تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1372 شماره 33

مقالات

۱.

تدریس و یادگیری از دیدگاه شناخت گرایی

۲.

تأثیر انتظار معلم بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴