تازه های علوم شناختی

اثر آموزش تفکر انتقادی بر سبک های حل مسأله ویادگیری خودراهبر

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶