تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیست و چهارم پاییز 1387 شماره 3 (پیاپی 95) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

نقش کمک طلبی در عملکرد حل مسئله ریاضی : یک رفتار وابستگی یا یک راهبرد یادگیری ؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع ارائه پیش سازمان دهنده ؛ متنی و سوالی ؛ بر میزان یادآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی تجربی شیوه های موثر بر بهبود و توسعه روابط انسانی در میان کارکنان مدارس شهرستان کاشان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴