تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت سال بیست و پنجم بهار 1388 شماره 1 (پیاپی 97) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

همراه سازی نرم افزار مولتی مدیا بیلدر با الگوی تدریس استقرای نگاره کلمه برای اموزش زبان انگلیسی پایه اول راهنمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 98
۲.

کاربرد نقشه های مفهومی در آموزش شیمی دوره متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه ظرفیت حافظه فعال و عملکرد تحصیلی میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مقایسه سودمندی روشهای آموزشی نوین ( هم آموزی ) و سنتی ( سخنرانی ) از نظر دستاوردهای شناختی ، عاطفی و رفتاری دانش آموزان دبیرستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 392 تعداد دانلود : 60
۶.

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای ارومیه در سال تحصیلی 86 - 85(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مقایسه اولویت نیازهای جسمانی ، مهارتهای شناختی و عاطفی دانش آموزان مدارس کشور در درس تربیت بدنی و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴