مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1386 شماره 2

مقالات

۱.

استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی در طراحی مدل جایابی تسهیلات سه سطحی با معیارهای چندگانه

۵.

بررسی و تبیین نقش استراتژی های منابع انسانی در مشارکت کارکنان

۶.

ارتباط بین بازده پرتفوی با ریسک سیستماتیک و اهرم مالی در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱