورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز، پرسشنامه خلاقیت اونیل و همکاران و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خلاقیت به طور مثبت و معناداری با رضایت شغلی رابطه داشت( 485/0 r= ،01/0< p )و سرسختی روانشناختی( 582/0 r= ،01/0< p ). در این مدل پیش بینی، سرسختی روان شناختی 56% و خلاقیت 35% در پیش بینی رضایت شغلی سهم دارند (01/0 < Ps ). پس سرسختی روانی و خلاقیت توانستند رضایت شغلی را پیش بینی کنند. نتایج تحقیق نشان دادند که سرسختی روانشناختی و خلاقیت می توانند بر رضایت شغلی پرستاران موثر باشند لذا این موضوع بیشتر می تواند در سلامت روانی و جسمانی افراد موثر باشد
۷.

پیش بینی سازگاری تحصیلی براساس سبک های یاد گیری و خود تنظیمی تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های یادگیری سازگاری تحصیلی خودتنظیمی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 487
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های یادگیری و خود تنظیمی تحصیلی در پیش بینی سازگاری تحصیلی در میان دانشجویان بود. مشارکت کنندگان در پژوهش250 دانشجوی داده های بوسیله مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از بین چهار سبک یادگیری تنها سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی پیش بینی کننده مثبت سازگاری تحصیلی است. همچنین خودتنظیمی تحصیلی پیش بینی کننده مثبت سازگاری تحصیلی می باشد. با توجه به ضرایب پیش بین این متغیر در سازگاری تحصیلی پیشنهاد می شود آموزش خود تنظیمی تحصیلی یکی از محورهای برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مرکز مشاوره دانشگاهی در هنگام ورود دانشجویان به دانشگاه قرار گیرد.
۸.

بررسی کارکردهای اجرایی در افراد با اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکردهای اجرایی اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد بهنجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 549
پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای اجرایی در افراد با اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد بهنجار شکل گرفت. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه ای و جامعه آماری آن کلیه ای زندانیان زن زندان شهر ری با اختلال شخصیت ضداجتماعی و زنان بهنجار بودند که در این میان 50 نفر از زنان زندانی با روش نمونه گیری هدفمند و 50 نفر براساس روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون ویسکانسین جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیری صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری در شاخص های تعداد طبقات، درجاماندگی، پاسخ های درست و نادرست وجود دارد. نتیجه گیریافراد با اختلال شخصیت ضداجتماعی عملکرد پایین تری نسبت به افراد بهنجار در گروه بندی کارت ها داشتند .
۹.

تاثیر ورزش هیپ هاپ بر روی تصویر بدنی با رابطه جنسی و رضایت زنا شویی در بین زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش هیپ هاپ تصویر بدنی رضایت زناشویی رابطه جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 82
زمینههیپ هاپ، یکی از فعالیت های ورزشی است که از یک سری فعالیت با شدت های مختلف تشکیل شده که با استفاده از حرکات هماهنگ اندام ها همراه با موزیک انجام می شود. مواد و روش هاپژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش 20 زوج ساکن شهر اسلام آباد غرب بودند، که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان ابتدایک هفته قبل از شروع تمرینات هیپ هاپ و سپس بعد از 8 هفته تمرینات هیپ هاپ، پرسشنامه ی چند بعدی تصویر بدنی، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، را تکمیل نمودند. یافته هانتایج نشان داد که ورزش هیپ هاپ بر روی تصویر بدنی با رابطه جنسی و رضایت زنا شویی در بین زوجین تاثیر داشته است. میانگین و انحراف معیار رابطه جنسی، رضایت زناشویی و تصویر بدنی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس از پایان سه ماه ورزش هیپ هاپ افزایش معناداری را نشان داد.(میانگین گروه آزمایش رابطه جنسی در پیش آزمون =05/12، در پس آزمون=55/21، میانگین گروه آزمایش رضایت زناشویی در پیش آزمون=47/104، در پس آزمون=20/203، میانگین گروه آزمایش تصویر بدنی در پیش آزمون=20/134، در پس آزمون=40/173). نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره بر روی نمرات پس آزمون رضایت زناشویی، تصویر بدنی، رابطه جنسی، رابطه معناداری را نشان داد((001/0=p). نتیجه گیریورزش هیپ هاپ می تواند بر روی تصویر بدنی و هم چنین رضایت زناشویی و رابطه جنسی تاثیر گذار باشد. نتایج پژوهش می تواند مبنای تجربی مناسبی برای تدوین برنامه های آموزشی و بهداشتی زوجین، قرار گیرد.
۱۰.

بررسی آموزش شناختی- رفتاری بر حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارامدی مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش شناختی-رفتاری حمایت اجتماعی ادراک شده خودکارآمدی مشکلات ویژه یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 111 تعداد دانلود : 158
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری بر حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارامدی مادران دارای کودک مبتلا به مشکلات ویژه یادگیری بود. جامعه آماری در این پژوهش تمامی مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری بودند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش عبارت بود از 30 نفر از مادران دارای کودک با مشکلات ویژه یادگیری بودند که در پرسشنامه های خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده نمرات پایینی کسب کرده بودند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره جای گرفتند (گروه آزمایش و گروه کنترل). پس از آن برای افراد گروه آزمایشی، جلسات آموزشی درمان شناختی رفتاری برگزار شد. افراد گروه کنترل نیز هیچ مداخله ای دریافت ننمودند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و مقیاس ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺣﻤﺎیﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ادراک ﺷﺪه زیمت و همکاران (1988). برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد در مقیاس خودکارآمدی، میانگین نمرات خودکارآمدی، در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنادار دارند. همچنین در مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده، میانگین نمرات خرده مقیاس های حمایت اجتماعی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معنادار دارند. نتیجه گیریبه طور کلی بر اساس این یافته ها می توان گفت درمان شناختی رفتاری باعث بهبود خودکارآمدی و حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران دارای کودک مبتلا به مشکلات ویژه یادگیری در گروه آزمایش شده است.
۱۱.

تبیین بهزیستی روانشناختی براساس مولفه های روانشناسی مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهزیستی روانشناختی شکوفایی روانشناختی امید هدفمندی در زندگی تاب آوری خوش بینی خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 475
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مرتبط با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان است. بدین منظور از بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان آران وبیدگل در سال تحصیلی 95-1394 با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ای متناسب با جنسیت، براساس جدول مورگان تعداد320 دانش آموز (106 پسر و 214 دختر) انتخاب شدند و به پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی ریف (2001)، خودکارآمدی شرر (1982)، خوش بینی شییر و کارور (1994)، تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) ، هدفمندی در زندگی اسچیر و همکارانش (2006)، شکوفایی روانشناختی داینر و همکارش (2008)، امیدواری نوجوانان پاملا هیندز (1985) پاسخ دادند. داده ها با روش رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های خودکارآمدی، خوش بینی، امید، هدفمندی در زندگی، تاب آوری و شکوفایی روانشناختی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت معناداری دارند و مولفه های امید، خودکارآمدی، هدفمندی در زندگی و شکوفایی به طور مستقیم میتوانند بهزیستی روانشناختی دانش آموزان را پیش بینی کنند.
۱۲.

تاثیر مداخلات ترکیبی برجستگی مرگ بر حرمت خود با توجه به ملاحظات تاخیر زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه مدیریت وحشت حرمت خود برجستگی مرگ فاصله زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 689
نظریه مدیریت وحشت (گرینبرگ، پیزینسکی و سولومون، 1986) معتقد است که تهدید مرگ بنیادی ترین و مهمترین منبع ساختارهای روان شناختی سازش یافته و سازش نایافته مانند حرمت خود بالا و پایین است. در این پژوهش ترکیب دو روش برجستگی مرگ بر حرمت خود مورد بررسی قرار گرفت. توصیه می شود برای دسترسی پذیری بالاتر افکار مرگ از یک فاصه زمانی 5-3 دقیقه ای استفاده شود (روزنبلات و همکاران، 1989). هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخلات ترکیبی برجستگی مرگ بر حرمت خود بود. علاوه براین به عنوان یک هدف فرعی نیز اضافه کردن یا حذف فاصله زمانی بعد از مداخلات بر سطح حرمت خود مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور آزمون این دو فرضیه نمونه ای 45 نفری از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به شکل تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین میانگین گروه کنترل و «گروه آزمایشی بدون فاصله زمانی» (001/0= P ، 57/24=(2) H ) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما میانگین این دو گروه در مقایسه با میانگین «گروه آزمایشی با فاصله زمانی» تفاوت معناداری نشان داد (05/0< P ). در مجموع می توان یافته های حاصل را چنین تبیین کردکه ایجاد یک فاصله زمانی با کاهش دفاع های نزدیک (حواس پرتی، انکار و . . .) و افزایش دسترسی پذیری افکار ناهشیار مرگ همراه خواهد بود که منجر به دفاع هایی ناهشیار در سطح حرمت خود می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸