نوآوریهای آموزشی

نوآوریهای آموزشی

نوآوری های آموزشی سال هشتم زمستان 1388 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

طراحی فضای مهد کودک بر اساس رابطه بین صفات خلاقیت و ایده های معمارانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۵ تعداد دانلود : ۷۸۵۸
۳.

تأثیرروش های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۳ تعداد دانلود : ۴۳۱۸
۴.

مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رشته ریاضی: نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری در ارتباط میان اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۶
۵.

طراحی الگوی ارتقاء کیفیت آموزش برای دختران در مناطق کمتر توسعه یافته و بررسی اثربخشی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۰۰
۶.

ارزشیابی آموزش الکترونیکی شبکه رشد براساس معیارهای طراحی سایت های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۵