پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال سیزدهم تابستان 1397 شماره 50 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

اثربخشی یادگیری خودتنظیمی مبتنی برالگوی پینتریچ برحل مسئله/ برنامه-ریزی/ سازمان دهی و سازمان دهی رفتاری- هیجانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال خواندن تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 18
۹.

برسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی آزمون ذهن خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

مقایسه بهزیستی روانشناختی، نیاز به شناخت، ذهن آگاهی و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 726

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶