پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال هفتم بهار 1391 شماره 25 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی ساختار عاملی ویرایش دوم آزمون هوش هیجانی مایر -الوی-گاراسو با استفاده از تحلیل عاملی-تاییدی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۷۴۵
منصور بیرامی-منصور حرفه دوست-زهرا کرمی-پریسا فرنودیان
۶.

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشابندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۷۹۷
مهناز مهرابی زاده هنرمند- یدالله زرگر-نسرین ارشدی-وحید احمدی-حسن پالاهنگ
۷.

اثربخشی آموزش راهبرد کمکخواهی بر عملکرد حل مساله ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۲۶ تعداد دانلود : ۷۲۴
تورج هاشمی - میرمحمود میرنسب- رامین حبیبی کلیبر - اسکندر فتحی اذر - منصور بیرامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱