پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم بهار 1396 شماره 45

مقالات

۲.

بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر میزان افسردگی و معنای زندگی زنان مطلقه شهرستان تبریز

۵.

اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر میزان توجه و بهبود مهارت های حرکتی دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳