نوآوریهای آموزشی

نوآوریهای آموزشی

نوآوری های آموزشی سال یازدهم پاییز 1391 شماره 43 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تجارب جهانی در زمینه نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تولید، پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش عمومی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری آموزشی تولید پذیرش اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف اصلی این پژوهش«شناسایی نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش و پرورش عمومی ایران با توجه به تجارب جهانی و دانش مربوط» و سئوال اصلی آن شیوه های مختلفتولید ،پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشیدرآموزش عمومی است.پژوهش حاضر از نوع ترکیبی بوده که با مطالعه اسناد و مدارک داخلی و کشورهای هدف و نیز بهره برداری از نظرات صاحب نظران و با استفاده از روش کیفی، داده ها مقایسه، مقوله بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماریپژوهش ،پنجکشور مالزی، هند، سنگاپور،استرالیا وآمریکا می باشد. ابزارهای پژوهش شامل اسناد و مدارک به ویژه قوانین و پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهشدر کشورهای هدف ودر ایران، مصاحبه با متخصصان موضوعی و پرسشنامه محقق ساخته است.در این پژوهش فرآیند تولید،پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشی در کشورهای هدف مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط بومی آموزش و پرورش ایران، شیوه های فوق تبیین  و الگویی در این خصوص ارائه و اعتبار بخشی علمی شده است.  بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اعتباربخشی عملی الگو، مطالعات انجام شده، تجارب و قضاوتهای شهودی و ایمانی، نتایج بیانگرآن است که شرایط فعلی نظام آموزشی به هیچ وجه برای اجرای الگوی پیشنهادی فوق مناسب نبوده و زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نمی باشد .از اینرو اکثر متخصصان عقیده دارند که ابتدا باید زمینه های لازم الگو فراهم شود و مدرسه ای با ویژگیهای الگوی پیشنهادی، تحقق یابد تا بتوان امیدوار بودکه نوآوری آموزشی در نظام آموزشی کشور تحقق عینی پیدا می کند.
۲.

تحلیل اشکالات نوشتاری دانش آموزان ایرانی غیرفارسی زبان (مخاطبان مجلات رشد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل خطا خطاهای نوشتاری متون آموزشی متون کمک آموزشی دانش آموزان غیرفارسی زبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
باسوادی در ساده ترین تعریف خود به معنای کسب مهارت های خواندن و نوشتن به زبان رسمی است. اگرچه اکثر دانش آموزان برای تسلط یافتن بر دو مهارت یاد شده تلاش می کنند اما برای دانش آموزان ایرانی مناطق غیرفارسی زبان، نسبت به مناطق فارسی زبان آموزش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی با محدودیت های بیشتری روبه روست. در فرایند زبان آموزی بروز خطا پدیده ای اجتناب ناپذیر است و «تحلیل خطا» راهی است برای شناسایی نیازهای آموزشی در جهت بهبود کیفیت موادآموزشی و شیوه های تدریس. منظور از تحلیل خطا، مطابقه جمله های تولیدشده در گفتار یا نوشتار زبان آموزان با جمله های گویشوران بومی به لحاظ سازگاری یا عدم سازگاری با قواعد زبان مورد مطالعه است. در این تحقیق خطاهای نوشتاری دانش آموزان ایرانی ترک زبان سطح متوسط و پیشرفته مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. آمار ارایه شده شامل 100 مورد خطاست که در چهارگروه خطاهای املایی، خطاهای واژگانی، خطای ساختاری و خطای کاربردشناختی بررسی شده اند. داده های تحقیق از دست نوشته های مخاطبان مجلات رشد گردآوری و به روش توصیفی تحلیل و بررسی شده است. هدف تحقیق دستیابی به پربسامدترین خطاهای نوشتاری دانش آموزان ایرانی غیرفارسی زبان است.  نتایج نشان داد که برحسب بسامد رخداد، خطاهای ساختاری با 72 درصد میزان وقوع از بیشترین تعداد برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر، دانش آموزان ایرانی ترک زبان در کاربرد نکات دستوری دارای ضعف هستند. به نظر می رسد این نتیجه قابل تعمیم به سایر دانش آموزان غیرفارسی زبان ایرانی نیز می باشد. بنابراین در تهیه متون آموزشی و کمک آموزشی باید به این موضوع بیشتر توجه شود. 
۳.

استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمنی استاندارد اماکن ورزشی تجهیزات ورزشی مدرسه دخترانه و پسرانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه و مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی آن ها بود. تحقیق از نوع توصیفی ارزیابی بود که جامعه آماری آن را کلیه اماکن ورزشی مدارس مربوط به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. تعداد 289 مدرسه به عنوان حجم نمونه مورد نیاز به روش نمونه گیری چند مرحله ای سیستماتیک (منظم) از چهار منطقه شهر تهران (1، 4، 11 و 18) انتخاب شدند. معیارهای مورد نیاز از طریق چک لیست های طراحی شده توسط محقق، جمع آوری شد. وضعیت ایمنی در 5 مؤلفه داخل زمین و سطوح، حریم ها و خطوط، طراحی و ابعاد، تأسیسات و پوشش ها و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت. روش های آماری توصیفی به منظور تعیین وضعیت ایمنی عوامل مختلف، هم چنین آزمون های یو- من ویتنی، کروسکال والیس، و فریدمن به منظور بررسی و مقایسه وضعیت ایمنی در مدارس دخترانه و پسرانه و تفاوت مناطق مختلف شهر تهران و هم چنین تفاوت مؤلفه های مختلف ایمنی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11  در سطح معنا داری 05/0 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین وضعیت ایمنی مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنا داری وجود ندارد (05/0 < P). هم چنین نشان داده شد که مناطق مختلف آموزش و پرورش در وضعیت ایمنی مدارس خود تفاوت معنا داری دارند (05/0 >P ). با این حال، تفاوت معناداری بین مؤلفه های مختلف ایمنی در مدارس مورد مطالعه گزارش نشد (05/0<P ). با توجه به نتایج پژوهش و ادبیات تحقیق راهکارهای لازم به منظور برطرف کردن موارد خطرساز اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس ارائه گردید.     
۴.

امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی مدارس هوشمند فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی آمادگی دبیرستان های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، به امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران در چارچوب مؤلفه های نگرش، دانش، مهارت معلمان و مدیران و منابع مالی، زیرساخت و تجهیزات، فرهنگ و عملکرد اداری مدرسه پرداخته است. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری تحقیق را معلمان و مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اهواز تشکیل می دهد. نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد که 100 نفر از معلمان و 8 نفر از مدیران ناحیه یک اهواز را در بر می گیرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، دو پرسش نامه، مصاحبه، چک لیست ارزیابی و مشاهده است. روایی محتوایی و صوری این ابزار به تأیید چند نفر از اساتید مجرب رسید. پایایی پرسش نامه معلم پس از اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر، از طریق آلفای کرونباخ 89/0 و پایایی پرسش نامه مدیر پس از اجرا 94/0 محاسبه شد. نتایج پرسش نامه، مصاحبه و چک لیست ارزیابی در این پژوهش نشان داد که به طور کلی آمادگی دبیرستان های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، از دیدگاه معلمان و مدیران در سطح پایین قرار دارد.  کلید واژه ها: امکان سنجی، مدارس هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دبیرستان
۵.

نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگ سالان در دیدگاه پائولو فریره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاه سازی انتقادی دیالکتیک خدایگان بنده ارتباط سوژه ابژه تحلیل اجتماعی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
هدف مقاله حاضر معرفی فلسفه و روش «آگاه سازی انتقادی» در آموزش بزرگ سالان و تحلیل اجتماعی انتقادی است. مروری بر برخی از مقالات پژوهشی که در داخل کشور درباره دیدگاه تربیتی فریره تحریر شده حاکی از آن است که گرچه برخی از مضامین تربیتی و اجتماعی او در جامعه ما آشناست و تا حدی در مقالات مختلف به آن پرداخته شده است، اما کمتر به شکل یک نظام فکری معرفتی منسجم مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای هدف فوق خاستگاه های فکری معرفتی فریره بر حول چهار محور عمده فلسفه هگل، دیدگاه انتقادی مکتب فرانکفورت، ساختارگرایی گلدمن و اندیشه ویگوتسکی تبیین شده است. علاوه بر آن مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی او نیز در چهارچوب هرمنوتیک انتقادی و رئالیسم انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.  
۶.

تعیین وضعیت دانش ضمنی و تصریحی معلمان دوره راهنمایی از نظریه های یادگیری در فرایند تدریس و تأثیر عوامل جمعیت شناختی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش تصریحی دانش ضمنی نظریه های یادگیری فرایند تدریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
از آنجا که دانش و تجربه معلمان نقش عمده ای در فرایند یادگیری دارد، هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریه های یادگیری و بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناسی بر آن بود. این تحقیق از نوع توصیفی و به روش زمینه یابی بر روی 266 معلم (146 زن و 120 مرد)، که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. دانش تصریحی و ضمنی معلمان با دو پرسش نامه محقق ساخته سنجیده شد و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که میزان دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریه های یادگیری در بعضی سؤالات نظریه ها پایین بود. بین میانگین مشاهده شده نمرات دانش تصریحی(33/0) و دانش ضمنی (61/3) از نظریه های یادگیری تفاوت معنا داری وجود داشت (05/0<p) . بین دانش تصریحی و ضمنی معلمان از نظریه های یادگیری رابطه معناداری وجود داشت (0/019= P) و همبستگی بین دو متغیر بسیار ضعیف بود (0/144= r) . بین دانش تصریحی و دانش ضمنی معلمان با متغیرهای مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و جنسیت تفاوت معنا دار و جود داشت . بین دانش معلمان و آموزش ضمن خدمت تفاوت معنا دار نبود (05/0≤p) . نتیجه آن که تقویت دانش تصریحی معلمان از نظریه های یادگیری و توجه خاص به دانش ضمنی آنان باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد. 
۷.

مقایسه بهداشت محیط مدارس با رویکرد ارتقای سطح آموزش ملی در مدارس ابتدایی دخترانه دارای مربی و فاقد مربی بهداشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مربی بهداشت مدارس ابتدایی بهداشت محیط آموزش ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
سلامتی کودکان یکی از اساسی ترین هدف فعالیت های بسیاری از سازمان های بین المللی است. بررسی محیطی بهداشت مدارس و تأثیر حضور مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی، موضوع مهمی است که در جهت اعتلای اهداف آموزشی سهم بسیار بزرگی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع تحلیلی است. نمونه ها از بین 10511 مدرسه ابتدایی دخترانه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده است. تعداد نمونه ها شامل 200 مدرسه ابتدایی دخترانه در سطح کشور ، از 30 استان ، و براساس آمار وزارت آموزش و پرورش و به روش تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده است . نمونه شامل 100 مدرسه دارای مربی بهداشت و 100 مدرسه فاقد مربی بهداشت بوده است . گرد آوری اطلاعات به روش مشاهده مستقیمِ محقق و یا عوامل اجرایی آموزش داده شده توسط خود محقق در حضور عوامل مدیریتی مدرسه و با استفاده از فرم فهرست کنترل می باشد که دارای 30 سئوال در 10 قسمت مختلف بوده است. روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال ها در این پژوهش، محاسبه مجذور خی و آزمون تفاوت نسبت بوده است. بر اساس داده های پژوهش بین وضعیت بهداشت محیط مدارس و حضور یا عدم حضور مربی بهداشت در 19 مورد از متغیر های بهداشت محیطی اختلاف آماری معنا داری مشاهده شد بر اساس نتایج بیان شده، حضور مربیان بهداشت در مدارس منجر به بهبود وضعیت بهداشت محیطی مدارس خواهد شد. هر چند ایجاد چنین شرایطی موضوعی چند بعدی بوده و عوامل و متغیرهای مختلفی علاوه بر حضور یا عدم حضور مربی بهداشت می تواند بر آن تأثیرگذار باشد. بررسی همه جانبه این عوامل می تواند معیارهای روشن تری برای طراحی برنامه های آموزشی کودکان فراهم سازد و راه کارهایی جهت استفاده بهینه از منابع ( نیروی انسانی ، بودجه ، زمان ) برای سطح آگاهی و عملکرد بهداشتی کودکان در مدارس ارایه دهد و مسئولیت آموزش این مطالب را نیز به عهده مربیان بهداشت گذاشت.  کلید واژه ها: ، ، ، 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵