پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال پانزدهم بهار 1399 شماره 57 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع کانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 754
۳.

نقش میانجی ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در ارتباط عملکرد خانواده و موقعیت اقتصادی- اجتماعی با اعتیادپذیری جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 827
۵.

اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر خودتنظیمی و نشانه های اختلالی نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از سانحه و پیگیری 60 روزه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 562
۷.

اثربخشی زوج درمانی تلفیقی سیستمی- روان پویشی- رفتاری بر سبک شنیداری زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 524
۱۰.

رابطه سبک های دلبستگی ناایمن و افسردگی در اختلالات روانپزشکی سرپایی: نقش میانجی نشخوارفکری و بیش کلی گرایی حافظه شرح حال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 271
۱۱.

رابطه علی سیستم فعال ساز رفتاری و بازداری رفتاری با گرایش به رفتار رانندگی خطرناک با میانجی گری ادراک خطر در رانندگی و سبک های تصمیم گیری در رانندگان شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 918 تعداد دانلود : 67
۱۲.

روابط ساختاری سرمایه روان شناختی و امید به زندگی با میانجی گری مولفه های کیفیت و رضایت از زندگی میان سالان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 721

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷