تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) سال بیست و پنجم پاییز 1388 شماره 3 (پیاپی 99) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

جستجوی خلاقیت و کل نگری در برنامه درسی طراحی شده ومحتوای تدوین شده فارسی دوره ابتدایی (بخوانیم و بنویسیم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
۳.

بررسی میزان اعتماد دانش آموزان به معلمان و راهکارهای ارتقاء آن: نمونه موردی آموزشگاههای متوسطه شهر زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۵
۴.

علل بروز تعارض در رفتار معلمان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت و ویژگی های روان تنی دانش آموزان سال اول دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش ادراک از ساختار هدفی کلاس و جهت گیری هدفی پیشرفت در پیش بینی راهبردهای یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸