پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم تابستان 1396 شماره 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و خودارزشمندی با کمک خواهی تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی اثربخشی مداخله روانی- اجتماعی بر انتقال توجه، حافظه کاری و برنامه ریزی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

مقایسه احساس تنهایی و پیوند با مدرسه در دانش آموزان پسر دارای رفتارهای پرخاشگرانه و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تأثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر باورهای غیرمنطقی والدین کودکان اوتیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

نقش نظریه ذهن و کفایت هیجانی در نشانه های اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی کفایت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶