پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

روانشناسی دانشگاه تبریز سال چهارم زمستان 1388 شماره 16 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مقایسه ی عملکرد خانواده های دارای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) با خانواده های دارای کودکان بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار در دانش آموزان پسر سال اول متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مدل یابی روابط ساختاری بین صفات شخصیت ، سبک های مقابله با تنیدگی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مقایسه ی اثر القاء خشم ، غم و شادی در اسنادهای علی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

ساختار عاملی نسخه ی ایرانی پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم 232 سوالی در یک نمونه ی غیر بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶