معرفت

معرفت

معرفت 1380 شماره 43

مقالات

۳.

بررسى وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹۷