پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال هفتم تابستان 1391 شماره 26 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی-پیوند ساختاری اسکیزو تایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تاثیر توانبخشی توجه در کاهش نقایص توجه انتخابی و توجه مستمر مبتلایان مالتیپل اسکلروزیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه سوگیری مذهبی و صفات شخصیتی با وسواس مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی ویزگی های مادرانه موثر در مشکلات رفتاری کودکان 2-6 ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶