تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) سال بیست و پنجم پاییز 1388 شماره 3 (پیاپی 99) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

علل بروز تعارض در رفتار معلمان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، انگیزش پیشرفت و ویژگی های روان تنی دانش آموزان سال اول دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش ادراک از ساختار هدفی کلاس و جهت گیری هدفی پیشرفت در پیش بینی راهبردهای یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲