مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال هشتم زمستان 1392 شماره 26

مقالات

۱.

ارایه الگویی جهت رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی به روش

۳.

بررسی رابطه تعهد سازمانی با هوش هیجانی با رویکرد تفکر استراتژیک

۸.

سنجش رضایت مشتری با استفاده از تصمیم گیری گروهی و تکنیک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱