پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال سیزدهم بهار 1397 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی اثربخشی درمان DBT (رفتار درمانی دیالکتیک) در تغییر سطح باورهای فراشناختی منفی و مثبت و نگرانی از تصویر بدنی (BICI) دانش-آموزان دختر افسرده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
۳.

مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش سنتی بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
۹.

رابطه علی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی گری تکانشگری، خودمهارگری و جسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
۱۱.

نقش سرمایه اجتماعی، خودکارآمدی و ویژگی های سرشت و منش شخصیت در پیش بینی رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵