امیرحسین منظمی

امیرحسین منظمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

مدل سازی مفاهیم تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۰
هدف از پژوهش حاضر طراحی مولفه های شکل دهنده تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفت. در مرحله کیفی ضمن مطالعه ادبیات پیشینه و مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 متخصص، 69 مفهوم اولیه پس از دو دور دلفی بدست آمد. جامعه آماری بخش کمی برابر با تمامی دانشجویان تربیت بدنی ایران و نمونه مطالعاتی برابر با 432 دانشجو مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری بود که بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. پس از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و مدلسازی ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس.پس.اس.اس و لیزرل علاوه بر تایید روایی و پایایی ابزار مورد استفاده، در نهایت 10 عامل در قالب 61 گویه سازه تصویرسازمانی دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی را تشکیل دادند که به ترتیب ضریب تاثیر عبارتند از: وضعیت جغرافیایی دانشکده، فضای ورزشی، فضای آموزشی، فضای خوابگاهی، فضای آزمایشگاهی، کارکردها، فوق برنامه، منابع انسانی، حمایت مالی از دانشجو و هویت؛ بنظر می رسد در تدوین برنامه های آینده دانشگاه شهید رجایی به شکل عام و دانشکده علوم ورزشی بطور خاص، توجه بیش از پیش به تقویت منابع انسانی، برنامه های حمایت مادی از دانشجو و تقویت مفاهیم مرتبط با هویت دانشکده علوم ورزشی شهید رجایی می تواند به رشد و بالندگی سازمانی این دانشکده کمک نماید.
۲.

ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی از میزبانی رویدادهای ورزشی (مطالعه لیگ ملت های والیبال)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی لیگ ملت های والیبال بود. این تحقیق کاربردی با روش کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران لیگ ملت های والیبال 2018 در مسابقات برگزارشده در ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر تعیین شد و 371 پرسشنامه سالم مورد تحلیل واقع شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 27 سؤالی ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی اینووی و هاوارد (2014) با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی بود. روایی محتوایی پرسشنامه، توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد مدل اندازه گیری تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است و اثر مسئولیت اجتماعی رویداد و همراهی اجتماعی بر ادراکات اجتماعی مثبت و معنادار بود درحالی که مشارکت ورزشی و انگیزه ها اثر معناداری بر ادراکات اجتماعی نداشتند. همچنین ادراکات اجتماعی بر هر دو متغیر نیات رفتاری و تمایل به خرید محصولات حامیان اثر مثبت معنادار داشت که این اثر بر نیات رفتاری رویداد قوی تر بود. به طورکلی می توان دستاوردهای اجتماعی میزبانی این رویداد ورزشی برای کشورمان را موفق توصیف کرد که می تواند در میزبانی رویدادهای رشته های ورزشی دیگر نیز موردتوجه قرار گیرد.
۳.

آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی ازدیدگاه متخصصان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
این پژوهش با هدف آسیب شناسی راهبردی توسعه ورزش همگانی از دیدگاه متخصصان انجام گرفت. پارادایم مورد استفاده در این تحقیق تفسیری با رویکرد کیفی بود که از استراتژی پدیدارشناسی با تاکتیک تحلیل محتوای پنهان برای انجام آن استفاده گردید. ابزار مورد استفاده در این تحقیق مطالعه اسناد مربوط به فدراسیون ورزش همگانی و مصاحبه با 14 نفر از نخبگان و صاحب نظران حوزه ورزش همگانی بود که بصورت هدفمند و با استفاده از قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. فرمت داده ها بصورت متن، صوت و فیلم بود که در نهایت به داده های متنی تبدیل شدند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA انجام گرفت. به منظور بررسی روایی و پایایی، محقق و دو نفر از متخصصینِ دانشگاهی حوزه ورزش همگانی کار کدگزاری را انجام دادند که حدود 84 درصد کدها با یکدیگر اشتراک داشتند، همچنین مشخص گردید که کدها از نظر علمی معنادار هستند. در مرحله اول 61 کدباز شناسایی شد که پس از مقوله بندی، 13 مقوله ی اصلیِ درون فردی، کمبود زمان، بین فردی، ساختاری، زیرساختی، تغیرات نگرشی، نظام ارتباطی، عملکرد رسانه ها، هماهنگی، فرهنگی، مدیریت و برنامه ریزی، مالی و اقتصادی و منابع انسانی ایجاد گردید که در پایان 4 کد محوری محدودیت، سخت افزاری، نرم افزاری و روان شناختی باقی ماند.
۴.

بررسی رابطه بین طردشدگی در محیط کار و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین طردشدگی در محیط کار و عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش انجام این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده ها از نوع پژوهش های توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیّه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به تعداد 157 نفر بود که به دلیل محدودیت جامعه آماری نمونه به صورت تمام شمار برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت (1981)، طردشدگی در محیط کار فریس و همکاران (2008) و سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که طرد شدگی در محیط کار و سرمایه روان شناختی بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارند و نقش میانجی سرمایه روان شناختی نیز مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین به منظور افزایش عملکرد و بهره وری کارکنان، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بایستی توجه ویژه ای به ادراک های کارکنان از طردشدگی در محیط کار و سرمایه روان شناختی داشته باشند و فرصت ایجاد روابط دوستانه در سازمان را برای آنان فراهم آورند.
۵.

طفره روی سازمانی: مفاهیم، عوامل مؤثر و پیامدهای روان شناختی آن در سازمان های ورزشی

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف از انجام این پژوهش بررسی مفاهیم، عوامل مؤثر و نتایج طفره روی سازمانی در فدراسیون ها و سازمان های ورزشی ایران بود. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شد. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 17 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث بود. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 89% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل عدم رضایت، طفره روی سازمانی، تغییر و اصلاح ساختار، رهبری تحول آفرین، مکانیزم های آموزش و یادگیری، مکانیزم های نظارت و کنترل، ماهیت گروه، شغل و سازمان، ماهیت جمعیت شناختی کارکنان، عوامل بیرونی و جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و افزایش عملکرد و بهره وری به عنوان مؤلفه های مؤثّر در طفره روی سازمانی در فدراسیون ها و سازمان های ورزشی ایران شناسایی و استخراج گردید. بر اساس این نتایج به مدیران سازمان های ورزشی پیشنهاد می شود به این مؤلفه ها توجّه ویژه ای نمایند.
۶.

طراحی مدل تأثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه های لیگ برتر والیبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران)

تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۸۸
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل تأثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه های لیگ والیبال ایران (باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران) بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل تماشاگران لیگ برتر والیبال (بانک سرمایه) در فصل 97-96 بود که حجم نمونه براساس جدول مورگان برای جامعه 1800 نفری 317 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اصالت برند کادیرو، پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر و پرسشنامه وفاداری تماشاگران ماهونی استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و از مدل معادلات ساختاری برای تعیین برازش مدل تحقیق با نرم افزارSPSS  نسخه 25 و Amos نسخه 23 استفاده شد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشاهده شد که اصالت برند بر ارزش ویژه برند با ضریب مسیر (001/0=P، 723/0= β) و ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران با ضریب مسیر (001/0=P،891/0=  β) تأثیر مثبت مستقیم معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که اصالت برند از طریق متغیر میانجی ارزش ویژه برند بر وفاداری تماشاگران اثر مثبت معناداری دارد.
۷.

طراحی مدل مؤثر کنترل استراتژیک در سازمان های ورزشی ایران: با رویکرد داده بنیاد

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل مؤثّر کنترل استراتژیک برای سازمان ها و فدراسیون های ورزشی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد ه ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مورد بحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. پایایی نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 87% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تدوین مشارکتی، عوامل محیط بیرونی، عوامل فضای سازمانی، عوامل تعهد اجرایی برای کنترل استراتژیک، عوامل آموزش و یادگیری، عوامل اصلاح فرهنگ، عوامل مدیریت تغییر و استقرار مدل کنترل استراتژیک به عنوان مؤلفه های مؤثّر در کنترل استراتژیک سازمان های ورزشی ایران شناسایی و استخراج گردید. سازمان های ورزشی با پیاده سازی گام به گام این مکانیزم می توانند سیستم های کنترل، پاسخگویی و واکنش مناسب به تغییرات محیطی، تفکر سیستمی و عملکرد سازمان را بهبود و برنامه های راهبردی را در مرحله عملیات کنترل نمایند.
۸.

طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال

تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
هویت منطقه ای تعبیری از روندی است که با یک منطقۀ نهادینه شده و هویت ملی به معنای احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی است. روش تحقیق همبستگی، جامعة آماری پژوهش کلیة شرکت کنندگان حاضر در مسابقات امیدهای قهرمانی والیبال آسیا در سال 1396 به تعداد 3000 نفر و حجم نمونه 320 نفر است. نمونه گیری به صورت تصادفی است و به منظور تحلیل داده های پژوهش و استنباط آماری از t تک نمونه ای برای شناخت مؤلفه های تحقیق و برای شناختن متغیرهای مکنون از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس از طریق تحلیل عاملی تأییدی و فن تحلیل مسیر معناداری روابط به دست آمده آزمون شد تا در نهایت مدل مفهومی پژوهش به دست آمد. در ادامه، از آزمون معنا داری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای تحقیق بهره گرفته شد. در نهایت به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار R و SPSS استفاده شد. در بررسی ارتباط هویت منطقه ای و هویت ملی با استفاده از مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش AGFI=0.973 ، CFI=961.95، RMSEA=0/03، TLA=0/947 بود. میزان این شاخص ها همگی نشان دهندة برازش مدل با داده هاست. به عبارت دیگر، داده های مشاهده شده به مقدار زیادی منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است. میزان ضریب رگرسیونی ارتباط هویت منطقه ای با هویت ملی 648/0 و معنا دار بود. بر این اساس، هرچه هویت منطقه ای تقویت شود، هویت ملی نیز تقویت می شود و هواداران تیم های ملی والیبال ایران همبستگی بالایی با ابعاد هویت ملی دارند.
۹.

تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور

کلید واژه ها: انتخاب والیبال مربیان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۶۶۷
سابقه و هدف: در ورزش یکی از عوامل مهم در موفقیت تیمهای ورزشی، نقش مربی آن تیم می باشد. یک مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می تواند موجب توسعه عملکرد ورزشکاران و در نهایت تیم خود شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی اطلاعات مربوط به معیارهای انتخاب مربیان والیبال کشور با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس با استفاده از نظرخواهی، میزان اهمیت هر یک از این معیارها در انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بررسی شد. بدین منظور، تعداد 92 نفر از مدیران، مربیان، نخبگان و بازیکنان به عنوان پاسخگو، در این مطالعه شرکت کردند. یافته ها: نتایج این مطالعه ارتباط معنی دار بین گروه های مدیران، مربیان، نخبگان و ورزشکاران در مورد شاخص های چهارگانه فنی، مدیریتی، اجتماعی و شخصیتی انتخاب مربیان والیبال کشور نشان نداد. همچنین از دیدگاه کل پاسخگویان در مورد شاخص ها یا انتخاب مربیان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در نهایت از دیدگاه کل پاسخگویان به ترتیب، شاخص های فنی، مدیریتی، شخصیتی و اجتماعی مربیگری، بیشترین اهمیت را در انتخاب مربیان ملی والیبال کشور دارا بودند. نتیجه گیری: با توجه به نظرات پاسخگویان، شاخصهای مدیریتی، فنی و اجتماعی، مهمترین ویژگیهای مربیان ملی والیبال کشور است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان