تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیستم زمستان 1383 شماره 4 (پیاپی 80)

مقالات

۱.

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و تناسب آن با توان ذهنی دانش آموزان شهر تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل محتوا توان ذهنی درک و دریافت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 118
هدف از این پژوهش ارزشیابی محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی از نظر کیفیت و کمیت محتوا و روش ارائه آن با توجه به توان ذهنی دانش آموزان است . جامعه مورد مطالعه در دو دامنه الف) کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی و ب) دانش آموزان (پسر و دختر) پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران بوده است . حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه 210 دانش آموز از جمعیت یاد شده ، مشخص شده ، سپس با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای 5 منطقه آموزشی (شمال منطقه 3، جنوب منطقه 19 ، مرکز منطقه 11 ، شرق منطقه 14 و غرب منطقه 9 انتخاب شد ...
۲.

بررسی موانع و عوامل کاربست یافته های پژوهشی توسط دانشگاهها و دستگاههای اجرایی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 299
این مقاله پژوهشی به بررسی موانع و عوامل کاربست یافته های پژوهشی توسط دانشگاه ها و دستگاههای اجرایی میپردازد . جامعه آماری تحقیق کلیه تحقیقات و مقاله هایی است که در ارتباط با موانع و عوامل کاربست یافته های پژوهشی انجام و گزارش شده است . از بین کلیه تحقیقات و مقاله ها تعداد 62 مقاله و تحقیق به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند . شیوه نمونه گیری در تحقیق ، نمونه گیری هدفمند است . چهار سوال تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار گرفت . نتایج نشان میدهد که 30 مانع برای کاربست یافته های پژوهشی وجود دارد ...
۳.

ارزیابی محتوای کتاب ریاضی دوم راهنمایی از دیدگاه دبیران ریاضی شهر زاهدان براساس نتایج بررسی تیمز

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی نظریه ها و روشهای ارزشیابی
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 960
در عصر جدید گوناگونی انسانها ، تنوع مشاغل ، سرعت غیرقابل تصور فناوری ، رشد لحظه به لحظه علوم ، برتری فکر بر عمل و نیاز بیشتر شهروندان به اطلاع از رقابتهای بین المللی و نیازهای بومی و بسیاری از علو دیگر ، ضرورت بازنگری در برنامه های درسی ریاضی را بیش از گذشته ایجاد میکند . از این رو در این پژوهش سعی کرده ایم با ارزیابی محتوای کتاب ریاضی دوم راهنمایی از دید دبیران شهر زاهدان که با اتکا بر نتایج سومین بررسی بین المللی ریاضی و علوم انجام شده به شناسایی بخشی از عوامل آموزشگاهی موثر بر عملکرد ضعیف دانش آموزان پایه دوم راهنمایی در درس ریاضی بپردازیم که به کتاب درسی و کیفیت آن مربوط میشود ...
۴.

پیش نیازهای اجرای مدیریت مشارکتی در مدارس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 849 تعداد دانلود : 512
صاحب نظران و اندیشمندان معروف جهان به صورت قاطع و تردید ناپذیر بر این عقیده اند که مدیریت مشارکتی ، تنها روش مدیریت نو ، مطلوب ، کارساز و نجات بخش در موسسات و سازمانهای گوناگون دنیاست و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ، پیشرفت خود را پیامد اجرای مدیریت مشارکتی میدانند . مدیریت مشارکتی عبارت است از نگرش جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان و تقویت روحیه مشارکت در آنها به قصد رفع مشکلات و بهبود مستمر در همه زمینه ها در سازمان . در واقع مدیریت مشارکتی ، نوعی ارتباط دایم ، متقابل و نزدیک بین مدیریت و کارکنان است ...
۵.

بررسی کتاب شیمی اول متوسطه از نظر کاربرد در زندگی شخصی دانش آموزان (از دیدگاه صاحب نظران ، دبیران ، دانش آموزان)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 862
کتاب شیمی اول متوسطه جدید التالیف بوه و در سال تحصیلی 81-80 با عنوان شیمی برای زندگی در سطح کشور تدریس گردید . هدف از طراحی آن گسترش مواد علمی فناورانه و تربیت شهروند آگاه و مهارت آموزی کاربردی است ، پژوهنده در صدد برآمد تا میزان دست یابی به این اهداف را بررسی نماید و برای این منظور دیدگاه های صاحب نظران ، کارشناسان ، دبیران ، دانش آموزان را جستجو نماید . نگارنده معتقد است کاربرد مصادیق شیمی در زندگی شخصی توسط دانش آموزان به عنوان یک یادگیری متعالی قابل قبول میباشد و ....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۳