پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

نقد و بررسی کتاب: از رمان تا ضد رمان: از مبادی رمان تا رمان نو

نویسندگان: طهمورث ساجدی
منبع: