تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1382 شماره 74

مقالات

۲.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر سرعت خواندن، یادداری و درک در متون مختلف

۴.

بررسی تأثیر شیوه های شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴