احسان ساده

احسان ساده

مدرک تحصیلی: استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

The Effect of Green Human Resources Management in the Resilience Cconomy in Small and Medium Companies (Case Study: Eshtehard Industrial park)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Green Human Resources Management Resistance economy Small and medium enterprises

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 900
This article aims to provide a model to explain the role of green human resource management in the resilience economy of small and medium-sized companies. The method of this research is a developmental-applied type of mixed research (qualitative-quantitative), which was used in the qualitative part of the Foundation (emerging) data method to identify components and indicators, and in the quantitative part, the descriptive-survey method was used. The statistical population in the qualitative part included experts (university faculty members) in the fields of human resource management, environment, and economics, after 28 interviews, the research reached theoretical saturation, and in a small part of the Cochran formula, there were 229 employees of the company. Industrial companies of Eshtehard town were selected. In the qualitative section, 13 codes were identified in process factors, 14 codes in prefixes, and 10 codes in suffixes. For the resistance economy, a researcher-made questionnaire with 31 indicators was used. The validity of the questionnaire was confirmed by the CVR method. Cronbach's alpha of the green human resources management questionnaire was equal to 0.761 and the resistance economy questionnaire was equal to 0.870. Two types of internal and external validity were used to validate the model. The results of the analysis of factor loadings of research components showed that there is a positive and significant linear relationship between each dimension of green human resource management. The results of the research model, it showed that among the identified factors, the antecedent dimension with a coefficient of 0.819, process factors with a coefficient of 0.797 and suffixes with a coefficient of 0.713, and finally, the coefficient of the impact of green human resources management on the resistance economy was obtained as 0.914, which shows the impact of 91 A percentage of aspects of green human resource management had resistance on the economy.
۲.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی در حوزه سخنرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 355
پژوهش های پیشین نشان می دهد که همیشه راه برندسازی شخصی هموار نبوده و نمونه های شکست خورده بسیاری وجود دارد که نشان می دهد از مسیر درستی به برندسازی شخصی خود نپرداخته اند و تمام جوانب کار در نظر گرفته نشده است. در این پژوهش این مطلب موردبررسی قرار گرفت و به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی پرداخته شد. به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، دو فاز جمع آوری اطلاعات، متشکل از فاز کیفی و فاز کمی، به انجام رسید. در فاز کیفی با 30 نفر از افراد خبره در حوزه های برندسازی شخصی و فضای مجازی، مصاحبه عمیق صورت پذیرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوا، تعداد 39 شاخص تأثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی، استخراج گردید. در ادامه و در فاز کمی، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس شاخص های استخراج شده از فاز کیفی تدوین شد و در اختیار 392 پاسخگو قرار گرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، شاخص های استخراج شده در قالب 9 مؤلفه تأثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی، تقلیل یافتند و به عنوان عوامل تأثیرگذار بر برندسازی شخصی در فضای مجازی معرفی شدند. این 9 مؤلفه عبارت اند از: شناسایی خود و ارزش های خود، ایجاد اعتماد، شخصیت متمایز و کاریزماتیک، توصیف خود، توسعه دانش، استقامت، جذب فرصت ها، توجه به محیط و اصالت.  
۳.

شناسایی عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی بین سازمانی در دانشگاه ها بر اساس نظر خبرگان دانشگاهی با رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 345
هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی بین سازمانی در دانشگاه ها بر اساس نظر خبرگان دانشگاهی با استفاده از روش کیفی و استراتژی «داده بنیاد» انجام شد. روش: در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی-اکتشافی است، ابزار اصلی پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و متخصص در حیطه موضوع پژوهش بود که نمونه گیری به صورت گلوله برفی از میان روسای و مدیران دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه که ویژگی های مورد نظر را داشتند انجام شد. پس از انجام 17 مصاحبه و جمع آوری اطلاعات، کدهای بدست آمده در بخش های مختلف تجزیه و تحلیل شد و در مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی برخی مفاهیم، مقوله های رویش یافته از درون داده ها تا رسیدن به اشباع، شناسایی گردید. یافته ها: در نهایت عوامل تقویت کننده سرمایه اجتماعی بین سازمانی در 5 طبقه فرعی شامل عوامل سازمانی، عوامل آموزشی، عوامل ایدئولوژیک و عوامل فرهنگی احصاء شد. نتیجه گیری: با بهره گیری از عوامل می توان در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در بین دانشگاه و مؤسسات آموزشی بهره گرفت.
۴.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی مدل شایستگی مدیریت مالی تحلیل مضمون تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 54
هدف این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران است که با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش با روش میدانی و هدفمند، با 8 نفر از مدیران ارشد و معاونین شرکت ملی نفت، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در بخش کمّی، اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و تکمیل آن از سوی اعضای مدیران و کارشناسان شرکت ملی نفت، گردآوری شده است. برای تحلیل داده های کیفی، روش تحلیل تم (مضمون) با رویکرد براون و کلارک به کار گرفته شده و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای اعتبارسنجی مدل استفاده شده است. بنابر یافته های پژوهش، مدل شایستگی مدیران مالی با 4 مضمون فراگیر و 26 مضمون اصلی استخراج شد که مضامین فراگیر شامل مهارت های فنی، مهارت های رهبری، مهارت های فردی و مهارت های تجاری است.
۵.

ارائه الگوی بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی گرانددتئوری علوم پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 607
هدف پژوهش حاضر ارائه یک الگو برای بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، است. پژوهش از نوع کیفی بوده و برای تحلیل داده ها از روش گرانددتئوری استفاده شده است. به این منظور با 15 نفر از افرادی که در زمینه بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی صاحب نظر هستند، با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه های عمیقی صورت گرفت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. در پایان الگوی پاردایمی بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی متشکل از شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها ترسیم شد. پدیده اصلی الگوی طراحی شده، بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، است. یافته های پژوهش نشان داد، عوامل علی شامل، زیرساخت ها، استانداردهای لازم، امکانات موجود و ضرورت های بین المللی سازی، هستند. عوامل مداخله گر شامل، شرایط سیاسی حاکم بر کشور، مراکز آموزشی و دانشگاهی، عوامل محیطی، یکپارچگی مدیریتی و عوامل اجرایی، است. عوامل زمینه ای شامل، فضای رقابتی و نگرش به پدیده جهانی شدن و راهبردها به صورت فرهنگ سازی، ایجاد ساختار مناسب علمی و پژوهشی، تبلیغات کارآمد، برنامه های اجتماعی و قوانین و مقررات، می باشد. پیامدهای یک سیستم بین المللی سازی آموزش نیروی انسانی نیز شامل، دستاوردهای فرهنگی، دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای ارتباطی و دستاوردهای آموزشی است.
۶.

الگوی شایستگی های مدیران تراز انقلاب اسلامی در سازمان های فرهنگی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیما)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 814
هدف پژوهش حاضر شناسایی و مدلسازی شایستگی ها و ویژگی های مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مدیران ارشد و میانی رسانه و در بخش کمّی شامل تمامی مدیران رسانه بود. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری،20 نفر و در بخش کمّی بر اساس جدول مورگان 196 نفر برآورد شد. انتخاب نمونه در بخش کیفی به صورت نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. در بخش کیفی، از ابزار مصاحبه و در بخش کمّی، از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس لیکرت (5 گزینه ای) بود. نتایج به دست آمده به شناسایی 41 مولفه و 156 شاخص منجر شد که 4 بعد اثرگذار شامل شایستگی های عمومی مدیریت، شایستگی های عام مدیریت رسانه، شایستگی های مدیریت رسانه رادیو و تلویزیون و شایستگی های مدیریت انقلابی و 5 بعد اثرپذیر بهبود عملکرد سازمانی، توسعه سازمانی، کارآفرینی سازمانی، رضایت شغلی و افزایش تعهد سازمانی تأثیر دارند. نتایج دیگر نشان داد که وضعیت موجود مؤلفه های شناسایی شده در نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی مطلوب است. علاوه بر این، سازوکارها، تسهیلگرها و موانع پیش روی شایستگی مدیران تراز انقلاب اسلامی در رسانه ارائه شد. در نهایت مدل پژوهش متشکل از عوامل اثرگذار، پدیده محوری (عوامل تشکیل دهنده)، تسهیل گرها، موانع و سازوکارهای موثر جهت تبیین ویژگی های مدیران تراز انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه ارائه شد و درجه تناسب آن مناسب بود.
۷.

Rough process for selecting the most effective functions of supply chain flexibility based on competitive value integration propositions (Case study: Petrochemical industry)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Supply chain flexibility functions Integration of competitive values Rough analysis process

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 60
The purpose of this study is to evaluate the rough analysis process to select the most effective functions of supply chain flexibility based on the propositions of integration of competitive values in the petrochemical industry. The methodology of this research is hybrid and to perform it from meta-synthesis analysis; Delphi and Rough collection used. The target population in the qualitative sector was similar research and academic experts in the field of industrial management. However, the target population was a small number of 23 managers with experience in petrochemical companies, which is acceptable from the statistical population due to the need to analyze the Rough process. In this study, based on the combined analysis of selected researches, 5 propositions of competitive value integration and 5 components of supply chain flexibility were determined, which entered the Rough collection analysis phase according to the confirmation of theoretical adequacy based on Delphi analysis. The results in this section identify the most effective propositions of integration of competitive values of companies operating in the petrochemical industry, three propositions of demand-based management propositions (P2); creating innovative values (P3) and reducing operating time (P5), which affects the flexibility of the supply chain and causes the flexibility of financing as the most effective component of the flexibility functions in the supply chain in the petrochemical industry.
۸.

شناسایی روابط میان مؤلفه های ارزیابی لجستیک امداد در زنجیره تأمین بشردوستانه با رویکرد دیمتل فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین لجستیک امداد زنجیره تأمین بشردوستانه روش غربال گری فازی تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910 تعداد دانلود : 933
زنجیره تأمین بشردوستانه امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه به عنوان یک فعالیت مهم مدیریت بحران، می تواند در نجات جان انسان ها، انتقال آسیب دیده گان به مراکز اورژانسی، تخلیه بی خانمان ها از ناحیه حادثه دیده و برآورده کردن نیاز افراد در شرایط بحران، نقش کلیدی ایفا نماید. هدف ازانجام مقاله حاضر ارائه یک مدل ارزیابی لجستیک امداد و نجات در وقوع بحران زلزله محتمل شهر تهران است. ابتدا با استفاده از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش به شناسایی ابعاد و شاخص های لجستیک امداد و نجات با نظر خبرگان و روش غربال گری فازی پرداخته شد. جامعه و نمونه آماری بیست نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی مسلّط به این مباحث می باشند. پس از شناسایی ابعاد و شاخص های لجستیک امداد و نجات، پرسش نامه های مقایسات زوجی با طیف فازی بین خبرگان توزیع گردید. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظر خبرگان (روایی صوری) و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش گوگوس و بوچر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ابعاد با استفاده از تکنیک آزمایشگاه ارزیابی و تحلیل تصمیم گیری فازی نشان داد، بُعد تهیه آب، غذا و خدمات پزشکی بیشترین تاثیرگذاری و تخلیه و پناه دادن به حادثه دیدگان بیشترین تأثیر پذیری را شامل می شود. در بررسی شاخص ها، مقاوم سازی ساختمان های مسکونی، اداری، آموزشی و درمانی، اسکان اضطراری، تهیه ی آب آشامیدنی با کیفیت و میزان استفاده از فناوری های مدرن لجستیک و امداد (ست نجات؛ روبات؛ سگ های نجات و...)، بیشترین تاثیرگذاری و مقاوم سازی نیروگاه ها، پالایشگاه ها، خطوط انتقال برق، نفت، گاز و شریان های فاضلاب، جست و جو و نجات مفقودین، تهیه غذای با کیفیت و رسیدن کمک های امدادی در حداقل زمان ممکن بیشترین تأثیر پذیری را شامل می شود. نتایج مقاله حاضر می تواند دید جامعی را به مدیران بحران کشور در خصوص شناخت مؤلفه های لجستیک امداد و نجات ارائه نماید.
۹.

ارائه الگوی شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طراحی شایستگی مدیریت مالیشرکت ملی نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 23
در این پژوهش، یک الگو برای شایستگی مدیران مالی در شرکت ملی نفت ایران، طراحی شد. لذا، این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد، کیفی و از نظر روش، اکتشافی و توصیفی–پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش صورت گرفت. در بخش اول با کمک روش تحلیل مضمون ابعاد الگو شناسایی شد، سپس در بخش دوم به منظور تأیید اعتبار الگوی پیشنهادی از روش دلفی، استفاده شد. از این رو، در تحقیق حاضر، دو دسته جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. 1. جامعه آماری روش تحلیل مضمون که شامل مدیران ارشد، معاونین، رؤسا و خبرگان در حوزه مالی در شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، بودند. روش نمونه گیری این بخش به صورت هدفمند و گلوله برفی، بود. 2. جامعه آماری روش دلفی شامل 20 نفر از خبرگان، رؤسا و متخصصان در حوزه مدیریت مالی شرکت نفت، بود. روش نمونه گیری در این بخش، براساس انتخاب افراد برمبنای خبرگی و تجربه بود. اطلاعات بخش اول از طریق مصاحبه و بخش دوم با کمک پرسشنامه گردآوری شدند. براساس یافته های پژوهش، تعداد 26 مؤلفه در قالب 4 بعد برای شایستگی مدیران مالی شرکت نفت، شناسایی و تأیید شدند. ابعاد چهارگانه شامل، مهارت های فنی، مهارت های رهبری، مهارت های فردی و مهارت های تجاری، است. به نظر می رسد مدل و نتایج حاصل از تحقیق می تواند در انتخاب مناسب مدیران مالی و رشد و توسعه آن ها مؤثر باشد.
۱۰.

طراحی مدل اجرای خط مشی های عمومی در شرکت های دولتی پروژه محور نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای خط مشی های عمومی شرکت های پروژه محور عوامل علّی شرایط زمینه ای شرایط مداخله گر پیامدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 428
هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اجرای موفقیت آمیز خط مشی عمومی در شرکت های دولتی پروژه محور در ایران انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش شناسی، یک پژوهش کیفی محسوب می گردد. همچنین از آن جا که درصدد ارائه مدل اجرای خط مشی های عمومی در شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران است، در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. حجم نمونه به روش گلوله برفی تعیین شده و با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز خط مشی عمومی در پرتو معیارهایی چون کارایی، اثربخشی، برآورده سازی انتظارات، کفایت در حل مسئله، عدالت توزیع، و انطباق با شرایط صنعت نفت سنجش پذیر است. ارزش/ اصالت پژوهش: مطابق چارچوب به دست آمده سه خوشه متغیر تحت عناوین عوامل علّی، مداخله گر، و زمینه ای شناسایی شده که اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی به شدت از آن ها تاثیر پذیرفته است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: چارچوب به دست آمده نشانگر آن است که اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی به افزایش اعتماد و رضایت عمومی، و همچنین ارتقای مشروعیت شرکتی در میان ذی نفعان منجر می شود.
۱۱.

تحلیل روابط عوامل موثر بر اجرای خط مشی های عمومی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خط مشی اجرای خط مشی های عمومی روش فراترکیب مدلسازی ساختاری تفسیری شرکت های پروژه محور نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 436
هدف: خط مشی های عمومی ابزار کلیدی حکومت ها برای اعمال حکمرانی ملّی هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی های عمومی و تعیین روابط بین این عوامل با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت های پروژه محور دولتی صنعت نفت است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، کیفی محسوب می گردد. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه ها از مرور نظام مند متون استفاده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. در این پژوهش با 9 خبره مصاحبه به عمل آمد و 55 مقاله منتخب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مرور نظام مند مبانی و پیشینه پژوهش از روشی هشت مرحله ای استفاده شد و نهایتاً شش دسته مقوله با توجه بر مفاهیم ثانویه تهیه گردید. با توجه به چارچوب پژوهش، به منظور تبیین روابط بین متغیرها و سطح بندی مدل اجرای خط مشی های عمومی در جامعه پژوهش از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مخصوص این روش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب اجرای خط مشی های عمومی شامل عناصر ابزارها و الزامات، یکپارچگی، شرایط محیطی، اثربخشی، نتایج، و راهبردهاست. در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل تقسیم شدند. همچنین، روابط و آثار مقوله مورد بررسی قرار گرفت.
۱۲.

ابعاد سواد انقلاب اسلامی برای مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی سواد انقلاب اسلامی الگو داده بنیاد مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 925
انقلاب اسلامی دارای جایگاه والا با اهداف مشخص در تداوم انقلاب حضرت خاتم در نظام الهی است و نقش خواص و کارگزاران آن، منطبق با جریان نظام مند این مسیر است. و از آنجاکه مدیران در رأس امور به عنوان الگوی پیش روی مردم تأثیری عمیق در فرآیند فرهنگ سازی رفتاری مردم دارند، باید از دانش کافی برای مقابله با تهدیدات برخوردار بوده که شناخت سواد انقلاب اسلامی به عنوان شاخص این مهم را میسر خواهد نمود. سواد انقلاب اسلامی عامل افزایش آگاهی، شناخت و شکل دهی فرایند ذهنی و باور مدیران برای دریافت درک عمیقی از انقلاب و مهارت های مانایی در آن است. پژوهش حاضر که از نوع بنیادی و توصیفی- اکتشافی است از راهبرد «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه ی بیانات رهبر معظم انقلاب ، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران از نگاه مقام معظم رهبری دارای چه ابعادی است؟ بدین منظور بیانات معظم له طی سال های 1368 تا 1398 به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. هم زمان با جمع آوری داده ها، اطلاعات، مفاهیم و مقوله ها رویش گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد ابعاد نهایی سواد انقلاب اسلامی مشتمل بر چهار مقوله «باور و ایمان» ، «توانایی و مهارت»، «آگاهی و بینش» و «کمال طلبی» است که از الگوی سواد انقلاب اسلامی احصاء گردید.
۱۳.

تأثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی مدیریت دولتی نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 192
هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان گمرک منطقه آزاد تجاری_صنعتی قشم بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 270 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد رفتار شهروندی سازمانی مقیمی (1390)؛ اعتماد سازمانی پاین (2003) و پرسشنامه عوامل مدیریت دولتی نوین محقق ساخته انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، توصیف داده ها از طریق میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جدول از طریق نرم افزار Spss و استنباط آماری داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار lisrel انجام پذیرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید. ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد، درجه تناسب مدل ارائه شده با توجه به مؤلفه های پژوهش مناسب بود؛ هم چنین مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی به میزان 0.82 تأثیر داشت، مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 0.61، مدیریت دولتی نوین بر اعتماد سازمانی به میزان 0.48 و اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به میزان 0.45 تأثیر داشت. نتیجه گیری: بنابراین مدیریت دولتی نوین بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی تاثیر دارد.
۱۴.

طراحی الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران دولتی در منظومه فکری حضرت امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی سواد انقلاب اسلامی مدیران دولتی داده بنیاد امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 872
انقلاب اسلامی دارای جایگاه والا با اهداف مشخص در تداوم انقلاب حضرت خاتم در نظام الهی است و نقش خواص و کارگزاران آن، منطبق با جریان نظام مند این مسیر است و تداوم انقلاب جز با مانایی مدیران در پناه رشد و تعالی آنان میسر نخواهد شد. این پژوهش که از نوع بنیادی و توصیفی اکتشافی و به دنبال استخراج "الگوی مفهومی سواد انقلاب اسلامی برای مدیران" است. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده های حاصل از بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در صحیفه 21 جلدی است که به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع شناسه گذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 358 گزاره، 59 شناسه و مفهوم، 20 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. مفهوم «سواد انقلاب اسلامی» به عنوان مقوله محوری انتخاب شد و عوامل مورد نظر مرتبط در الگوی به دست آمده ارائه گردید. عوامل عبارت است از: بصیرت انقلابی، ایمان انقلابی و تعالیگرایی به عنوان عوامل محوری؛ معنویتگرایی، خودسازی، آخرتگرایی و اسلامگرایی به عنوان عوامل زمینه ساز؛ روحیه انقلابی، عزم راسخ، انسجام انقلابی و تعهد انقلابی به عنوان عوامل راهبردی؛ حافظ انقلاب، قانونمندی، عملگرایی، خدمتگزاری و مدیریت جهادی به عنوان عوامل پیامدی؛ تفکر انقلابی و ویژگی انقلابی به عنوان عوامل مداخله گر؛ تفکر انقلابی و آگاهی انقلابی به عنوان عوامل علی.
۱۵.

مطالعه شاخص های زمینه ای مخارج سلامت خانوارهای شهری استان های منتخب (با تأکید بر یافته های سرشماری سال 1390)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخارج سلامت عوامل اقتصادی-اجتماعی مشکل انتخاب نمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 501
مدیریت هزینه های بهداشتی و تأمین مالی بخش سلامت موضوع مهم تمام کشورها می باشد. در ایران، بار اصلی تأمین مالی بخش سلامت به عهده خانوارها بوده و این شیوه غیرمنصفانه می باشد. یکی از اهداف مسئولان بهداشتی و درمانی جایگزینی شیوه های عادلانه تر است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانی برای ورود به بازار سلامت است. چارچوب نظری مطالعه دیدگاه سرمایه انسانی گراسمن در حوزه مخارج سلامت در سطح خرد است. با نظر به ماهیت مسئله و داده های آن در زمره تحقیقات کمّی دسته بندی می شود، داده ها و متغیرهای به کاررفته در تحقیق به صورت اعداد و ارقام جمع آوری و نتایج نیز به همین صورت گزارش خواهند شد. جامعه آماری، خانوارهای ساکن در استان های محروم و نسبتاً محروم اند و شامل 22264 خانوار مناطق محروم و نسبتاً محروم (شامل 47% خانوار روستایی و 53% خانوارهای شهری) به عنوان نمونه برآورد شدند. افزایش درآمد، تحصیلات، نسبت زنان، توسعه یافتگی محل سکونت از نظر سلامت و تعداد اعضا، موجب افزایش مخارج و بهره مندی از پوشش بیمه ای و مصرف دخانیات نیز باعث هزینه کرد مبالغ بالاتر در بخش سلامت می شود. خانواده های دارای همسر و هرگز ازدواج نکرده، به ترتیب، دارای بیش ترین و کمترین مخارج سلامت می باشند. مطالعه بر بهره مندی خانوارها از طرح های حمایتی بیمه ای و تمهیداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی خصوصاً برای خانوارهای پرجمعیت و روستانشینان پافشاری دارد.  
۱۶.

طراحی الگوی پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در دستگاهها و دانشگاههای دولتی با بهره گیری از نظر خبرگان رشته مدیریت دولتی دانشگاههای کشور(روش آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 763
هدف: هدف این پژوهش، طراحی الگوی پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمانهای دولتی، تعیین شاخصها و بررسی صحّت مدل طراحی شده بود. روش: در این پژوهش با بهره گیری از روش آمیخته، ابتدا با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، الگوی پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمانهای دولتی با تمرکز بر استانداری ها و دانشگاههای دولتی طراحی شد. بدین منظور، با جمع آوری ادبیات نظری و نظر مدیران عالی برخی وزارتخانه ها و نخبگان دانشگاهی در رشته مدیریت دولتی(اساتید و مدیران دانشگاههای تهران، شاهد و قم) با استفاده از ابزار مصاحبه، مدل اولیه طراحی شد. تعداد مصاحبه ها با روش نمونه گیری انتخابی هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، 18 مورد بود. در بخش کمّی با بهره گیری از روش تحلیل معادلات ساختاری، از طریق ابزار پرسشنامه(که بر اساس مدل اولیه طراحی شد) و توزیع آن در بین 80 نفر از مدیران سازمانها و دانشگاههای دولتی با روش نمونه گیری تصادفی، شاخصها و صحّت مدل طراحی شده، بررسی شد. یافته ها: عوامل فردی(با مضامین فرعی باورهای دینی و تمایلات ارزشی، گرایشهای اخلاقی فرد، گرایشهای ملی گرایانه در فرد، گرایشهای جمع گرایانه، متغیّرهای جمعیت شناسی، ویژگی های شخصیتی فرد و تجربه مثبت سازمانی)، عوامل سازمانی(با مضامین فرعی شایسته محوری سازمان، رهبری خادمانه در سازمان، طراحی شغل انسان گرا، فضیلت محوری سازمان ، اهداف، ارزشها و انتظارات سازمانی، جامعه گرایی سازمان) و عوامل اجتماعی(با مضامین فرعی رشد و تربیت در محیط اجتماعی مذهبی، یادگیری اجتماعی در بستر جامعه، فرهنگ خانوادگی)، پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمانهای دولتی اند. نتیجه گیری: پیشایندهای فردی، سازمانی و فرهنگی- اجتماعی در انگیزه خدمت عمومی مؤثرند که تا حدود زیادی با نتایج کمّی و کیفی پیرامون موضوع تحقیق، همخوانی دارد.
۱۷.

بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار خدمات سلامت هزینه های بهداشتی و درمانی مدل انتخاب نمونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 485
بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارها از مدل های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه ی خانوار مرکز آمار ایران بهره گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره مندی از خدمات بیمه های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه ی سلامت هزینه می نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.
۱۸.

تبیین مدل گردشگری ایرانی - اسلامی عامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ایرانی - اسلامی شاخص های رقابت پذیری مدل سازی تفسیری ساختاری رونق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 848
گردشگری یکی از منابع تغذیه اقتصاد در جوامع مختلف است و می تواند نقش مهمی در توسعه و کسب درآمد برای آن ها داشته باشد. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این تحقیق شامل دو جامعه می باشد که جامعه آماری اول به منظور شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر رقابت پذیری شرکت های گردشگری است. جامعه آماری دوم شامل گروه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می باشند که حداقل یک بار از خدمات شرکت های گردشگری کشور استفاده کرده اند. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسش نامه محقق ساخته 31 سؤالی انجام گرفت. پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای همه متغیرها بالای 7/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسش نامه ها از طریق نرم افزار SPSS و Smart Pls2 در دو بخش توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری)، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل هفت گانه مدل (استراتژی، تصویر، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بود) تأثیر معناداری بر رقابت پذیری شرکت های گردشگری کشور داشته اند. اهداف پژوهش 1.بازشناسی مؤلفه های مؤثر در مدل گردشگری ایرانی- اسلامی 2.طراحی و تبیین مدل گردشگری ایرانی- اسلامی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و فرهنگی در کشور. سؤالات پژوهش 1.مدل گردشگری ایرانی- اسلامی دارای چه مؤلفه هایی است؟ 2.چه مدلی می تواند منجر به پویایی گردشگری در ایران و رونق اقتصادی گردد؟
۱۹.

معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معرفت دینی انقلاب اسلامی سواد انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 899
وجود عوامل تقویت کننده، موجب افزایش بهره وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مدیران به معارف اسلامی، یکی از راه های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می شود مدیران با توجه به باورها و ارزش های خود، اقدام به رفتار مناسب در جهت پیشبرد اهداف سازمانی کنند. در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل زمینه ساز و تقویت کننده «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود.  در این تحقیق، به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام خوانی تا رسیدن به اشباع، پرداخته شده است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علّی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. متغیرهای زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل معنویت گرایی، خودسازی، آخرت گرایی، اسلام گرایی و تکلیف مداری شد که «معرفت دینی» نام گرفت. 
۲۰.

طراحی و تبیین مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش آفرینی منابع انسانی شرکت های دانش تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 854
این پژوهش با هدف طراحی مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش به انجام رسید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) می باشد. در فاز کیفی تحقیق و به منظور طراحی مدل بر اساس متدولوژی تئوری داده بنیاد، گروهی از خبرگان (اساتید دانشگاهی، مدیران اجرایی، و مشاروان) در حوزه مدیریت منابع انسانی و شرکت های دانش بنیان انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این فاز، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و مجموعاً 16 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمّی ، مدیران شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری استان های لرستان، مرکزی و همدان به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 175 نفر بر اساس روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی تا تسهیم متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در فاز کیفی تحقیق، بدلیل اینکه از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های غیرساختار یافته با خبرگان بود. در فاز کمّی تحقیق ، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساز مشتمل بر 58 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمّی ، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم افزارهای SPSS، Lisrel و smartPLS استفاده شد. نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل فرایندی ارزش آفرینی منابع انسانی در شرکت های دانش شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان