پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال سیزدهم بهار 1397 شماره 49

مقالات

۹.

رابطه علی خشونت خانوادگی (خشونت فیزیکی و خشونت عاطفی) و متغیرهای اجتماعی (ساختار محله و مشارکت مدرسه) با رفتار ضداجتماعی نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت با میانجی گری تکانشگری، خودمهارگری و جسارت

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱