تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1376 شماره 51

مقالات

۱.

آموزش مدرسه محور روشی مؤثر برای آماده سازی معلمان

۲.

رهبری مدرسه گامی در راه اعتلای مدرسه

۳.

راهبری دانش پژوهانه در آموزش: گامی به سوی نوآوری و بهسازی

۴.

تأثیر روشهای تدریس در افزایش تواناییهای شناختی، عاطفی و رفتاری دانش ‌آموزان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴