مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

استراتژی های استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه: رویکرد مدل تعالی سازمانی اروپا

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲