تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1387 شماره 93 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه دانش فراشناخت اخلاقی (فرا اخلاق) با استدلال و رفتار اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

چرا معلمان به آموختن فلسفه تعلیم و تربیت نیاز دارند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

شناسایی و اولویت یابی مهارتهای زندگی مورد نیاز بزرگسالان برای لحاظ کردن در برنامه های درسی مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تبیین نظریه اخلاق در فلسفه مدرن (کانت) و پست مدرن (فوکو) و نقد تطبیقی دلالتهای آن برای تربیت اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی (تحلیل محتوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴