تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) سال بیست و ششم بهار 1389 شماره 1 (پیاپی 101) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

طراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرروش(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه تاثیر روش تدریس قیاسی و روش تدریس سنتی در یادگیری مفاهیم انتزاعی شیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه اثر مکرر خوانی تراکمی و توزیعی بر میزان یادآوری و رباطه آن با زمان برگزاری آزمون(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

ارزشیابی محتوایی نرم افزارهای آموزشی بر اساس ملاک های مبتنی بر مدل های نوین آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴