تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

فصلنامه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) 1379 شماره 64

مقالات

۴.

بررسی و تحلیل تحولات، هدف ها، سیاست ها و مسائل و مشکلات برنامه های توسعه آموزش و پرورش طی سالهای 27 - 1378

۵.

تفکر نظام مند در برنامه ریزی منابع انسانی چاره ساز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸