تازه های علوم شناختی

ساختار عاملی مدل همدلی براساس پرسش نامه ی بهره ی همدلی در یک نمونه ی بزرگ سال ایرانی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷