تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1370 شماره 26

مقالات

۲.

ملاحظات اساسی در برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی دانش آموزان عقب مانده ذهنی

۳.

بررسی ظرفیت عملیاتی و رابطه آن با تحول قضاوت اخلاقی

۷.

الگوئی برای محاسبه تعداد تارکان تحصیل: بررسی وضعیت ترک تحصیل در دوره متوسطه در سال تحصیلی 68 - 1367

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴