رویش روان شناسی

رویش روان شناسی

رویش روان شناسی سال هفتم آذر 1397 شماره 9 (پیاپی 30) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تبیین صمیمیت زناشویی براساس سبک های مقابله ای و سرسختی روان شناختی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صمیمیت زناشویی سبک های مقابله ای سرسختی روان شناختی و طلاق عاطفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۶۵۳
پژوهش حاضر با هدف تبیین صمیمیت زناشویی براساس سبک های مقابله ای و سرسختی روان شناختی در زنان مبتلا به طلاق عاطفی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان دچار طلاق عاطفی مراجعه کننده به مراکز و کلنیک های روان شناختی که تعداد آنها 300 نفر بوده اند. نمونه ی این پژوهش تعداد 150 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های طلاق عاطفی گاتمن(2008)، صمیمیت زناشویی واکر و تامپسون(1983)، سبک های مقابله ای لازاروس– فولکمن(1988) و مقیاس سرسختی روانشناختی کیامرثی و همکاران(1377) پاسخ دادند. داده های به دست آمده از طریق رگرسیون و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین صمیمیت زناشویی و سرسختی روان شنسبک های مقابله ای مسئله مدار رابطه مثبت وجود دارد(01/0 > P ). همچنین سرسختی روان شناختی (434/0 = Beta ) و سبک مقابله ای مسئله مدار (265/0 = Beta ) می توانند تغییرات مربوط به صمیمیت زناشویی را به طور معناداری پیش بینی نمایند.
۲.

رابطه عملکرد خانواده و تصویر بدنی در دختران نوجوان: نقش واسطه ای کمال گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد خانواده تصویر بدنی کمال گرایی نوجوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۶۳۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و تصویر بدنی در دختران نوجوان با نقش واسطه ای کمال گرایی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بود که 300 نفر دانش آموزان به روش خوشه ای چند مرحله ای در سطح مدارس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه عملکرد خانواده ( FAD )، مقیاس نگرانی درباره ی تصویر بدنی ( BIWS )، مقیاس چندبعدی کمال گرایی فراست ( FMPS )، بودند. نوع مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی بود و افزون بر شاخص های توصیفی، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون همزمان و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه عملکرد خانواده با تصویر بدنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و خرده مقیاس های ارتباط، نقش ها و کارکرد کلی پیش بینی کننده تصویر بدنی می باشند. هم چنین رابطه مثبت معنادار بین کمال گرایی با تصویر بدنی وجود دارد. طبق نتایج بین عملکرد خانواده با کمال گرایی نیز رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. در آخر، نقش واسطه ای کمال گرایی در پیش بینی تصویر بدنی در دختران نوجوان بر اساس عملکرد خانواده مورد تائید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد خانواده از مسیر افزایش کمال گرایی در نوجوانان می تواند تصویر بدنی را تحت تاثیر قرار دهد.
۳.

اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بر رضایت مندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی زناشویی الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا سرطان پستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بر رضایت مندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان شکل گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1395 بود که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا وگروه کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل "مقیاس رضایت زناشویی انریچ" بود که برای اجرا، از تمامی گروه ها پیش آزمون گرفته شد. یافته های حاصل از تحلیل واریانس تک متغیری نشان داد که آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا به طور معناداری بر افزایش رضایت زناشویی اثربخش بوده اند (01/0 p< ). بنابراین توجه به اثربخشی آموزش الگوی ارتباطی خانواده کثرت گرا بر رضایت مندی زناشویی در زنان مبتلا به سرطان پستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۴.

نقش سبک های تربیتی والدین و کارکرد تحولی خانواده در پیش بینی افسردگی دانشجویان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های تربیتی والدین کارکرد تحولی خانواده افسردگی دانشجویان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۱
پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش سبک های تربیتی والدین و کارکرد تحولی خانواده در پیش بینی افسردگی دانشجویان دختر انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه ی پژوهشی شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. حجم جامعه ی پژوهشی 6200 نفر بود. نمونه ای به حجم 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ی شیوه های فرزندپروری بامریند (1972)، کارکرد تحولی خانواده عالی و همکاران (1392) و پرسشنامه ی افسردگی بک (1988) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق شاخص های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش ورود استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سبک تربیتی مقتدرانه و کارکرد تحولی خانواده با افسردگی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد و رابطه ی معنی داری بین سبک تربیتی سهل گیرانه و مستبدانه با افسردگی مشاهده نشد. تجزیه و تحلیل رگرسیونی نشان داد سبک تربیتی مقتدرانه و کارکرد تحولی خانواده 20 درصد از واریانس افسردگی را پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش، نقش و اهمیت سبک های تربیتی والدین و کارکرد تحولی خانواده را در پیش بینی افسردگی دانشجویان دختر متذکر می سازد
۵.

هوش موفق، خرد و خلاقیت در دانش آموزان تیز هوش و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش موفق خرد خلاقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تفاوت های موجود از لحاظ هوش موفق، خرد وخلاقیت در دانش آموزان تیز هوش وعادی بود. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کرجبود، که از این تعداد، نمونه ای به حجم 260 نفر(180عادی و 80 تیزهوش) به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ، مقیاس سه بعدی خرد آردلت وخلاقیت عابدی جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی، وتحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ متغیرهای خرد و هوش موفق بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد ولی از لحاظ خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد وبه طور کلی میانگین نمرات دانش آموزان تیزهوش در خرد و هوش موفق بالاتر از دانش آموزان عادی است. با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش وپرورش می تواند به عنوان یک اولویت پژوهشی، این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت بایک برنامه جامع، برای استفاده همه دانش آموزان پیشنهاد نمایند.
۶.

نقش واسطه ای انگیزه های استفاده از اینترنت در رابطه بین سبک های دلبستگی و اعتیاد به اینترنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت سبک های دلبستگی انگیزه های استفاده از اینترنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۴۸۲
این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای انگیزه های استفاده از اینترنت در رابطه بین سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال تحصیلی 1395-1394 بودند که 204 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و از آن ها خواسته شد که پرسشنامه سبک های دلبستگی، پرسشنامه انگیزه های استفاده از اینترنت و آزمون اعتیاد به اینترنت را تکمیل کنند. داده های گردآوری شده با آزمون آماری تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای 20 SPSS و LISREL-8.53 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا به طور مستقیم با اعتیاد به اینترنت رابطه دارند . سبک دلبستگی ایمن با واسطه انگیزه فرار/ وقت گذرانی بر اعتیاد به اینترنت اثر غیرمستقیم و مثبت دارد، اما اثرغیرمستقیم سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی بر اعتیاد به اینترنت معنادار نبود . مدل فرضی تحقیق با داده های مشاهده شده برازش مطلوب دارد. متغیرهای پیش بین 23 درصد از تغییرات اعتیاد به اینترنت دانشجویان را تبیین می کنند. در مجموع نتایج پژوهش حاضر مؤید این است که توجه به نقش عوامل درون فردی سبک های دلبستگی و انگیزه های استفاده از اینترنت در مطالعه اعتیاد به اینترنت دانشجویان ضروری است.
۷.

روان شناسی محیط زیست و آلودگی هوای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان شناسی محیط زیست تهران آلودگی هوا الگوهای رفتاری نگرش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۹۳
شهر تهران یکی ازآلوده ترین شهرهای جهان مح سوب م ی ش ود که این آلودگی عواقب جسمانی و روانی زیان باری به دنبال دارد. این پژوهش با روش تحلیلی- کاربردی مبتن ی ب ر مطالع ات کتابخان ه ای و اسنادی با هدف بهره گیری از اصول روان شناسی محیط زیست در واکاوی رفتار و نگ رش شهروندان در قالب چهار مقوله؛ دلایل اهمیت توجه به آلوگی هوا، نگرش و ادراک شهروندان در مورد آلودگی، راهکارهای کلی کاهش آلودگی هوا، راهبردهای ترویج رفتار پایدار و عوامل موثر بر رفتار می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تاکنون در زمینه آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل شهری و ترافیک در کلان شهر تهران بسیار سخن رفته و طرح های متعددی انجام یافته است اما در این طرح ها و برنامه های انجام شده، تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری های کلی بوده است و در سطح تغییر الگوی رفتار فردی کار خاصی انجام نشده است. روان شناسی محیط زیست به عنوان یکی از گرایش های جدید روانشناسی راهکارهایی را برای کاهش این معضلات زیست محیطی ارائه کرده است که مسئولان می توانند از این راهبردهای علمی و اثربخش جهت تغییر الگوهای رفتاری افراد برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک استفاده کنند. پیشنهاد می شود آموزش هایی همگانی در مورد معضل آلودگی هوا و تغییر و تصحیح نگرش و ادراک شهروندان برگزار شود و در کنار بسط بضاعت رفتاری شهروندان، به جای سیاست تنبیهی بیشتر بر سیاست های پاداشی تاکید و از رسانه ملی جهت تاثیرگذاری بیشتر استفاده شود.
۸.

اثربخشی معنادرمانی بر اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتیاق تحصیلی سرسختی تحصیلی معنادرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۶۰۴
هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی معنادرمانی بر اشتیاق و سرسختی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد بود. این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر خرم آباد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش(معنادرمانی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش در 8 جلسه یک ساعت و نیمه در طی یک ماه تحت معنادرمانی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اشتیاق تحصیلی و سرسختی تحصیلی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که معنادرمانی آموزش در افزایش سطح اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش آموزان، اثربخش است.
۹.

مطالعه مروری:استرس در روانشناسی سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس روانشناسی سلامت مدل زیستی روانی اجتماعی رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۴۱
استرس به عنوان عضو جدایی ناپذیر زندگی آدمی، همواره موضوع مورد علاقه پژوهشگران حوزه سلامت روان بوده است. این مقاله از دریچه مدل زیستی روانی اجتماعی که مدل ساختاری روانشناسی سلامت شناخته می شود و زمینه بسیاری از پژوهش های روانشناسی سلامت را بنیان نهاده است به کشف و ماهیت استرس و اثرات آن بر مشکلات فیزیکی روانی و اجتماعی پرداخته است. همچنین اثرات متقابل باورها و مسائل اجتماعی افراد بر افزایش یا کاهش استرس در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های برگرفته از مدل زیستی روانی اجتماعی تحلیل و رفتارشناسی اضطراب با استفاده از پژوهش های آزمایشی وارسی شده است. پژوهش حاضر علاوه بر نشان دادن ابعاد روانی استرس و تاثیرات متقابل رفتار بر بدن و بدن بر رفتار، نگاهی منسجم و همه جانبه به تاثیرات متقابل فیزیکی، روانی و اجتماعی استرس در زندگی روزمره را ارائه داد و به طور دقیق مشخص ساخت که نواحی بدن به چه صورت در مقابل استرس واکنش نشان می دهند. واژه های کلیدیاسترس، روانشناسی سلامت، مدل زیستی روانی اجتماعی، رفتار
۱۰.

برتری انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ تحقیق: حل تعارض های بین فردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انگیزۀ تحقیق انگیزۀ تغییر حل تعارض سبک تنظیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
انگیزه های گوناگونی هستند که برخی به حل تعارض بین فردی کمک می کنند و برخی جلوی حل آن را می گیرند. بر طبق نظریۀ سبک تنظیم، انگیزۀ تغییر، یعنی میل به بیرون آمدن از حالت و وضعیت موجود، به حل تعارض کمک می کند، امّا یک انگیزۀ متضاد با انگیزۀ تغییر هم وجود دارد و آن عبارت است از انگیزۀ تحقیق، یعنی میل به واکاوی و بررسی حالت و وضعیت موجود، که جلوی حل تعارض را می گیرد. هدف پژوهش حاضر آزمون این فرضیه بود که برای آن که تعارض حل شود، باید انگیزۀ تغییر قوی تر از انگیزۀ تحقیق باشد. در یک طرح همبستگی، ابتدا با پرسشنامۀ سبک تنظیم، دو انگیزۀ تغییر و تحقیق در نمونه ای 97 نفره از دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بویین زهرا (4000 نفر ) اندازه گیری و سپس داستان هایی از تعارض های فرضی به آزمودنی ها ارائه شد. تحلیل های رگرسیون نشان داد که برتری انگیزۀ تغییر بر انگیزۀ تحقیق1-با انگیزۀ آشتی رابطۀ مستقیم و با احساس منفی رابطۀ معکوس دارد، و 2-از اثرهای زیان بار احساس منفی بر انگیزۀ آشتی می کاهد.
۱۱.

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری و جرات مندی دانش آموزان ششم ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارتهای ارتباطی پرخاشگری جرات مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۸۵
زمینه وهدفارتباط، یکی از قدیمی ترین دستاوردهای بشر بوده است وپرخاشگری وعدم جرات مندی مانع ارتباط موثر می باشد از این روهدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری و جرات مندی دانش آموزان ششم ابتدایی میباشد. روشاز بین کلیه دانش آموزان پایه ششم شهرستان شوط در سال تحصیلی 95-96 که بر اساس اطلاعات اخذ شده تعداد آنها برابر با 851 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس حجم نمونه 60 نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی گروه آزمایش (33 نفر پسرو 27 نفر دختر) و 60 نفر گروه کنترل در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه پرخاشگری و جراتمندی بود. این تحقیق از نوع آزمایشی واز نظر هدف یک پژوهش کاربردی بود. یافته هاتفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر متغیر جرات مندی (982/0= مجذوراتا ، 9/ 6513 F= و 05/ P< ) معنی دار و میانگین نمره های گروه آزمایش در متغیر جرات مندی (646/0 = مجذوراتا ، 9/ 213 = F و 05/ P< ) به طور معنی داری از گروه کنترل بیشتر است. تفاوت نمره های پیش آزمون – پس آزمون دوگروه بر متغیر پرخاشگری (987/ = مجذوراتا ، 3/ 8897 F= و 05/ P< ) معنی دار و میانگین نمره های گروه آزمایش در متغیر پرخاشگری (603/ = مجذوراتا ، 5/ 177 F= و 05/ P< ) به طور معنی داری از گروه کنترل کمتر است. آموزش مهارت های زندگی میزان پرخاشگری دانش آموزان را 4 درصد کاهش و میزان جرات ورزی آنان را 4درصد افزایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج 05/ P< و فرضیه پژوهش معنی دارمی باشد نتیجه گیرینتایج به دست آمده از کواریانس وسایر روش های آماری نشان دادآموزش مهارتهای ارتباطی بر میزان جرات مندی وکاهش پرخاشگری دانش آموزان ششم ابتدایی مؤثر است.
۱۲.

تصویربرداری عصبی اعتیاد به اینترنت و اختلال بازی اینترنتی: پژوهش های جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد به اینترنت اختلال بازی اینترنتی تصویربرداری عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۶۳۸
استفاده روزافزون از فن آوری آورتیممیمنکیمی با وجود تمامی فواید آن، منجر به ایجاد مشکلاتی شده است که یکی از آنها اعتیاد به اینترنت است. در ویراست پنجم راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی ( DSM - 5 ) اختلال بازی اینترنتی به فصل اختلالاتی برای مطالعه بیشتر افزوده شده است که نشانگر اهمیت این موضوع می باشد. پژوهش هایی که در ایران انجام شده است نشان داده است که تقریباً 30% درصد دانش آموزان به طور خفیف تا شدید معتاد به اینترنت هستند و در همین رابطه مشکلاتی از قبیل مشکلات تحصیلی، روابط بین فردی آسیب دیده و اختلالات همبود روانشناختی از قبیل اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند. امروز با استفاده از فن آوری های پیشرفته تصویربرداری عصبی مشخص شده است که در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت و بازی اینترنتی تغییراتی در عملکرد و ساختار مغز ایجاد می شود که مشابه با تغییراتی است که در مغز افراد وابسته به مواد رخ می دهد. مدارهای پاداش، ولع مصرف، تصمیم گیری و حافظه در مغز به منظور تبیین مکانیزم های اعتیاد به اینترنت و اختلال بازی اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش چندین مطالعه تصویربرداری عصبی مورد بررسی قرار گرفته است که ممکن است درک آسیب شناسی زیستی اعتیاد به اینترنت و اختلال بازی اینترنی را بهبود ببخشد.
۱۳.

نقش تمایل به نماز در کاهش گرایش زوجین به طلاق در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمایل به نماز گرایش به طلاق دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۶۴۳
طلاق یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که افزایش آن در هر جامعه ای موجب بروز برخی از آسیب های اجتماعی دیگر می شود. این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین گرایش به طلاق و نقش نماز در کاهش آن انجام شد. طرح پژوهش توصیفی-همبستگی و کاربردی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان متأهل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا است. نمونه 100 نفری با روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه میل به طلاق روزلت، جانسون و مورو (1986) با آلفای کرونباخ (91/0) و پرسشنامه تمایل نگرش و التزام عملی به نماز انیسی، نویدی و حسینی نژاد نصرآباد (1388) با آلفای کرونباخ (92/0) جمع آوری شد. داده ها با آزمون های t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره آزمودنی ها در گرایش به طلاق کمتر از میانگین آزمون بود. میانگین نمره آزمودنی ها در تمایل به نماز بیشتر از میانگین آزمون بود. بین تمایل به نماز و گرایش به طلاق رابطه معنادار منفی وجود دارد. مؤلفه ی اهتمام و التزام جدی فرد برای انجام نماز می تواند به شکل معناداری گرایش به طلاق را پیش بینی کند. زمانی که افراد به دنبال انجام اعمال مذهبی مانند نماز، به احساس لذت ناشی از برقراری ارتباط با منبع کمال و تعالی دست می یابند، خود برای رسیدن به کمال نیز دارای انگیزه می باشند؛ انگیزه ای که آنان را ترغیب به شایسته زیستن و دوری از منکرات می کند.
۱۴.

جایگاه عفو در دین اسلام و رابطه آن با سلامت روان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عفو بخشش باور به معاد سلامت روان بهداشت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۷۵
مقدمه و هدفعفو یکی از فضایل اخلاقی است که در دین مقدس اسلام بر اهمیت آن تاکید شده است و در سالیان اخیر پژوهشگران وجود رابطه بین عفو و سلامت روان را در پژوهش های متعددی مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه سعی در بررسی مفهوم عفو و سلامت روان و ارتباط آن دو می گردد. روشبرای انجام این مقاله از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شد. بدین منظور مقالات موجود در این حوزه براساس آموزه های اسلامی، مفاهیم و مضامین مرتبط با سلامت روان مورد شناسایی، توصیف و تحلیل قرار گرفت. ابتدا به توضیح اجمالی مفهوم عفو و سلامت روان پرداخته شده، سپس رابطه این دو به لحاظ نظری تبیین گردیده و جمع بندی نظرات در نتیجه گیری بیان شده است. یافته هابررسی پژوهش ها و مقاله های انجام شده بیانگر آن بود که عفو می تواند رابطه ای مستقیم و مثبت با سلامت روان داشته باشد. نتیجه گیریبه طور کلی نتایج بیانگر آن است که، استفاده از مولفه های دینی همچون عفو می تواند بر افزایش سلامت روان افراد موثر باشد. همچنین افرادی که دارای اعتقادات قوی تری هستند و بیشتر از مولفه های دینی در زندگی بهره می برند، از آرامش بیشتری برخوردارند. این بحث می تواند به عنوان مقدّمه ای برای پژوهش های میدانی و تجربی مورد استفاده واقع شود.
۱۵.

درمان های کلاسیک و نوین اختلال پرخوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اختلال خوردن اختلال پرخوری اختلال روانپزشکی مداخلات روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۲۷
در حال حاضر، اختلالات خوردن یکی از نگرانی های سازمان بهداشت جهانی است، زیرا این اختلالات در بین بیماری های روانی، بالاترین نرخ مرگ ومیر را به خود اختصاص داده است. اختلالات خوردن سومین بیماری مزمن شایع در میان نوجوانان است و میزان شیوع آن درسراسر جهان در حال افزایش است. با وجود اینکه اختلال پرخوری شایع ترین اختلال خوردن به شمار می رود، همچنان مورد بررسی زیادی قرار نگرفته است. نگرانی درباره میزان شیوع پرخوری از شواهدی برمی خیزد که نشان میدهد پرخوری عوارض زیادی به دنبال داشته و بین اختلال های روانپزشکی بالاترین میزان هم آیندی را دارد . حداقل 69 درصد از افراد مبتلا به این اختلال یک اختلال روانپزشکی دیگر و 32 درصد حداقل یک اختلال شخصیت همراه دارند. هم چنین این اختلال با پذیرش و پاسخدهی کمتر به درمان همراه است. در مقاله حاضر پس از مروری بر طبقه بندی و تعریف انواع اختلالات خوردن، به بررسی بیشتر اختلال پرخوری پرداخته و در نهایت مداخلات روانشناختی مختلفی که در جهت درمان این اختلال معرفی شده اند، توضیح داده خواهند شد.
۱۶.

بررسی نقش عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی فراگیران:پژوهش مبتنی بر فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عزت نفس پیشرفت تحصیلی فراتحلیل و اندازه اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۵۱۹
عزت نفس یک عامل روانشناختی مهم و اثرگذار بر موفقیت و عملکرد افراد به شمار می آید. گسترش پژوهش های انجام گرفته در حوزه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی زمینه را برای ترکیب این پژوهش ها فراهم آورده است. روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل می باشد. جهت نیل به این هدف در پژوهش حاضر از یافته های کمّی 11 پژوهش استفاده شد که از این مطالعات 22 اندازه اثر محاسبه گردید. مطالعاتی که در این پژوهش استفاده شد از بانک های اطلاعاتی سایت خصوصی بانک مجلات ایران، پایگاه مجلات تخصصی نور، پایگاه جهاد دانشگاهی کشور جمع آوری شدند و بعد از بررسی ملاک های ورود و خروج مطالعات، اندازه اثرهای همبستگی پژوهش های منتخب با نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین در این پژوهش دو مدل تصادفی و ثابت محاسبه شدند که با توجه به نتایج تحلیل ناهمگنی از طریق شاخص های Q و مجذور I ، مدل تصادفی انتخاب شد . نتایج نشان دادند که اندازه اثر ترکیبی پژوهش های مورد بررسی 225/0به دست آمد. این اندازه اثر براساس شاخص کوهن متوسط محاسبه شد. شواهد این فراتحلیل در ارتباط با مبانی نظری و تجربی قبلی نشانگر روابط بین دو متغیر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی است.
۱۷.

ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس ادراکات والدینی(POPS) در دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقیاس ادراکات والدینی حمایت از خودمختاری درگیری گرمی عزت نفس ویژگی های روان سنجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
پژوهش حاضر در یک طرح همبستگی به بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ادراکات والدینی ( POPS ؛ رابینز، 1994) می پرداخت. نمونه پژوهش شامل 660 دانش آموز دبیرستانی (340 دختر، 320 پسر) شهر بجنورد بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس ادراکات والدینی و پرسشنامه عزت نفس اسمیت (1967) را تکمیل کردند. از آلفای کرونباخ، ضریب باز آزمایی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و تحلیل واریانس چندمتغیره جهت تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس ادراکات والدینی، از خرده مقیاس های درگیری مادر، حمایت مادر از خودمختاری، گرمی مادر، درگیری پدر، حمایت پدر از خودمختاری و گرمی پدر تشکیل شده است. تحلیل عاملی تأییدی، ساختار عاملی به دست آمده را تأیید کرد. ضرایب پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ در خرده مقیاس های ادراکات والدینی به ترتیب برای شیوه مادر 59/0 تا 77/0 و برای شیوه پدر 59/0 تا 76/0 و ضرایب باز آزمایی پس از 3 هفته نیز به ترتیب برای شیوه مادر 40/0 تا 80/0 و برای شیوه پدر 38/0 تا 68/0 به دست آمد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان دهنده وجود تفاوت در خرده مقیاس های ادراکات والدینی بر حسب سطح عزت نفس و جنسیت بود. در مجموع یافته ها گویای آن بود که مقیاس ادراکات والدینی در نمونه دانش آموزان ایرانی از ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مناسبی برخوردار است.
۱۸.

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های دلبستگی افسردگی اضطراب استرس دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۳۱
سبک های دلبستگی پیش بینی کننده مهمی برای بهداشت روانی هستند. افراد با سبک دلبستگی نا ایمن نسبت به افراد ایمن بیشتر در معرض مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی می باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند که نمونه آن به صورت چند مرحله ای خوشه ای - دردسترس انتخاب شد، بدین صورت که ابتدا از بین دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی تعداد سه دانشگاه به صورت تصادفی انتخاب و از بین دانشجویان هر یک از دانشکده ها 27 دانشجو برای شرکت در پژوهش گزینش شدند. جهت سنجش سبک دلبستگی از پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید و برای سنجش میزان افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان از پرسشنامه DASS استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی و متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد اما بین سبک دلبستگی دوسوگرا با متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد ( P<0/01 ). همچنین نتایج حاصل از تحلیل گام به گام رگرسیون نشان داد که سبک دلبستکی دوسوگرا، 14 درصد پیش بینی کننده میزان افسردگی ، 58 درصد پیش بینی کننده میزان اضطراب و 26 درصد پیش بینی کننده میزان استرس دانشجویان است.
۱۹.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری خودکارآمدی تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۶۵۹
تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مدارس شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93 بود. نمونه آماری تحقیق نیز شامل 234نفر از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بودند، که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. از این تعداد، 122نفر(18/52درصد) دختر و 112نفر(81/47درصد) پسر بودند. برای سنجش باورهای خودکارآمدی تحصیلی و مسئولیت پذیری دانش آموزان به ترتیب از مقیاس مسئولیت پذیری دانش آموزان و خودکارآمدی تحصیلی کودکان و نوجوانان ( SEQ-C ) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و آزمون تی دو نمونه مستقل تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مسئولیت پذیری و خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0 , p< 647/0= r ).. نتایج آزمون تی مستقل نیز نشان داد بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر مسئولیت پذیری (047/0 p= ) و خودکارآمدی تحصیلی (001/0 p= ) تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین دختران در هر دو متغیر بیشتر از پسران بود. بنابراین مسئولیت پذیری دانش آموزان با خودکارآمدی تحصیلی آنان ارتباط مستقیم دارد. دانش آموزانی که حس مسئولیت پذیری بالایی دارند باورهای خوبی درباره خودکارآمدی تحصیلی خود دارند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۶