نوآوریهای آموزشی

نوآوریهای آموزشی

نوآوری های آموزشی سال نهم تابستان 1389 شماره 34

مقالات

۴.

مقایسه مسؤلیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت روانشناختی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و روزانه استان آذربایجان غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۶۲۶
۵.

نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آزمون سبک رهبری تحولی فراشناخت و عاطفه در ارزشیابی درس ریاضی

۶.

الویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندگانه (PHA و تخصیص خطی بردار)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷