مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

طراحی مکانیسمی جهت هماهنگی زنجیره تأمین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲