مقالات

۶.

مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه

۹.

نقش کتابخانه ملی در توسعه سیاست ملی اطلاع رسانی در کشور سوئد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳