نوآوریهای آموزشی

نوآوریهای آموزشی

نوآوری های آموزشی سال نهم تابستان 1389 شماره 34 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

رابطه نیمرخ سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی و علوم دوره راهنمایی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۶۱
۴.

مقایسه مسؤلیت پذیری، روحیه همکاری، سلامت روانشناختی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و روزانه استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۹
۵.

نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آزمون سبک رهبری تحولی فراشناخت و عاطفه در ارزشیابی درس ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

الویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندگانه (PHA و تخصیص خطی بردار)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵