تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1385 شماره 86 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

تأثیر راهبردهای سازماندهی،علامت گذاری و حاشیه نویسی و خلاصه کردن بر یادگیری مطالب(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثرات حذف معلمان تربیت بدنی پایه های اول تا سوم ابتدایی بر آمادگی جسمانی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴