تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1382 شماره 76

مقالات

۴.

بررسی سهم مشترک و اختصاصی متغیرهای عملکرد تحصیلی قبلی، خودپنداره تحصیلی و هوش عمومی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۵.

درآمدی بر قلمروشناسی عقلانیت در تربیت اسلامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴