پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

بررسی و نقد کتاب «معناشناسی» با رویکرد نقد مقابله ای ترجمه

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

استفاده شایان از منابع اصلی و دست اول تحقیق، و تسلط نویسنده بر پیشینه پژوهش های معناشناسی در میراث زبانی قدیم مسلمانان، باعث گردیده تا کتاب علم الدلالةاثر احمد مختار عمر جایگاه خاصی را در مطالعات معناشناسی احراز نماید و بر ضرورت ترجمه آن بیافزاید. در بررسی بعد شکلی ترجمه این اثر به طرح جلد، حروف نگاری، صفحه آرایی، علایم نگارشی و اشتباهات تایپی پرداخته شده است.محور بررسی محتوایی نیز شامل امانتداری در ترجمه تمام اجزاء کتاب، امانتداری در ترجمه کامل متن، امانتداری در نقل محتوا، اصطلاحات تخصصی، ترجمه تحت اللفظی، پاورقی های توضیحی و شیوه ارجاع دهیمی باشد.در این نقد که بر نگرش مقابله ای مبتنی است، دو مقوله اختیارات و محدودیت های مترجم مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما تمرکز مباحث بیشتر برمحدودیت ها می باشد. بررسی ها نشان می دهد ترجمه شتابزده صورت پذیرفته است و عملا ویراستاری علمی و ادبی چندانی صورت نگرفته است. این امر باعث گردیده در موارد متعددی نیازمند بازترجمه باشد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰