پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) - نشریه علمی

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

مدیر مسئول: دکتر منصور بیرامی

سردبیر: دکتر امیرهوشنگ مهریار

مدیر داخلی:  دکتر تورج هاشمی

هیئت تحریریه: دکتر جواد اژه ای، دکتر غلامعلی افروز، دکتر جلیل باباپور خیرالدین، دکتر عباس بخشی پور رودسری، دکتر منصور بیرامی، دکتر زینب خانجانی، دکتر احمد علیپور، دکتر پروین کدیور، دکتر مجید محمود علیلو، دکتر امیرهوشنگ مهریار، دکتر تورج هاشمی نصرت آباد، دکتر علیرضا مرادی

نشانی: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دفتر مجله، کدپستی 5166614776 .

تلفن: 33392075(041)    فاکس: 33356009(041)  

وب سایت: http://psychologyj.tabrizu.ac.ir

پست الکترونیک:  mstp@tabrizu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه تبریز
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹