پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال دهم زمستان 1394 شماره 40 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خودبیمارانگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه واکنش عاطفی بین خانواده کودکان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال های اضطرابی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

نقش پایگاه اجتماعی اقتصادی و کیفیت دلبستگی به والدین در پیش-بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

نقش ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه افسردگی زنان دردوران بارداری و پس از زایمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

پیش بینی اعتماد اجتماعی بر اساس سبک های دلبستگی و پنج عامل شخصیت در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

رابطه علی ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی موانع موجود در زمینه تفکر انتقادی در برنامه های درسی آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان-های دخترانه(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

نقش تعاملی سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و استرس شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

رابطه بین طردشدگی در محیط کار و نتایج شغلی: نقش تعدیل گر سرمایه روانشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱.

کارآمدی آموزش حل مسئله اجتماعی بر کنترل عاطفی دختران آزاردیده هیجانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش کنترل علائم حیاتی و بهزیستی روانشناختی بیماران کرونر قلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶