آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹

چکیده

 یکی از مقوله های مهم در نظام آموزش و پرورش فرایند یاددهی و یادگیری است که تمامی فعالیت های آموزش و پرورش به منظور بسترسازی مناسب برای تحقق این فرایند انجام می شود. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر بر فرایند یاددهی -یادگیری، برای تربیت دانشجویان فنی مهندسی کارآمد با قابلیت اشتغال بالا انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و روش تحلیل محتوای طبقه بندی بود. مشارکت کنندگان به روش هدفمند انتخاب شدند و با 15 نفر مطلع که تجربه زیسته در زمینه آموزش مهندسی داشتند، مصاحبه عمیق انجام شد. همچنین اسناد 11 دانشگاه، مؤسسه و کالج فعال در آموزش مهندسی با ویژگی اشتغال پذیری بالا مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش 6 مقوله اصلی یا حیطه شامل: حیطه روش تدریس با 16 بعد یا مقوله فرعی، برنامه درسی با 8 بعد، ویژگی استاد و نحوه ارتباط با دانشجو با 11 بعد، ارزشیابی با 3 بعد، تقویت مهارت ها و ویژگی هایی که در کلاس باید به توسعه آن توجه شود با 13 بعد و خدمات پشتیبانی یادگیری با 14 بعد از یافته های این پژوهش هستند. این پژوهش نشان می دهد عوامل داخلی متعددی بر اثربخشی فرایند یاددهی- یادگیری و کارآمدی دانشجویان فنی و مهندسی اثر دارند که لازم است همه آن ها با هم مورد توجه قرار گیرد.

Identifying the components affecting the teaching-learning process for educating efficient engineering students with high employability

One of the important categories in education is the process of teaching and learning. All educational activities are to lay the right foundation for the realization of this process. This study aimed to identify the components affecting the teaching-learning process for the training of efficient engineering technical students with high employability. In this research, a qualitative approach and content analysis method were used. The study participants were purposefully selected and a semi-structured interview was conducted with 15 informants’ people who had lived experience in engineering education. Also, the documents of 11 universities and colleges active in engineering education with high employability were analyzed. Results includes 6 categories or domain : Teaching method, with 16 subcategories or dimension; Curriculum with 8 subcategories; Characteristics of the teacher and how to communicate with the student with 11 subcategories; Evaluation with 3 subcategories; Strengthening skills and characteristics that should be considered in the classroom with 13 subcategories; Learning support services with 14 subcategories. This study showed that several factors affect the effectiveness of teaching-learning process that should be considered by policy makers. 

تبلیغات