تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1372 شماره 34

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر در بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی

۲.

مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر شاهد با دانش آموزان پسر واجد و فاقد پدر در مدارس ابتدایی اهواز

۳.

آراء تربیتی غزالی با توجه به زمینه روانشناختی آنها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴