تازه های علوم شناختی

مقایسه ی الگوی فعالیت سیستم های مغزی رفتاری، تاب آوری و شیوه های حل مسأله در دختران فراری و بهنجار

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰