پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی تبریز سال ششم زمستان 1390 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رابطه انگاره ذهنی از خدا و دلبستگی با افکار پارانوئیدی در دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی اختلالات شخصیت در بزهکاران و افراد عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی نقشه مفهومی و سخنرانی بر پیشرفت درس مهارت های اجتماعی - اقتصادی دانش آموزان کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

عملکرد بیماران مبتلاء به ایدز در کارکردهای اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل کفایت اجتماعی فلنر بر بهبود رشد و مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷